Oddelek za geodezijo

Razvoj študija geodezije je po zaslugi posameznikov doživel pravo renesanso in je danes primerljiv s študiji na drugih pomembnejših univerzah. To nam daje upanje, da diplomantom naše fakultete ni zaprta pot za zaposlitev v drugih državah Evropske unije.

Temeljni poslanstvi Oddelka za geodezijo sta pedagoško in raziskovalno delo na področjih geodezije in inženirske geodezije, satelitske geodezije in navigacije, geofizike, kartografije, fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, geoinformatike, upravljanja nepremičnin ter prostorskega načrtovanja. Našteta področja se ukvarjajo s pridobivanjem in z uporabo lokacijsko opredeljenih podatkov, ki predstavljajo jedro prostorske podatkovne infrastrukture. V današnjem času sta geodezija in geoinformatika temeljni vedi na področju prostorske podatkovne infrastrukture in skrbita za vzpostavitev kakovostnih referenčnih prostorskih sistemov, ki predstavljajo osnovo za zajemanje, evidentiranje in prikazovanje prostorskih podatkov. Kakovostno vzpostavljena prostorska podatkovna infrastruktura je izhodišče dobrega delovanja in odločanja v družbi in jo lahko obravnavamo enakovredno prometni, energetski in telekomunikacijski infrastrukturi. Raziskovalno delo poteka ob vzajemnem sodelovanju s številnimi drugimi strokami, tako s strokov- njaki matične univerze in drugih univerz kot s strokov- njaki z raziskovalnih institucij in podjetij doma in v tujini.

Izvajamo univerzitetni in magistrski študijski program Geodezija in geoinformatika, visokošolski program Tehnično upravljanje nepremičnin ter magistrski program Prostorsko načrtovanje. Izobražujemo strokovnjake, ki so po zaključku študija usposobljeni za delovanje v sodobni družbi, saj v času študija pridobijo bogata inženirsko-tehnična in organizacijska znanja. Pri študiju podajamo znanja klasičnih in sodo- bnih tehnologij za določanje položaja v prostoru, opazovanja Zemlje in množičnega zajema, vizualizacije in analiziranja prostorskih podatkov, upravljanja nepremičnin ter načrtovanja in razvoja prostora.

Delo in študij na Oddelku za geodezijo ponujata številne izzive v stroki in širše v družbi. Zaposleni in študenti jih sprejemamo in rešujemo ter krepimo temelje za uspešno delovanje stroke tudi v bodoče.

Cilj študija je vzgojiti strokovnjake, ki bodo znali interdisciplinarno povezovati področja geodezije in geoinformatike, upravljanja nepremičnin, prostorskega in urbanističnega planiranja ter okoljskih in organizacijskih ved. Tako interdisciplinarno znanje je ključnega pomena pri izvedbi različnih geodetskih in gradbenih projektov, evidentiranju nepremičnin, geoinformacijskih rešitvah, upravljanju zemljišč in nepremičnin ter gospodarjenju z njimi. Prav tako so ta znanja nepogrešljiva pri upravljanju prostora, prostorskem načrtovanju in vodenju prostorskih politik.

prof. Bojan Stopar

predstojnik Oddelka za geodezijo, UL FGG

Zgodovina razvoja oddelka za geodezijo

Ko smo leta 1919 v Ljubljani dobili svojo univerzo, so se na njej pričeli šolati tudi geodeti, in sicer v okviru študija na dvoletnem zemljemerskem tečaju. Ta oblika šolanja je trajala do leta 1928, ko so ustanovili štiriletni študij kulturno-geodetske usmeritve. Slednjega so leta 1931 zaradi gospodarske in finančne krize ukinili. Številni diplomanti so po letu 1945 prevzeli pedagoško in znanstveno delo na novem geodetskem oddelku Tehniške fakultete.

Petnajstletna prekinitev študija geodezije je v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje akademsko izobraženih strokovnjakov še dolgo po drugi svetovni vojni, ko so prevladovali v stroki pretežno kadri s srednješolsko izobrazbo. V takratnih razmerah se je položaj postopoma izboljšal in v petdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričeli zaposlovati prvi diplomanti.

Študij se je takrat postopoma prilagajal potrebam prakse in se konec petdesetih let preoblikoval v geodetsko in komunalno smer. Slednja je v začetku sedemdesetih let prešla pod okrilje gradbeništva. Medtem so uvedli dvostopenjski študij, ga z reformo v drugi polovici šestdesetih let ukinili in spet ga je nadomestil osemsemestrski kontinuiran študij.

Sledilo je še nekaj reform – poleg visokošolskega študija je bil uveden štirisemestrski višješolski študij geodezije pa univerzitetni in visokošolski strokovni študij geodezije itn. Pred leti smo se lotili predelave študijskih programov v smislu bolonjske deklaracije, ki ponovno uvaja tristopenjski študij. Prva generacija se je vpisala na visokošolski stopnji v šolskem letu 2008/09. Isto jesen je začela študirati tudi prva generacija po bolonjski shemi.

Tudi za študij geodezije velja, da mora biti podkrepljen z znanstveno-raziskovalnim delom. Na pedagoško-raziskovalnih enotah na Oddelku za geodezijo je skupaj 37 zaposlenih – 34 redno in 3 dopolnilno. Redno zaposlenih je 30 pedagoških delavcev, eden mladi raziskovalec in 3 raziskovalci. Dopolnilno sta zaposlena 2 visokošolska učitelja in 1 asistentka.