Predmeti na FGG

Računalniško projektiranje konstrukcij - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
nosilec in izvajalec: doc. dr. Matija Gams
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

S pomočjo računalniških orodij študent analizira enostaven most. Pri tem: na podlagi veljavne zakonodaje določi vplive, ki delujejo na konstrukcijo, vključno s prometno obtežbo in vplivi temperaturnih sprememb; zasnuje ustrezen numerični model konstrukcije, s pomočjo katerega bo analiziral vplive v konstrukciji; spozna osnove metode končnih elementov in s "peš" računom določi učinke vplivov na konstrukcijo; z računalniškim programom analizira vplive v konstrukciji in kontrolira "peš" račun; z ustreznimi računalniškimi orodji dimenzionira tipični elemente konstrukcije. Z ustreznim računalniškim programom pripravi projektno dokumentacijo, ki med ostalim vključuje tehnično poročilo; naredi načrt objave in v primerni obliki objavi; izdelani projekt na Internetu.

Namen predmeta:

Cilji

- pridobiti praktično znanje o poteku in načinu projektiranja gradbenih konstrukcij s pomočjo sodobnih orodij informacijske tehnologije v različnih fazah projekta: v fazi konceptualne zasnove, v fazi modeliranja in analize, v fazi izdelave detajlov, pri pripravi različne dokumentacije (opažni načrti, armaturni načrti, itd.) in drugih delov projektne dokumentacije in predstavitev projekta.

- pridobiti znanje o projektiranju gradbenih konstrukcij in teoretičnih osnovah na katerih temelji analiza gradbenih konstrukcij s pomočjo tipičnih računalniških programov.

Predmetnospecifične kompetence

- razumeti in obvladati praktično uporabo orodij informacijske tehnologije v fazah priprave projekta, modeliranja in analize, konstruiranja, priprave detajlov, priprave projektne dokumentacije in pri različnih predstavitvah projekta.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Evrokod standardi: SIST EN 1990:2004, SIST EN 1991-1-1:2004, SIST EN 1991-1-3:2004, SIST EN 1991-1-4:2004, SIST EN 1991-2:2004, SIST EN 1992-1-1:2005, SIST EN 1998-1:2005.

SAP 2000, Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Basic Analysis Reference Manual, Computers and Structures, Berkeley, ZDA, 2012 (nameščemo na računalnikih v računalniških učilnicah na  UL FGG).

Lutar, B., Duhovnik, J., 2004. Metoda končnih elementov za linijske konstrukcije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

Duhovnik, J., 2005. Statika linijskih konstrukcij I.Ljubljana, UL FGG.

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (urednika D. Beg, D. in Pogačnik, A.) 2009. Ljubljana, IZS.