Študij 1. stopnje: Gradbeništvo (UN)

Prostor, v katerem živimo, je prepreden z gradbenimi objekti. To niso le stavbe, v katerih živimo in delamo, ampak tudi ceste, tiri in mostovi, ki nas do njih pripeljejo. Prav tako ne smemo pozabiti na energetske objekte in komunalne naprave, ki vse skupaj oskrbujejo.

Zatorej mora biti ta prostor skrbno načrtovan, grajen in urejen, gradbeništvo pa je zaradi nujnosti omenjenih objektov perspektivna dejavnost v vsakem trenutku.

Diplomant univerzitetnega študija prve stopnje Gradbeništvo si pridobi strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN) oziroma DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN).

razpisnih mest za redni študij 1. stopnje Gradbeništvo (UN)

Temeljni cilji programa
 • Diplomant dobi trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju gradbeništva.
 • Diplomant je motiviran za nadaljnji študij na podiplomski stopnji.
 • Diplomant razume ustvarjalen odnos, ki je potreben pri kreiranju grajenega okolja v naravnem ali obstoječem urbanem okolju.
 • Diplomant je dovolj razgledan na širšem področju gradbeništva, da bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.
 • Diplomant dobi izobrazbo, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi doma in širše v Evropi.
 • Študentu je omogočen prehod na drug soroden dodiplomski študij.
 • Program je usklajen z načeli Bolonjske deklaracije in sledi priporočilom EUCEET in inženirskega združenja FEANI.
 • S prehodnimi pogoji in načinom pedagoškega dela, ki spodbuja sprotni študij, ter sistemom tutorstva zagotoviti dobro prehodnost študentov.
Splošne in predmetno specifične kompetence
Splošne kompetence diplomanta po dokončanem univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu Gradbeništvo so zlasti:

 • Sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov.
 • Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja.
 • Razvijanje profesionalne odgovornosti in etike.
 • Sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika.
 • Zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Usposobljenost za uporabo pridobljenih znanja pri samostojnem reševanju tehničnih problemov v gradbeništvu.
 • Zmožnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih gradbeništva.
 • Usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje.
 • Upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in ekoloških načel pri svojem delu.

Diplomant prvostopenjskega študija Gradbeništvo pridobi predvsem naslednje predmetno specifične kompetence:

 • Obvladovanje temeljnih teoretičnih znanj, bistvenih za tehnično področje gradbeništva.
 • Obvladovanje temeljnih strokovnih znanj s področja gradbeništva in bistvenih komplementarnih ved (geologija, geodezija, organizacija del, informatika).
 • Temeljna usposobljenost na področju gradbeništva, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji.
 • Zmožnost samostojnega pridobivanja novih veščin.
 • Diplomant je sposoben samostojno opravljati manj zahtevna dela in reševati posamezne dobro definirane naloge v gradbeništvu na področju projektiranja in izvajanja del (tako za stavbe kot gradbene inženirske objekte), urejanja prostora, laboratorijskega preverjanja gradbenih materialov in podobno in je kot tak dober sodelavec v širši strokovni ekipi, praviloma pa ni sposoben samostojnega vodenja projekta.
 • Specifične kompetence so navedene pri posameznih predmetih (glej učne načrte).
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri vpisu v univerzitetni študijski program Gradbeništvo v šolskem letu 2022/2023 veljajo naslednji vpisni pogoji:

 1. kdor je opravil splošno maturo;
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik varovanja, in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika;
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Število vpisnih mest se določi z Razpisom za vpis na dodiplomske študijske programe na Univerzi v Ljubljani za vsako študijsko leto posebej. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

 • kandidati iz točk (1.) in (3.) izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 %
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 %
 • kandidati iz točke (2.) izbrani glede na:
  – splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %
  – splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 %
  – uspeh pri maturitetnem izpitu 20 %.
Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Gradbeništvo. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijski odbor oddelka za gradbeništvo UL FGG na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalnega pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL, 29. 5. 2007.

Pri priznavanju znanj in spretnosti se:

 • upoštevajo spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,
 • ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov,
 • ocenjuje znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti brez udeležbe na predavanjih, vajah, seminarjih),
 • upoštevajo ustrezne delovne izkušnje.

V primeru, da Študijski odbor oddelka ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in doseženih vsaj 45 kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Upravičeni razlogi so določeni skladno s Statutom UL. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo imamo že vrsto let utečen sistem tutorstva in mentorstva za naše študente. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje mentorje letnika, prav tako pa manjše skupine študentov tudi svoje tutorje iz vrst pedagogov ali študentov višjih letnikov, ki jim bodo pomagali pri izbiri smeri, izbirnih predmetov in podobno.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat FGG na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije FGG. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za dokončanje študija
Študent konča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, vključno s praktičnim usposabljanjem in diplomskim delom.
Skladno z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih pridobi diplomant ob uspešno zaključenem študiju strokovni naslov: diplomirani/-a inženir/-ka gradbeništva (UN) oziroma z okrajšavo dipl. inž. grad. (UN).
Prehodi med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v Univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Gradbeništvo (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.

Prehodi so možni iz študijskih programov prve stopnje, in do prenehanja izvajanja tudi iz dodiplomskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.

Prošnje kandidatov za prehod v Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gradbeništvo, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja oziroma pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja (ustni oz. pisni izpit, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, praktične naloge, projekti, portfolijo, vrstniško ocenjevanje) so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG, ki ga potrjuje Senat FGG.

Izpitna ocena je ena, sestavljena iz ocen opravljenih predvidenih obveznostih študenta pri predmetu. Pri tem mora biti vsaka obveznost ocenjena s pozitivno oceno.

Deleži vpliva ocene posamezne oblike izvedbe predmeta (predavanja, seminar, vaje) so praviloma enaki deležu ur oblike izvedbe pri predmetu, določenim z učnim načrtom predmeta.

Znanje, prikazano pri sprotnem delu študenta pri predmetu, ki se preverja s pomočjo kolokvijev, delnih izpitov, seminarjev in seminarskih nalog, dnevnikov, praktičnih projektov, domačih projektov in nalog in podobno, prispeva skupaj najmanj 30 % končne skupne ocene.

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti
Predvidenih je pet izbirnih predmetov:

 • Dva zunanja izbirna predmeta: v 4. semestru (4 ECTS) in v 6. semestru (5 ECTS) in
 • Izbirni modul v 6. semestru (Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo), ki jih sestavljajo po trije predmeti v obsegu 5+4+4 ECTS.

Zunanja izbirna predmeta študent lahko izbere na poljubnem študijskem programu na Univerzi. Seznam možnih izbirnih predmetov s področij podjetništva, prava, ekonomije, uprave, tujih jezikov pa je vključen tudi v študijskem programu Gradbeništvo. Na FGG lahko študenti izbirajo tudi med predmeti drugih študijev: Geodezija in geoinformatika, Tehnično upravljanje nepremičnin, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo ter Stavbarstvo.

Študent lahko 30 kreditnih točk programa (semester študija) prenese iz katerega koli programa s področja gradbeništva, če ima UL FGG z izvajalcem tega programa podpisan ustrezen sporazum. Ker mora študent obvezne predmete opraviti na matični ustanovi, je za tako izmenjavo najbolj primeren 6. semester študija.

Predmetnik – Gradbeništvo – 1. stopnja

Predmetnik GR UN (veljaven od 1. 10. 2021)

Gradbeništvo BA

1. letnik
Zimski semesterECTS
Uvod v gradbeništvo
izvajalca: Boštjan Brank, Matjaž Dolšek
3
Fizika
izvajalca: Zvonko Jagličić, Jure Kokalj
9
Gradiva
izvajalci: Violeta Bokan-Bosiljkov, Vlatko Bosiljkov, David Antolinc, Petra Štukovnik, Andreja Padovnik
8
Matematika I
izvajalci: Marjeta Škapin Rugelj, Mojca Premuš, Gašper Jaklič, Martin Jesenko, Ganna Kudryavtseva
10
Letni semesterECTS
Matematika II
izvajalci: Ganna Kudryavtseva, Martin Jesenko, Marjeta Škapin Rugelj, Marjeta Kramar Fijavž, Mojca Premuš
8
Inženirska komunikacija
izvajalca: Robert Klinc, Žiga Turk
3
Računalništvo in informatika
izvajalca: Robert Klinc, Matevž Dolenc
4
Osnove statike in dinamike
izvajalci: Goran Turk, Rado Flajs, Dejan Zupan, Peter Češarek
9
Stavbarstvo I
izvajalci: Mitja Košir, David Antolinc, Vlatko Bosiljkov, David Božiček
6
2. letnik
Zimski semesterECTS
Ceste
izvajalca: Robert Rijavec, Peter Lipar
6
Hidromehanika
izvajalci: Matjaž Četina, Gorazd Novak, Gorazd Novak, Gašper Rak
5
Tehnologija
izvajalci: Andrej Kryžanowski, Matej Kušar, Bojan Čas
5
Trdnost
izvajalca: Rado Flajs, Igor Planinc
10
Urejanje prostora
izvajalci: Peter Lamovec, Daniel Kozelj, Maruška Šubic-Kovač
4
Letni, Zimski semesterECTS
Izbirni predmet
4
Letni semesterECTS
Geodezija
izvajalci: Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Klemen Kregar
4
Mehanika tal in inženirska geologija
izvajalci: Jasna Smolar, Boštjan Pulko, Vladimir Vukadin
7
Organizacija gradbenih del in poslovanje
izvajalci: Aleksander Srdić, Jana Šelih, Darja Šemrov
6
Statika linijskih konstrukcij
izvajalca: Anže Babič, Tatjana Isaković
6
Stavbarstvo II
izvajalca: Mitja Košir, Luka Pajek
3
3. letnik
Zimski semesterECTS
Betonske konstrukcije
izvajalca: Drago Saje, Jože Lopatič
8
Geotehnika
izvajalci: Matej Maček, Sebastjan Kuder, Jasna Smolar, Janko Logar
6
Inženirska hidrotehnika
izvajalci: Mojca Šraj, Nejc Bezak, Simon Rusjan, Andrej Kryžanowski
6
Jeklene konstrukcije I
6
Osnove potresnega inženirstva
izvajalca: Anže Babič, Matjaž Dolšek
4
Letni, Zimski semesterECTS
Modul Hidrotehnika
Izbirni predmet
8
Modul Komunala
Izbirni predmet
8
Modul Konstrukcije
Izbirni predmet
8
Modul Promet
Izbirni predmet
8
Modul Stavbarstvo
Izbirni predmet
8
Letni semesterECTS
Modul Hidrotehnika
Hidrologija
4
Hidravlika
5
Osnove zdravstvene hidrotehnike
izvajalci: Mario Krzyk, Nataša Atanasova, Sabina Kolbl Repinc
4
Praktično usposabljanje
izvajalci: Jasna Smolar, Petra Štukovnik, David Antolinc, Matevž Dolenc
4
Diplomsko delo
5
Modul Komunala
Komunalno gospodarstvo
5
Upravljanje stavbnih zemljišč
4
Komunalne naprave
izvajalci: Marko Fatur, Daniel Kozelj, Mario Krzyk
4
Praktično usposabljanje
izvajalci: Jasna Smolar, Petra Štukovnik, David Antolinc, Matevž Dolenc
4
Diplomsko delo
5
Modul Konstrukcije
Ploskovne konstrukcije
izvajalec: Boštjan Brank
5
Masivne konstrukcije
izvajalca: Jerneja Češarek Kolšek, Sebastjan Bratina
4
Lesene konstrukcije
izvajalca: Jože Lopatič, Drago Saje
4
Praktično usposabljanje
izvajalci: Jasna Smolar, Petra Štukovnik, David Antolinc, Matevž Dolenc
4
Diplomsko delo
5
Modul Promet
Železnice
izvajalci: Peter Lipar, Darja Šemrov, Luka Trček
5
Prometno inženirstvo
izvajalca: Rok Marsetič, Simon Detellbach
4
Geografski informacijski sistemi
izvajalci: Marijan Žura, Robert Rijavec, Rok Marsetič, Luka Trček
4
Praktično usposabljanje
izvajalci: Jasna Smolar, Petra Štukovnik, David Antolinc, Matevž Dolenc
4
Diplomsko delo
5
Modul Stavbarstvo
Uvod v načrtovanje stavb
izvajalci: Mitja Košir, David Božiček, Jaka Potočnik
5
Elementi gradbene fizike
4
Prenova stavb
izvajalci: David Božiček, Mitja Košir, Vlatko Bosiljkov
4
Bioklimatsko načrtovanje
izvajalci: Mateja Dovjak, Mitja Košir, Luka Pajek
4
Vodenje projektov
4
Praktično usposabljanje
izvajalci: Jasna Smolar, Petra Štukovnik, David Antolinc, Matevž Dolenc
4
Diplomsko delo
5
Izbirni predmeti
Letni, Zimski semesterECTS
Angleščina za gradbeništvo in geodezijo
4
Digitalno načrtovanje
4
Pravica gradnje in gradbena pogodba
4
Podjetništvo
4
Upravni postopek in upravni spor
4
Športna vzgoja
izvajalec: Aleš Golja
4
Od ideje do gradbenega objekta
5

Področja študija

TEMELJNA ZNANJA
Večina gradbene stroke obravnava fizikalne pojave, zato je fizika temeljni predmet, sledi pa ji uporabno obarvana matematika. Med te- meljnimi predmeti najdemo še inženirsko komunikacijo, mehaniko, geologijo, geodezijo, stavbarstvo, gradiva in z vsemi povezano računalništvo.
KONSTRUKCIJSKO INŽENIRSTVO
Za strokovno in odgovorno snovanje funkcionalno in ekonomsko optimalnih, varnih in atraktivnih gradbenih konstrukcij so potrebna znanja s področja materialov, mehanike, zasnove in modeliranja konstrukcij, uporabe računalnikov ter tehnologije gradnje.
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Študijske vsebine te podrobneje seznanjajo z načrtovanjem, gradnjo, ekonomiko in organizacijskimi vidiki delovanja infrastrukturnih sistemov, komunalno in urbano ekonomiko, vodenjem projektov od sprejetja prostorskega plana do izdaje ustreznih dovoljenj.
EKSPERIMENTALNO DELO
Študij gradbeništva je ozko povezan z eksperimentalnim preučevanjem pojavov in lastnosti gradiv in konstrukcij. Eksperimentalno delo na začetku študija se nadaljuje do diplomskega dela, ki ima v primeru z eksperimentalnim delom poseben čar.
HIDROTEHNIKA
V okviru študija hidrotehnike spoznavaš predvsem dinamiko naravnih pojavov, povezanih z vodami. Za njihovo razumevanje potrebujemo vrsto poizkusov v laboratoriju, opazovanja na terenu in poznavanje vpliva ostalih človekovih dejavnosti na vode.
OPERATIVNO GRADBENIŠTVO
Najprej se seznaniš predvsem z metodami načrtovanja na državni, regionalni in lokalni ravni, z nepremičninami in z rabo tal. Nadaljuješ z načrtovanjem strukture naselij in pristopom za načrtovanje razvoja in prenovo mest ter vasi, izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v naseljih itn.
GEOTEHNIKA
Da bi lahko pravilno ovrednotili in izkoristili temeljna tla, s katerimi je povezana vsaka gradbena dejavnost, moramo poznati obnašanje zemljin ter teoretične osnove za analize in izračune. Pomemben del geotehnike je raziskovalno delo na terenu in v laboratoriju.
PROMET IN PROMETNE GRADNJE
Sodobne prometne povezave morajo ustrezati predvidenim prometnim obremenitvam, trase pa morajo biti izpeljane tako, da z morebi- tnimi negativnimi učinki čim manj prizadenejo okolje. Pri projektiranju cest in železnic je potrebno upoštevati prometnotehnične zahteve, ki pogojujejo varen in sodoben način prometa oziroma transporta.
Študij gradbeništva je dinamičen in od študenta zahteva, da razmišlja s svojo glavo. Pri delu inženirja gradbeništva me najbolj navdihuje, da nosi odgovornost do naravnega in grajenega okolja, uporabnikov ter gospodarstva. Diplomanti s pridobljenim znanjem lahko življenje ljudi spremenijo na bolje.
Dejan Bolarič, 3. letnik GR UN

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.