Select Page

Katalog informacij javnega značaja
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Skrajšano ime: UL FGG
Sedež: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja

Datum prve objave kataloga:

2005

Datum zadnje spremembe:

06. 04. 2023

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram UL FGG
Organigram Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Organizacijske enote na UL FGG

 


 

Shema podrejenosti in nadrejenosti delovnih mest na UL FGG

Kratek opis delovnega področja zavoda

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (skrajšano ime UL FGG) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani. UL FGG izvaja izobraževalno, raziskovalno, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost na področju gradbeništva in geodezije ter skrbi za razvoj teh strokovnih področij.

Dodiplomsko izobraževanje izvaja UL FGG kot prvostopenjski univerzitetni študijski program: Geodezija in geoinformatika, Gradbeništvo, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, Stavbarstvo in kot prvostopenjski visokošolski strokovni program: Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin.

Podiplomsko izobraževanje izvaja UL FGG kot drugostopenjski magistrski študijski program: Geodezija in geoinformatika, Grabeništvo, Okoljsko gradbeništvo, Prostorsko načrtovanje, Stavbarstvo in Geofizika (skupaj z UL FMF in UL NTF).

Na tretji stopnji UL FGG izvaja doktorski študijski program Grajeno okolje, ki je razdeljen v štiri znanstvena področja: Gradbeništvo, Geodezija, Načrtovanje in urejanje prostora ter Geologija (skupaj z NTF).

UL FGG sodeluje pri izvedbi drugih prvostopenjskih, drugostopenjskih magistrskih in doktorskih študijskih programov, ki jih izvajajo članice UL ali UL.

Pri raziskovalnem delu UL FGG sodeluje: v raziskovalnih programih, ki jih izvajajo programske skupine, v temeljnih, uporabnih, ciljnih in razvojnih raziskovalnih programih, ki jih izvajajo raziskovalne skupine, v programu mladih raziskovalcev, v centrih odličnosti, v dvostranskih projektih in pri drugih oblikah bilateralnega sodelovanja, v skupnem evropskem raziskovalnem prostoru ter pri drugih oblikah domačega in mednarodnega raziskovalnega sodelovanja.

Na strokovnem področju UL FGG sodeluje z gospodarskimi družbami, ustanovami in zavodi ter lokalno in državno upravo pri načrtovanju različnih posegov v okolje, s poudarkom na graditvi objektov, načrtovanju in urejanju prostora.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so:

 1. Dekanja: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
  kontaktna oseba: Maja Vuleta – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 2. Senat: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov – predsednica
  kontaktna oseba: Maja Vuleta – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 3. Akademski zbor: strok. sod. mag. Mojca Premuš – predsednica
  kontaktna oseba: Maja Vuleta – tajništvo,
  tel: +386 1 476 85 08, e-naslov: tajnistvo@fgg.uni-lj.si
 4. Upravni odbor: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek – predsednica
  kontaktna oseba: Urška Prusnik
  tel: +386 1 476 85 14, e-naslov: Urska.Prusnik@fgg.uni-lj.si
 5. Študentski svet: Nejc Tacer – predsednik
  tel: +386 1 476 85 00, e-naslov: SSFGG@fgg.uni-lj.si

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot je dostopen na www.fgg.uni-lj.si.

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
 • Statut UL
 • Pravila Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o študiju na 1. in 2. stopnji na UL FGG
 • Pravilnik o doktorskem študiju 3. stopnje Grajeno okolje

Notranji predpisi UL so objavljeni na: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki.aspx
Notranji predpisi UL FGG so objavljeni na: www.fgg.uni-lj.si

Državni predpisi:
 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi so objavljeni na: www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Predpisi EU:
 • Izobraževanje
 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.4.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov

Predlogi predpisov:

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na UL

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • Postopki pri odločanju študentov o študijskih zadevah
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Habilitacijski postopki z matičnih področij UL FGG

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Zapisnik o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikaciji tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Seznam predavanj
 • Študijski koledar
 • Cenik storitev

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.fgg.uni-lj.si ob vsakem času.
 • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu UL FGG.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O priznavanju izobraževanja
 • O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O ceniku storitev

Podatki o plačah in dodatkih zaposlenih za leta 2016, 2017 in 2018

Na zahtevo družbe PRO PLUS, d. o. o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, zanjo urednica Alenka Marovt, za dostop do informacij javnega značaja in v skladu z navodili kolegija dekanov z dne 5. 9. 2019 in 12. 9. 2019 objavljamo podatke o plačah in dodatkih zaposlenih za leta 2016, 2017 in 2018.

Obrazložitev - oktober 2019

Pojasnila k prispevkom POP TV o izplačilih zaposlenim na UL FGG

Pred objavo takšnih »škandaloznih dodatkov« bi morali raziskovalni novinarji najprej dobro razčistiti, kaj je zakonito in kaj je nezakonito na področju izplačevanja plač in drugih prejemkov zaposlenih na univerzi.

Ali smo zaposleni visokošolski učitelji na univerzi odgovorni za sprejem zakonodaje na področju plač javnih uslužbencev, ki je omogočila, da je na istem delovnem mestu možno napredovati za 10 plačnih razredov, kar znese 48 % razlike v osnovni plači med začetnikom in nekom na koncu »kariere«.

Ali so inšpektorji v tej državi tisti, ki jim je zakon dal moč odločanja, kateri predpisi s področja plačne zakonodaje so zakoniti in kateri ne? Dejstvo je, da odločbe inšpektorja, ki ugotovi nepravilnosti pri izplačevanju plač ni mogoče izpodbijati pred (katerim koli) sodiščem. Zato me je kot državljana Republike Slovenije strah, ker je zakonitost izplačevanja plač v tej državi v rokah izvršilne veje oblasti in ne zakonodajne. Novinarska profesionalnost je na težki preizkušnji, da sprejme navedeno dejstvo kot problem in ga pomaga rešiti.

————————————————————-

Suha primerjava izplačanih bruto plač in drugih letnih prejemkov zaposlenih na UL FGG v letih 2016, 2017 in 2018, kot so predstavljene na spletnih straneh 24ur.com terjajo pojasnilo.

V primeru podatkov o letnih izplačilih zaposlenih na UL FGG ne gre za nikakršne dodatke elite na FGG.

Letna plačo iz dopolnilnega delovnega razmerja – pravna podlaga za izplačilo 9. odst. 63. člena Zakona o visokem šolstvu – je pogojena s pridobitvijo raziskovalnih projektov na javnih razpisih, in to ni dodatek k plači. Skratka, gre za proračunska sredstva, pridobljena na razpisih.

Prav tako ni dodatek k plači katerikoli avtorski honorar, ki sicer izvirajo iz avtorskih del in niso vezani na pogodbo o zaposlitvi – prejemamo jih recimo za predavanja ali mentoriranje doktorandom na doktorskem študiju in za avtorska strokovna dela, kjer so vir proračunska in neproračunska sredstva, pridobljena s pogodbami, kjer sta vedno (vsaj) dva podpisnika, torej tudi zunanji naročnik, ne le UL FGG. Ob podpisu avtorske pogodbe na FGG ob začetku dela je priloga k pogodbi tudi razdelitev dela (in izplačil) med soavtorji, tako da kasnejše spremembe razmerij med soavtorji niso možne brez aneksa k pogodbi.

Prikazani podatki  o »dodatkih« D020, D030 in D060 ne držijo, saj ne gre za dodatke k plači zaposlenih na UL FGG, temveč za različne oblike delovne uspešnosti po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Delovna uspešnost, izplačana kot del redne plače zaposlenim na UL FGG, skupaj z avtorskimi in podjemnimi pogodbami ter prejemki iz dopolnilnega delovnega razmerja, torej enostavno povedano niso nikakršni dodatki ali nagrade, temveč plačilo za opravljeno delo. Res pa je, da mesečna in letna izplačila za vse zaposlene niso enaka. Zakaj?

Razlike med zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani so zelo velike, tako v formalni izobrazbi, ki je zahtevana za zasedbo delovnega mesta, kot tudi v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so razporejeni v plačne razrede v zelo velikem razponu. Da pojasnimo navedene razlike v plačnih razredih na univerzi, prikazujem porazdelitev zasedenih delovnih mest z napredovalnim plačnim razredom na UL FGG na dan 15.10.2019 (vir: izvoz iz kadrovske baze UL FGG na dan 15.10.2019).

Vsi zaposleni nismo enako dolgo na delovnem mestu, nismo enako aktivni na delovnem mestu in tudi ne dosegamo enakih delovnih rezultatov. Naša uspešnost se odraža pri rednem napredovanju v višje plačne razrede, ko napredovanje ni avtomatično, ampak smo podvrženi ocenjevanju svojih nadrejenih. Dekana npr. oceni rektor, zaposlene na PRE pa njen predstojnik.

Da pojasnim razlike med posameznimi zaposlenimi na fakulteti. kot primer prikazujem znanstvene in strokovne rezultate dela 157 zaposlenih na UL FGG za obdobje 2016-2018, kot jih je izmeril za navedeno obdobje sistem SICRIS:

na vodoravni osi so točkovana vsa znanstvena in strokovna dela (kazalnik »upoštevane točke« kot kombinacija Z in S točk), opravljena v treh letih, na navpični osi pa preračunana sredstva, ki jih je posameznik realiziral preko UL FGG v treh letih (kazalnik A3) – upoštevana so proračunska in neproračunska (čista tržna) sredstva: po pogodbah iz gospodarstva (A32), sredstva mednarodnih projektov (A31), sredstva drugih ministrstev (A33), druga sredstva (A34) in druga gospodarska sredstva (A35). vir podatkov: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic/slv/2/500/search/org/0792 (dostop: 15.10.2019).

Pogled na dva enostavna grafična prikaza vsakemu nazorno pove, da ne moremo biti na univerzi v Ljubljani plačani vsi enako. Gre za dejstvo.

 

Ljubljana, 23. oktober 2019

Dekan UL FGG

Matjaž Mikoš

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri