4. dan odprtih vrat Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL

Tudi letos vas vljudno vabimo na Dan odprtih vrat Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Dogodek bomo tokrat organizirali že četrtič, vrata naših prostorov na Jamovi cesti 2 v Ljubljani pa bodo na stežaj odprta v četrtek, 19. oktobra 2017, od 9. do 17. ure.

Trendi v svetu kažejo, da bo v prihodnje kader s tehniško izobrazbo močno zaželen. Mladim želimo zato z zanimivimi in interaktivnimi predstavitvami ponuditi čim več informacij o poklicnih možnostih s sveta gradbeništva, vodarstva, okoljskega inženirstva, geodezije, stavbarstva in prostorskega načrtovanja.

Obeta se nam zanimiv in pester dan raziskovanja, več informacij o tem, kaj vse smo pripravili tokrat, pa vam pošiljamo v priloženem programu. S pestrim izborom vsebin smo poskrbeli, da bo zanimivo tako za tiste, ki so Dan odprtih vrat UL FGG obiskali že v preteklosti, kot za vse, ki se nam bodo tokrat pridružili prvič.

Veselimo se srečanja z vami!

prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan UL FGG

Dan odprtih vrat bo ponudil predstavitve vseh študijskih programov I. stopnje na naši fakulteti:

Gradbeništvo

Udeleženci bodo izvedeli, kdaj so tla zadosti trdna za gradnjo, se seznanili z zakonitostmi gradnje mostov in s pomočjo potresne mize iskali gradbene rešitve za večjo potresno varnost stavb. Veliko bodo slišali tudi o gradbenih materialih in obnašanju konstrukcij. Na delavnici bomo prikazali različne naprave kot so radar, ultrazvok in sklerometer za preiskavo obstoječe konstrukcije.

Geodezija

Udeležencem bomo predstavili delo geodeta, geodetske merske instrumente in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. S kratko demonstracijo bomo prikazali zajem 3D podatkov z laserskim skenerjem ter delovanje sistema GNSS. Predstavili bomo uporabnost prostorskih podatkov in izdelavo 3D prikaza z enostavnim GIS orodjem. Na eni od delavnic bomo zasnovali manjšo sosesko.

Okoljsko gradbeništvo

Oddelek za okoljsko gradbeništvo bo učencem predstavil modela podtalnice ter premeščanja rečnih sedimentov. Pomerili se bodo v kvizu »Si želiš postati vodar«, kjer bodo preverili svoje znanje o nastanku poplav, čiščenju odpadne vode in ravnanju z odpadki. Prikazali bodo tudi model Aqualibrium, s pomočjo katerega bodo zgradili cevovodno omrežje.

ODDELEK ZA OKOLJSKO GRADBENIŠTVO

MODEL PODTALNICE

Model podtalnice nazorno prikaže osnovne zakonitosti gibanja podzemne vode ter širjenja onesnaženja pod površjem Zemlje. Z modelom lahko opazujemo, kako so vodotoki in podtalnica med seboj povezani. Prikažemo lahko tudi uporabo piezometrov, vpliv vodnjakov na režim voda, obnašanje kraških tal ter razliko med vodonosniki s prosto gladino in arteškimi vodonosniki.

MODEL PREMEŠČANJA REČNIH SEDIMENTOV

Umetni rečni kanal nazorno prikaže tok reke v strugi, premeščanje sedimentov v strugi reke ter nastanek značilnih oblik dna. Prikazati je mogoče tudi pojav spodkopavanja mostnih opornikov, do katerega pride   pri nevarno visokih pretokih rek.

SI ŽELIŠ POSTATI VODAR?

Obiskovalcem bomo predstavili, s čim vse se lahko ukvarja vodar. S kvizom bomo preverili, koliko vedo o vodarstvu –  preverili bodo svoje znanje o številnih tematikah, kot so nastanek poplav, čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki in delovanju morja. Lahko se bodo razdelili v manjše skupine in s skupnimi močmi odgovarjali na zastavljena vprašanja. Najboljša skupina bo prejela praktične nagrade.

AQUALIBRIUM

Cilj modela Aqualibrium je s pomočjo sestavljenih cevi zagotoviti enakomerno oskrbo med tremi izbranimi točkami na mreži. Z uporabo različnih cevi in spojk je potrebno zgraditi cevovodno omrežje. V idealnih razmerah mora sestavljeno omrežje zagotoviti iztok 3 l vode iz rezervoarja in se enakomerno porazdeliti med tri zbiralnike vode (v vsakem po 1 l vode). Ugotavljanje uspešnosti te naloge se vrši preko izračuna kazenskih točk, ki je razlika med dejansko količino vode in zahtevano količino 1 l v vsakem zbiralniku posebej.

ODDELEK ZA GEODEZIJO

KAJ JE GEODEZIJA?

Na kratko predstavimo Geodezijo: kakšna je oblika Zemlje, kaj je delo geodeta in osnovne tehnologije zajema prostorskih podatkov. Obiskovalci bodo izvedeli, kakšni so izdelki geodeta: načrti, karte, 3D modeli, ter pri katerih nalogah mora vedno sodelovati tudi geodet: gradnja objektov, upravljanje zemljišč, kataster, prostorsko planiranje. Sledi demonstracija ene najsodobnejših metod za merjenje prostorskih podatkov.

RAZSTAVA GEODETSKIH INSTRUMENTOV

Za izvedbo geodetskih del uporabljamo posebne instrumente. S teodoliti izjemno natančno merimo kote, z razdaljemeri merimo dolžine, GNSS instrumenti pa nam omogočajo določitev položaja s pomočjo satelitske tehnologije. Z nivelirji lahko izredno natančno merimo višinske razlike med točkami. Celo fotografske aparate lahko uporabimo za zajem kvalitetnih slik iz zraka, na katerih potem merimo.

SATELITSKI SISTEMI ZA DOLOČANJE POLOŽAJA

Na delavnici kratko opišemo delovanje globalnega navigacijskega sistema GNSS (Global Navigation Satellite System), ki ga vsesplošno uporabljamo v navigaciji. Izpostavimo, da z boljšimi instrumenti in postopki lahko v geodeziji določimo položaj tudi z milimetrsko natančnostjo. Poleg tega z GNSS lahko spremljamo tektonsko dogajanje na izbranem območju. S kratko demonstracijo prikažemo, kako uporabljamo geodetske GNSS-instrumente ter na terenu enostavno določimo koordinate ali poiščemo točke z znanimi koordinatami.

3-D PRIKAZ PROSTORSKIH PODATKOV

Na delavnici na kratko opišemo/predstavimo prostorske podatke, ki so uporabljeni v nadaljevanju (ortofoto, DMR – digitalni model reliefa, obrisi stavb iz katastra stavb). V drugem delu je s pomočjo  orodja-GIS predstavljena izdelava 3D prikaza vzorčnega območja s stavbami in simulirano poplavno koto.

ZASNOVA MANJŠE SOSESKE

Namen naloge je organizirati manjšo, zaključeno sosesko enodružinskih hiš. Objekte je potrebno umestiti na parcelo in jim urediti primerno dostopnost do javne poti. V nalogi se udeleženci spoznajo z osnovno organizacijo prostora, s pomenom orientacije objektov glede na strani neba, z odnosom javni prostor – zasebni prostor, hierarhijo cest (glavne ceste – stranske ceste …). Udeleženci bodo razdeljeni v manjše skupine.

ODDELEK ZA GRADBENIŠTVO

UPORABA GEO-RADARJA PRI ANALIZI  STAVB

Za projektiranje in tudi kasnejšo izvedbo gradbenih objektov je potrebno dobro poznavanje mehanskih karakteristik materialov, iz katerih so ti objekti zgrajeni.  V okviru delavnice se bodo obiskovalci seznanili  z osnovnimi principi preizkušanja materialov in z izvedbo preizkusa mehanskih karakteristik na lesu. V praksi se pojavlja vedno več starih objektov, kateri potrebujejo različne sanacijske ukrepe. Za uspešno načrtovanje in kasnejšo izvedbo sanacijskih ukrepov je potrebno najprej določiti trenutno stanje konstrukcije in lastnosti materiala.

POTRESNA MIZA

Pogledali si bomo, kakšne so bile med preteklimi potresi posledice nepravilne gradnje, in pojave, ki so povzročili materialno škodo in človeške žrtve. Podrobneje bomo obravnavali pojava mehke etaže in tlorisne nepravilnosti, ki sta zelo pogosta tudi v slovenski gradbeni praksi. Oba pojava bomo simulirali na potresni mizi s pomanjšanimi kovinskimi modeli, ki se uporabljajo za opazovanje odziva konstrukcij na potres. Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali s predlogi za utrditev modela konstrukcije, ki ga bomo že v času predstavitve preuredili in preizkusili na potresni mizi. Tako bodo lahko na zelo plastičen način spoznali vpliv različnih protipotresnih ukrepov.

MEHANIKA TAL

Vsak objekt, ki ga želimo zgraditi, mora imeti temelje, ki so zgrajeni na temeljnih tleh. Temeljna tla sestavljajo različne zemljine in kamnine, ki jih bomo spoznali v okviru delavnice. Z izvedbo eksperimentov bomo spoznali osnovne lastnosti in obnašanje zemljin, ki so ključnega pomena za gradbeništvo. Pokazali bomo, kakšen vpliv ima voda na obnašanje zemljin, zakaj se sproži zemeljski plaz in kako zemljine prenašajo različne obremenitve.

GRADNJA MOSTOV

Mostovi so eden najbolj prepoznavnih, pa tudi zahtevnih inženirskih objektov, Najbolj preprost most(iček) je lahko lesena deska, položena na dva bregova potoka. Kaj lahko naredimo, če ena deska ne zagotavlja varnega in udobnega prehoda preko potoka? Kako lahko iz več enakih nosilnih elementov sestavimo konstrukcijo, ki varno premošča oviro? Na delavnici bomo sestavljali in preskušali modele mostičkov.

GRAJENO OKOLJE IN SVETLOBA

Grajeno okolje je kompleksno področje, ki zajema več različnih področjih. Od zagotavljanja nosilnosti stavbe do primernega senčenja in zajemanja dnevne svetlobe. Pomembno je, da se zavedamo, da je vsak element enako pomemben in nam zagotavlja primerno in zdravo delovno/bivalno okolje. Heliodon: Z njim na enostaven in nazoren način opišemo navidezno pot Sonca po nebu. IR kamera: Ta nam omogoči opazovanje IR elektromagnetnega sevanja, ki ga s prostimi očesom ne moremo zaznati. Spektrometer (umetni in naravni viri svetlobe ter njihovi spektri): Vsi viri svetlobe, tako umetni kot naravni, ne oddajajo enakega spektra svetlobe

REPOZITORIJ DRUGG

Predstavitev DRUGG in RUL in publikacij UL FGG, posredovanje predstavitvene publikacije knjižnice UL FGG. Repozitorij DRUGG je pomemben in bogat vir strokovnih informacij za študente gradbeništva, geodezije in sorodnih ved ter strokovno javnost. Konec avgusta 2015 vključuje 4.500 enot, med njimi prevladujejo visokošolska dela (4.000), predvsem diplomske naloge.