Predmeti na FGG

Varstvo okolja in prostorsko načrtovanje - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: viš. pred. dr. Mojca Foški
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Izhodišča trajnostnega prostorskega razvoja ter teorija trajnosti, razvojno in varovalno prostorsko planiranje, zakonodajna izhodišča varstva okolja v sistemu prostorskega planiranja, presoje vplivov na okolje in celovite presoje vplivov na okolje kot sestavni del prostorskega planiranja, stanje okolja v Sloveniji, sistem okoljskih kazalcev za spremljanje stanja okolja ter soodvisnost stanja okolja in prostorskega načrtovanja, značilnosti obremenjevanja in onesnaženja, okolja ter nosilnost okolja, vloga in pomen javnosti v okoljskih in prostorskih procesih etika varstva okolja in prostorsko, načrtovanje.

Vaje:

študenti se spoznajo z dokumenti s področja okolja (CPVO, PVO, Okoljsko poročilo), ki so sestavni del procesa prostorskega načrtovanja. Obisk inštitucije / organizacije delujoče v sferi okolja in prostora.
Namen predmeta:

Cilji:

-      Študenti spoznajo osnovna načela ekologije in varstva okolja kot znanosti in njen pomen pri urejanju prostora.

-      Seznanijo se s teorijo in zakonodajo na področju varstva okolja ter spoznajo vpetost/prepletenost varstva okolja in prostorskega načrtovanja.

Kompetence:

-      Študent pozna osnovna načela varstva okolja.

-      Pozna temeljna načela trajnostnega in sonaravnega razvoja.

-      Zna povezati varstvo okolja in prostorsko načrtovanje.

-   Razume in pozna okoljske dokumente v sistemu prostorskega planiranja.

Literatura:

Plut, D. 2002. Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana, Znanstveni inštitut FF.

Plut, D. 2011. Geografija okoljskih virov. Ljubljana, UL Filozofska fakulteta.

Prosen, A. 1993. Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Ljubljana, UL FGG.

Kivell, P. (Ur.) 1998. Environment, planning and land use. Ashgate, UK.

Pličanič, S. 2003. Temelji ekološkega prava. Ljubljana, Cankarjeva založba.