Predmeti na FGG

Napredni materiali - B II - Stav.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mateja Dovjak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Korelacija med kemijsko strukturo in lastnostmi. Polimerni materiali s povišano temperaturno obstojnostjo in obstojnostjo na UV sevanje. Zaščita polimernih materialov pred pregrevanje: termotropne in termokromne prevleke, premazi z nizko termično emisivnostjo. Premazi s spremenljivo absorbpcijo, ”hladne” barve, radiacijsko hlajenje. Premazi in nanokompozitne prevleke z večfunkcionalnimi lastnostmi (antisoiling, self-cleaning), ”Trde” nanokompozitne prevleke. Uporaba pri sanaciji stavb in za varovanje kulturne dediščine. Optično prepustni polimerni materiali (PTFE, Mylar). Zaščita kovin proti koroziji z nanokompoziti (korozijski procesi, meritve propadanja, spektroskopija, itd). Hranilniki toplote (PCM). Pregled testnih metod za ugotavljanje obstojnosti materialov (pospešeni testi staranja). Ozelenjene strehe. Ogljični odtis, potencial globalnega segrevanja. Temeljenje na toplotni izolaciji. Patologija v gradbeništvu. Fotovoltaika,

fototermika. Prezračevalni kolektorji.

Vaje:

Pregled eksperimentalnih postopkov za opredeljevanje lastnosti materialov. Spoznavanje procesov priprave nanokompozitnih prevlek in priprava premazov.
Namen predmeta:

Cilji:

- Nadgraditi osnovno znanje o naprednih materialih uporabnih za doseganje toplotno-optičnih učinkov v stavbah.

- Podati pregled njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti v povezavi z strukturo materialov.

- Nadgraditi znanje o njihovi uporabi z namenom načrtovanja večfunkcionalnih rešitev.

- Podati pregled možnih rešitev v modernih stavbah.

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost koncipiranja toplotno-optičnih rešitev za gradbeništvo na osnovi naprednih materialov.

-   Sposobnost razpoznavanja prednosti naprednih materialov na osnovi njihovih fizikalno-kemijskih lastnost
Literatura:

Orel, B., Šurca Vuk, A., Slemenik Perše, L. 2008. Sončni sprejemniki za pridobivanje sončne toplote: učno gradivo. Ljubljana: Kemijski inštitut.

Granqvist, C. G. (urednik). 1991. Materials science for solar energy conversion systems. Pergamon Press.

Peternelj, J., Jagličić, Z. 2014. Osnove gradbene fizike. UL, FGG.

e-učilnica Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na spletu: http://kske.fgg.uni-lj.si.

Raziskovalni laboratoriji in infrastrukturna centra. Dostopno na:

http://www.ki.si/raziskovalne-enote/l02-laboratorij-zaspektroskopijo-materialov/.