Predmeti na FGG

Detajlna izmera - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
nosilec in izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
asistent: asist. dr. Klemen Kregar
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnovni koordinatni sistemi v geodeziji; državni horizontalni in višinski sistem; državna kartografska projekcija.
Detajlna topografska geodetska izmera: namen in delitev metod izmere. Postopki izmere, planiranje, izvedba, kodiranje, skica, izvrednotenje, izris, kartiranje. Vsebina in namen topografskih načrtov, razdelitev na detajlne liste, nomenklatura topografskih načrtov, izvenokvirna vsebina topografskih načrtov, višinska predstavitev terena na topografskih načrtih, interpolacija plastnic, natančnost prikaza. Izris načrta detajlne izmere v računalniškem programu.
Geodetsko orodje: trasirke, libele, grezila. Zgradba in pogoji delovanja teodolita, elektrooptičnega razdaljemera, metode in pogreški izmere horizontalnih kotov, pogreški in popravki dolžin. Trigonometrično višinomerstvo, geometrični nivelman. Zgradba in pogoji nivelirja. Izračun linijskega in zaključenega nivelmanskega vlaka.
Določitev koordinatne osnove za izvedbo detajlne izmere; metode določitve koordinat točk v ravnini, poligon priklepni, zaključeni, prosto stojišče. Uvod v GNSS tehnologijo; osnovni principi določanja položaja v GNSS sistemih. Praktična izvedba RTK geodetske izmere. Kombinacija klasične in GNSS detajlne izmere. Osnove transformacije koordinat; Helmertova transformacija v ravnini.

 

Namen predmeta:

Cilji:
- Seznaniti študenta s tehnologijami za izvedbo detajlne topografske geodetske izmere,
- Seznaniti z načeli in postopki izvedbe različnih tipov terestrične in satelitsko podprte detajlne topografske geodetske izmere, obdelave podatkov opazovanj, ter hkratnega pridobivanja podatkov klasičnih terestričnih in satelitsko podprtih opazovanj v geodeziji.
Kompetence:
- Študent pridobi znanja,ki jih potrebuje za izdelavo enostavnega topografskega načrta.


Literatura:

Kogoj, D., Stopar, B. Geodetska izmera. Gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija geodetov. Dostopno na:
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/ogs/GEODETSKA_IZMERA.pdf .
Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, Ljubljana, GURS, 2006 (dostopno v spletni učilnici)
Kahmen, H., Faig, W. 1988. Surveying, Berlin, New York, Walter de Gruyter.
Kuhar, M. 2013. Detajlna izmera, prosojnice s predavanj in izbrana poglavja.