Prakse v tujini (Erasmus+ KA103) – Ciljni konzorcij za mobilnosti za praktično usposabljanje

Ciljni konzorcij za mobilnosti za praktično usposabljanje študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezije Univerze v Ljubljani in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, v sodelovanju z Lineal d.o.o. in LUZ d.d. je vzpostavljen z namenom dviga kakovosti študijskih izidov diplomantov in povečanja privlačnosti študijskih programov.

S projektom se odzivamo na potrebe delodajalcev po zaposlitvenih kompetencah, med katerimi so vse bolj potrebne kompetence za delo v različnih kulturnih okoljih, ki se uspešno razvijejo z delovnimi izkušnjami v tujini. Delodajalci pričakujejo od diplomantov delovne izkušnje in izkušnje z mobilnostjo, ki spodbuja zaposlitvene kompetence diplomantov in povečuje njihovo zaznano samo-učinkovitost. Za uspešnost mobilnosti za praktično usposabljanje v tujini razvijamo in vpeljujemo program promocije, usposabljanja, mreže delodajalcev za PU v tujini in samoevalvacije.

Merjenje učinkov PU v tujini na zaposlitvene kompetence bo potekalo srednjeročno skozi analizo učinka PU na samo-učinkovitost študenta pri pripravi vloge za zaposlitev, zaposlitvenega razgovora kakor tudi vrednotenje s strani delodajalcev. Dolgoročno bomo merili učinke na strani zaposlenih diplomantov in delodajalcev z vprašalnikom. Konzorcij bo poskrbel za širjenje rezultatov projekta med različnimi deležniki: študenti, delodajalci, stanovskimi organizacijami in akademskim osebjem. Širjenje rezultatov in vključevanje zaposlovalcev v aktivnosti praktičnega usposabljanja bo pripomoglo k povečanju mest za praktično usposabljanje z vpeljanimi procesnim spremljanjem s strani študenta in mentorja.

Delavnica za študente pri kozorcijskem partnerju Lineal d.o.o.
V novembru smo izvedli delavnico v podjetju Lineal d. o. o. Direktor podjetja mag. Dušan Ogrizek je študentom predaval o kariernih kompetencah in strategijah pri zaposlovanju. Predstavil je kaj v podjetju pričakujejo od mladih, ki se vključujejo v delovni proces.
 

Še vedno nimam izoblikovane točne predstave na katerem področju v stroki bi želel delati v prihodnosti, zato bi se rad, če bo to mogoče, preizkusil na več delovnih mestih, da bi iz svojih izkušenj spoznal kaj mi najbolj ustreza. V Erasmus+ izmenjavi , ki sem jo opravil na Nizozemskem v organizaciji Van Aarle De Laat, sem zato videl priložnost, da bi pridobil prvo izkušnjo v praksi in bolj podrobno spoznal kako poteka delo v podjetju, ki se ukvarja s svetovalnim inženiringom.


Jonatan Golja

 

Dvomesečna Erasmus+ praksa je zelo dragocena izkušnja. Erasmus+ prakso sem opravljal na Hrvaškem, v podjetju Wienerberger Ilovac d.o.o. Tako sem se dodatno naučil o gradbenih materialih, zidanih konstrukcijah, načrtovanju konstrukcijskih sklopov in podobno. Učil sem tudi o uspešnem poslovanju, načrtovanju in razvoju proizvodnje in prodaje ter delom z ljudmi. Spoznal sem veliko različnih strokovnjakov iz tujih držav, oziroma ustvaril veliko novih kontaktov, kar je velika prednost bodočega inženirja. Poudaril bi še da sem dobil priložnost za nadaljevanje sodelovanja s podjetjem na celi jugovzhodni evropski regiji.


Amel Emkić

Aktivnosti

Glede na to, da je bila dosedanja realizacija praktičnega usposabljanja v tujini nizka, bomo pripravili program za promocijo in pripravo na odhod v tujino.

  • Vzpostavili bomo mrežo delodajalcev v tujini.
  • V projektu bomo razvili usposabljanje za študente za pripravo na PU v tujini z vsebinami komunikacije in vključevanja v različnih kulturnih okoljih. Poudarek bo na zaposlitvenih kompetencah in kariernemu načrtovanju. Na usposabljanju bomo študente tudi opremili z inštrumentarijem za spremljanje PU.
  • V okviru mreže mentorjev praktičnega usposabljanja, bomo pripravili usposabljanje, pri katerem bodo sodelovali strokovnjaki dveh konzorcijskih partnerjev. S strani tujih delovnih organizacij bomo izvedli izmenjavo mentorjev v tujih podjetij, ki bodo sodelovali v usposabljanju slovenskih mentorjev.

Pričakovani rezultati in učinek

Pričakujemo, da bomo s projektom:

  • Spodbudili študente za PU v tujini in povečali število izvedenih PU na letni ravni.
  • Študente bomo ozavestili o vlogi PU v tujini in jih opremili z ustreznimi spretnostmi za samozavestnejši nastop na delovnem mestu in vključevanje v novo kulturno okolje.
  • Razvili bomo procesni model mobilnosti za praktično usposabljanje v tujini s katerim bomo študentom omogočili usposabljanje pred odhodom na PU v tujino in sprotno spremljanje med potekom PU. Pri razvoju izobraževanja in inštrumentov spremljanja bodo sodelovali strokovnjaki konzorcijskih partnerjev. Dialog med univerzo in gospodarstvom bo pripomogel k kakovosti procesov od načrtovanja, iskanja tujih delodajalcev za PU, izvedbe PU s spremljanjem.

Več informacij pri kontaktnih osebah Erasmus+:

Romana Hudin

vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost na UL FGG

Damijana Zlatolas

strokovna sodelavka za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na UM FGPA

Skip to content