Predmeti na FGG

Izbrane vsebine iz geodetske izmere - B - GIG

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Aleš Marjetič
nosilec in izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
nosilec in izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: - opredelitev specifičnih pogojev s poudarkom na omejitvah izbire določene merske tehnike ali metode izmere za posamezno geodetsko nalogo,
- izbira ustreznega merskega instrumentarija za izmero s poudarkom na njegovih omejitvah,
- predhodna ocena dosegljive kakovosti meritev v specifičnih pogojih izmere,
- ocena kakovosti meritev v za posamezno geodetsko nalogo,
- vzpostavitev koordinatnega sistema  za izhodišče meritev ali za izvedbo kontrole meritev,
- vzpostavitev ustreznih pogojev za prehod med različnimi koordinatnimi sistemi,
- vplivi na opazovanja v specifičnih pogojih,
- izmera v specifičnih pogojih z zahtevo določitve položajev v lokalnem in/ali globalnem koordinatnem sistemu,
- geodetske naloge v različnih pogojih:
       a) nagnjen teren
b) zaraščen teren
       c) urbano območje      
       d) različne kombinacije zgoraj naštetih
- obdelava meritev, določitev položajev točk in prikaz stanja na izbrani geodetski podlagi,
- delo s podatki in priprava ustreznih podatkov za izvoz v podatkovne baze za potrebe nadaljnje rabe.
Namen predmeta:

Cilji:
-  podati osnovne smernice odločitve o izbiri postopka izmere v specifičnih pogojih
-  spoznati prednosti in pomanjkljivosti, različnih metod v različnih pogojih,
-  uporaba kombiniranih rešitev določanja položaja v različnih pogojih,
-  ocena kakovosti meritev in rezultatov,
- praktična izvedba izmere v različnih pogojih,
-  obdelava opazovanj v različnih pogojih do določitve položaja v izbranem koordinatnem sistemu,
- povezava rezultatov z drugimi geodetskimi podatki z možnostjo ocene kakovosti le-teh.

Pridobljene kompetence:
- sposobnost formulacije rešitve konkretnih geodetskih problemov,
- sposobnost samostojne uporabe geodetskih merskih tehnik in instrumenotv  v različnih pogojih izmere,
- znanje na izvedbenem nivoju izmere in obdelave opazovanj,
- znanje interpretacije kakovosti končnih rezultatov.

Literatura: Knjižni viri (izbrana poglavja):
J. M. Anderson, J. E. Mikhail, Surveying, theory and practice, 7. izdaja, McGraw-Hill, 1998.
W. Torge: Geodesy, 2. izdaja Walter de Gruyter, 1991.
G. Strang, K. Borre: Linear algebra, geodesy and GPS, Wellesley Cambridge Press, 1997.
- gradiva v spletni učilnici
- objavljeni članki, poročila, projektne naloge
- diplomske in magistrske naloge