Revija Študentski most

Pred vami je tokrat zadnja izdaja revije v tem študijskem letu. Vendar to ni le zadnja izdaja revije, ki je izšla v tem študijskem letu, je tudi zadnja izdaja, pri kateri še nosim naziv urednice revije. V štirih letih smo s pomočjo podurednikov, oblikovalcev ter seveda piscev uspešno izdajali revijo. Revijo smo bolj ali manj nespremenjeno pripeljali skozi vsa leta. Prišlo je sicer do nekaj sprememb, med katerimi je smiselno izpostaviti uvedbo podurednikov, organizacijo natečajev, preureditev nekaterih rubrik ter prehod na bolj ekološki tisk. Vendar samo poslanstvo revije še vedno ostaja nespremenjeno – ozaveščanje študentov in profesorjev o aktualnem dogajanju na fakulteti ter spodbujanje h kreativnosti in kolegialnosti.

Ob priložnosti pisanja mojega zadnjega uvodnika bom izkoristila priložnost in se zahvalila vsem podurednikom, oblikovalcem, piscem, osebju fakultete ter knjižnice, ki ste mi v letih urednikovanja pomagali in stali ob strani. Še posebej bi se zahvalila prodekanji za študentske zadeve, Almi Zavodnik Lamovšek, ki je vedno prisluhnila mojim željam in se trudila, da je revija na fakulteti ohranila pomembno funkcijo. Zahvaljujem se tudi prijateljem, ki ste poslušali moje nenehno omenjanje Mosta pri vsakdanjih pogovorih in mi svetovali, kako bi revijo lahko izboljšali.

Uspešno delo želim tudi prihajajoči, pomlajeni ekipi. Glede na začetno, dobro zastavljeno delo verjamem, da bo branje revije v prihodnje še bolj zanimivo.

Srečno na nadaljnji poti.

Tanja Jordan
urednica

Študentski most je brezplačna revija, ki jo izdaja študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
Poslanstvo, namen in javni interes revije je obveščanje študentov in ostalih bralcev o aktualnem dogajanju na FGG, objavljanje strokovnih in ostalih člankov s področij, ki so zanimiva študentom in zaposlenim na FGG, objavljanje vtisov študentov iz študijskih in ob študijskih dejavnostih ter informiranje bralcev o novostih in aktualnih projektih iz področij gradbeništva, okoljskega gradbeništva, geodezije in vodarstva. Revija izhaja štirikrat letno v tiskani obliki (ISSN c508-654x). Revije je v digitalni obliki prosto dostopna na spletni strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter je objavljena na facebook strani revije Študentski most.

ISSN ISSN c505 – 737x
Glavna in odgovorna urednica: Tanja Jordan
Poduredniki: Jovana Rakić, Veronika Grabrovec in Neža Čepon
Oblikovanje: Matej Toporiš
Jezikovno urejanje: Sebastjan Kravanja
Izdaja: SŠ FGG
E-naslov uredništva: revija.most@gmail.com
Sodelavci: Matic Zakotnik, Amel Emkić, Doron Hekič, Jernej Vozelj, Tina Hostinger, Jure Mlekuž, Maja Marić, Dejan Bolarič, Jovana Grubač, Barbara Fröhlich, Sabina Magyar, Nataša Štupar, Alma Zavodnik Lamovšek
Tisk: Birografika BORI d.o.o.
Naklada: 800 izvodov
Ob 10. letnici izhajanja revije most (2014)

Revija Most bo letos praznovala že deseto leto obstoja. Prva številka je izšla na pobudo Študentske organizacije UL FGG. Skozi celotno desetletje so prispevke za revijo pisali mnogi študenti in pedagogi, revija pa si je bralce kmalu pridobila tudi izven krogov naše fakultete. Danes revijo Most berejo tudi mnogi dijaki, ki se odločajo za študij na UL FGG in študenti drugih fakultet, ki poslušajo predavanja pri nas.

Revijo Most je vsa leta ob pomoči UL FGG financirala in organizirala Študentska organizacija (ŠO UL FGG), ki je del Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. V vseh teh letih se je revija razvijala, izboljševala in dozorevala. Prvotno je bila tiskana v črno-beli tehniki, pred dvemi leti pa je postala barvna. Prav tako se je zamenjalo kar nekaj urednikov, oblikovalcev, lektorjev in drugih sodelavcev. Veseli smo, da so nekateri posamezniki znotraj ŠO UL FGG videli potencial revije in se vsa pretekla leta trudili za njen obstoj. Pod njenim vodstvom je namreč revija zrasla v sedanjo, zelo kakovostno obliko. Za ta doprinos se jim iskreno zahvaljujemo!

Revija nas tako spremlja, informira in zabava že mnogo let, zato nas je tako študente kot pedagoge UL FGG v oktobru 2013 zelo presenetila novica predsednika Študentske organizacije UL FGG o prenehanju izhajanja revije. Razlog za to naj bi bil finančne narave, saj je denarja iz leta v leto manj. To je med študenti in nekaterimi pedagogi zbudilo skrb, saj menijo, da ko se enkrat določen projekt konča, je zelo malo verjetnosti, da se bo še kdaj nadaljeval, revija pa vsekakor predstavlja dodaten element obštudijske dejavnosti študentov naše fakultete. Potrebno se je zavedati, da se lahko s tako revijo pohvali bore malo fakultet. Redke so namreč revije, ki imajo tako velik ponatis in popolnoma študentsko uredništvo. Zato smo študenti in pedagogi UL FGG mnenja, da je treba storiti vse potrebno, da se bo revija Most ohranila in imela možnost, da se z leti še izboljšuje.

Kot že omenjeno, revija Most za UL FGG predstavlja nenadomestljivo dodano vrednost, tako v smislu povezovanja študijskih in obštudijskih dejavnosti, študentov in pedagogov, kot tudi v smislu promocije fakutelte navzven. Študenti in vodstvo fakultete smo se zato odločili, da s skupnimi močmi revijo Most ohranimo in ji zagotovimo stabilno prihodnost. Revija bo tako od sedaj naprej pod okriljem Študentskega sveta UL FGG, njen izdajatelj pa bo UL FGG kot pravna oseba. Še v letošnjem letu je predviden sprejem Pravilnika o izdajanju in delovanju revije Most, ki bo omogočil tudi njen vpis v razvid medijev. S tem bo zagotovljena avtonomija uredništva, ki bo še naprej v rokah študentov. Celoten uredniški odbor bo namreč imenovan s strani Študentskega sveta UL FGG. Poleg glavnega urednika smo se odločili, da bodo sodelovali iz vrst študentov tudi trije t.i. področni uredniki: za področje gradbeništva, geodezije in okoljskega gradbeništva. Namen tega je predvsem študente spodbuditi k pisanju večjega števila kakovostnih prispevkov.

Fakutelta je revijo podprla finančno in s potrebno tehnično pomočjo. S tem je bila reviji zagotovljena prepotrebna finančna varnost, ki omogoča, da bo revija tudi v bodoče izhajala štirikrat letno v polnem obsegu.

Vas, dragi bralci, pa prosiva, da se odzovete našemu vabilu in na uredniški naslov revije Most pošljete svoje prispevke v čim večjem številu, saj boste predvsem s tem zagotovili njen obstoj in poplačali trud, vložen za ohranitev revije Most!
Domen Dolšak, predsednik ŠS UL FGG

Alma Zavodnik Lamovšek, prodekanja za študentske zadeve UL FGG

Leto 2017

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009