Študij 2. stopnje: Gradbeništvo (MA)

Magistrski študijski program Gradbeništvo druge stopnje traja dve leti (štiri semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk. Po končanem študiju študent pridobi strokovni naslov MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA oziroma MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA, z okrajšavo mag. inž. grad.

Študijski program vključuje naslednje smeri:

 • Gradbene konstrukcije znotraj katere so predmeti organizirani v štirih modulih: Interdisciplinarni projektni študij računalniško podprtega projektiranja konstrukcij, Masivne konstrukcije, Jeklene konstrukcije in Mednarodni magistrski modul Inženirsko modeliranje / Computational Engineering
 • Informacijsko modeliranje zgradb – BIM A+, 
 • Geotehnika – hidrotehnika, in
 • Nizke gradnje znotraj katere so predmeti organizirani v štirih modulih: Komunalno inženirstvo, Organizacija – informatika, Prometno inženirstvo in Projekt.

Diploma magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo odpira pot do licence za projektiranje in gradnjo najzahtevnejših stavb ter inženirskih objektov. Cilj študija je usposobiti strokovnjaka s poglobljenim temeljnim znanjem na širšem področju gradbeništva, predvsem z usmerjenim znanjem na ožjih področjih izbrane študijske smeri. Smeri študija se po vsebinah ločijo že od prvega semestra, s široko možnostjo izbirnih predmetov pa študent poleg predmetov izbrane smeri posluša tudi nabor predmetov drugih smeri po lastni izbiri, kar mu omogoča specializacijo in pripravo za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji.

V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom in reševanjem problemskih nalog se bo privajal javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo preskusil na primerih vaj ter pri reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov. Vse to mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju ter razumevanje izzivov na različnih področjih gradbeništva.

razpisnih mest za magistrski študij 2. stopnje Gradbeništvo (MA)

Temeljni cilji programa
Temeljni cilj Magistrskega študijskega programa Gradbeništvo je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja in sposobnosti iz temeljnih področij gradbeništva, glede na izbiro smeri in izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja gradbeništva ali z gradbeništvom povezanega področja.

V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznanjen bo tudi z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se bo privajal dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo v največji možni meri preskusil na primerih vaj in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik področij gradbeništva. Študent osvoji potrebna poglobljena in usmerjena znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in specifična znanja iz strokovnih gradbenih predmetov. V okviru smeri in izbirnih predmetov je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji.

Cilj programa je zagotoviti mednarodno primerljivost, mobilnost in prehodnost, diplomantu pa omogočiti nadaljevanje študija v Evropi in zaposlitev znotraj Evropske unije. Program je usklajen z minimalnimi zahtevami združenja FEANI in s tem z akreditacijo programa za naziv Euro-ing. Cilj je tudi povečati prehodnost študentov in zagotoviti večjo kakovost, in sicer z vpeljavo sprotnega študija, z razvojem splošnega tutorstva študentov in učiteljev ter tutorstva pri določenih predmetih. Pridobljena znanja študent povezuje s prakso v okviru dvotedenskega praktičnega usposabljanja v gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja.
Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s poglobljenim teoretičnim in poglobljenim strokovnim znanjem, ki je zaposljiv in samostojno opravlja tudi najzahtevnejše strokovne in razvojne naloge s področja gradbeništva v Sloveniji in Evropi.

Splošne kompetence
Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant magistrskega študija Gradbeništva so:

 • splošna razgledanost in poznavanje akademskih področij in znanstvenih metod dela,
 • razvijanje sposobnosti za postavljanje, raziskovanje, razumevanje in kreativno reševanje problemov, načel in teorij,
 • kritično branje in razumevanje besedil, samostojno pridobivanje znanja in iskanje virov,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov ter za interdisciplinarno povezovanje,
 • razvijanje profesionalne in etične odgovornosti,
 • razvijanje znanstvene pismenosti, javnega nastopanja in sporazumevanja s strankami, posredovanje in podajanje znanja in rezultatov,
 • zmožnost uporabe tujega strokovnega jezika v pisni in govorni komunikaciji, komunikacije v mednarodnih in nacionalnih znanstvenih krogih,
 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri svojem delu,
 • razvijanje moralno-etničnih meril (poštenost do dela s strankami, nepristranski nasvet, neodvisnost in strokovnost skladno z veljavno zakonodajo),
 • ustvarjanje objektivnega pogleda na okolje in družbo.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Z magistrskim študijskim programom druge stopnje Gradbeništva pridobi diplomant predvsem naslednje predmetno specifične kompetence:

 • temeljna in specifična strokovna znanja s področja gradbeništva: predvsem s področja projektiranja, organiziranja, upravljanja, vodenja in izvajanja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, prostorskega načrtovanja, urejanja prostora in okoljske politike,
 • samostojno celostno projektiranje zahtevnih gradbenih objektov,
 • samostojno vodenje projektov na področju gradbeništva,
 • razumevanje medsebojnih vplivov tehničnih in okoljskih problemov in sposobnost oblikovanja in konstruiranja okolju prijaznih gradbenih objektov,
 • opravljanje zahtevnih nalog s področja gradbeništva samostojno in znotraj skupine v prvi alineji opisanih dejavnosti,
 • organizacija, vodenje in izvajanje razvojne dejavnosti na področju gradbeništva,
 • obvladanje temeljnega znanja s področja gradbeništva (naravoslovne vede, matematika, informatika, mehanika, gradiva), sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in sposobnost aplikacije pridobljenih znanj,
 • uporaba znanja na specializiranih področjih gradbeništva (hidrotehnično inženirstvo, gradbene konstrukcije, komunalno inženirstvo, organizacija – informatika in prometno inženirstvo),
 • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, najpogosteje uporabljenih v praksi na področju gradbeništva in
 • vodenje gradbenih in sorodnih podjetij in služb.
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V drugostopenjski magistrski študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:

a) študijski program prve stopnje gradbeništva, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva,
b) študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva, prometa ali drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 KT – te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij,
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva,
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, določi Študijski odbor oddelka za gradbeništvo UL FGG glede na različnost strokovnega področja.

Podrobnejši pogoji, ki jih je določil Študijski odbor Oddelka za Gradbeništvo

Kandidati, ki so zaključili visokošolski študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva ali prometa morajo kot dodatno obveznost opraviti izpita iz predmetov Matematika II in Trdnost na prvostopenjskem študiju UN Gradbeništvo.

Kandidati, ki so zaključili študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, morajo za vpis na 2. stopnjo študija Gradbeništvo opraviti študijske obveznosti v minimalnem skupnem obsegu 25 ECTS iz predmetnih področij, navedenih v spodnji preglednici, od tega vsaj 5 ECTS iz študijske smeri, na katero se kandidat vpisuje. Pri presoji vsebinske ustreznosti študijskih obveznosti, opravljenih zunaj UL FGG, se vrši primerjava s spodnjimi predmeti iz prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Gradbeništvo na UL FGG.

SKUPNI PROGRAM ≥18 ECTS
Gradiva (8 ECTS) ≥6
Matematika II (8 ECTS) ≥6
Trdnost (10 ECTS) ≥8
SMER KONSTRUKCIJE
Statika gradbenih konstrukcij (6 ECTS) ≥5
SMER BIM+
Inženirska komunikacija (3 KT)
Računalništvo in informatika (4 KT) ≥5
SMER NIZKE GRADNJE
Ceste (6 ECTS) ali
Komunalno gospodarstvo (5 ECTS) ali
Organizacija gradbenih del in poslovanje (6 ECTS)
≥5
SMER GEOTEHNIKA – HIDROTEHNIKA
Geotehnika (6 ECTS) ali
Inženirska hidrotehnika (6 ECTS)
≥5
SKUPNO ≥25 ECTS

Število vpisnih mest se določi z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe II. stopnje na Univerzi v Ljubljani za vsako študijsko leto posebej. V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Gradbeništvo. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijski odbor oddelka za gradbeništvo UL FGG na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalnega pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL, 29. 5. 2007.

Pri priznavanju znanj in spretnosti se:

 • upoštevajo spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,
 • ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov,
 • ocenjuje znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti brez udeležbe na predavanjih, vajah, seminarjih),
 • upoštevajo ustrezne delovne izkušnje.

V primeru, da Študijski odbor oddelka ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in doseženih vsaj 40 kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Upravičeni razlogi so določeni skladno s Statutom UL. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo FGG.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Prehodi med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v Magistrskem študijskem programu druge stopnje Gradbeništvo (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.

Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.

Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo, se kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja oziroma pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja (ustni oz. pisni izpit, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, praktične naloge, projekti, portfolijo, vrstniško ocenjevanje) so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG, ki ga potrjuje Senat FGG.

Izpitna ocena je ena, sestavljena iz ocen opravljenih predvidenih obveznostih študenta pri predmetu. Pri tem mora biti vsaka obveznost ocenjena s pozitivno oceno.

Deleži vpliva ocene posamezne oblike izvedbe predmeta (predavanja, seminar, vaje) so praviloma enaki deležu ur oblike izvedbe pri predmetu, določenim z učnim načrtom predmeta.

Znanje, prikazano pri sprotnem delu študenta pri predmetu, ki se preverja s pomočjo kolokvijev, delnih izpitov, seminarjev in seminarskih nalog, dnevnikov, praktičnih projektov, domačih projektov in nalog in podobno, prispeva skupaj najmanj 30 % končne skupne ocene.

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Predmetnik – Gradbeništvo – 2. stopnja

Predmetnik GR MA (veljaven od 1. 10. 2020)

Gradbeništvo MA

Smer Geotehnika - hidrotehnika
1. letnik
Zimski semesterECTS
Matematika 3
izvajalca: Martin Jesenko, Gašper Jaklič
5
Numerične metode
izvajalec: Boštjan Brank
4
Geotehnika nizkih gradenj
4
Hidravlično modeliranje - B II
izvajalci: Matjaž Četina, Gašper Rak, Gorazd Novak, Mateja Škerjanec
7
Hidrološko modeliranje
izvajalca: Mojca Šraj, Nejc Bezak
6
Izbirni predmet GK
4
Letni semesterECTS
Projektiranje gradbenih konstrukcij
izvajalec: Drago Saje
4
Verjetnostni račun in statistika
izvajalca: Marjeta Kramar Fijavž, Marjeta Škapin Rugelj
4
Izbirni predmet GK
5
Potresno inženirstvo
izvajalec: Matjaž Dolšek
5
Modeliranje geotehničnih konstrukcij
izvajalca: Sebastjan Kuder, Boštjan Pulko
6
Numerično modeliranje trdnin
6
2. letnik
Zimski semesterECTS
Vodenje projektov
izvajalca: Aleksander Srdić, Bojan Čas
4
Urejanje vodotokov
izvajalci: Matjaž Mikoš, Jošt Sodnik, Simon Rusjan, Nejc Bezak
8
Hidrotehnični objekti
izvajalca: Andrej Kryžanowski, Mateja Klun
8
Eksperimentalne metode v geotehniki
6
Izbirni predmet
4
Letni, Zimski semesterECTS
Praktično usposabljanje
izvajalec: Matevž Dolenc
4
Letni semesterECTS
Hudourništvo
6
Stabilnost pobočij
izvajalca: Matjaž Mikoš, Matej Maček
4
Mehanika kamnin in podzemni objekti
6
Magistrsko delo
10
Smer Gradbene konstrukcije
1. letnik
Zimski semesterECTS
Matematika 3
izvajalca: Martin Jesenko, Gašper Jaklič
5
Numerične metode
izvajalec: Boštjan Brank
4
Gradbena fizika
izvajalec: Zvonko Jagličić
3
Nelinearna mehanika
izvajalca: Igor Planinc, Rado Flajs
6
Statika gradbenih konstrukcij
izvajalca: Matija Gams, Tatjana Isaković
5
Zasnova gradbenih konstrukcij
izvajalci: Jože Lopatič, Matija Gams, Primož Može
3
Izbirni predmet GK
4
Letni semesterECTS
Prenova in preizkušanje konstrukcij
izvajalca: Vlatko Bosiljkov, David Antolinc
5
Nelinearna analiza konstrukcij
izvajalca: Sara Piculin, Jože Korelc
5
Računalniško integrirana graditev
izvajalca: Žiga Turk, Robert Klinc
5
Verjetnostni račun in statistika
izvajalca: Marjeta Kramar Fijavž, Marjeta Škapin Rugelj
4
Geotehnika visokih gradenj
izvajalca: Matej Maček, Boštjan Pulko
7
Praktično usposabljanje
izvajalec: Matevž Dolenc
4
2. letnik
Zimski semesterECTS
Vodenje projektov
izvajalca: Aleksander Srdić, Bojan Čas
4
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo
izvajalca: Matjaž Dolšek, Anže Babič
7
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij
izvajalci: Jerneja Češarek Kolšek, Sebastjan Bratina, Drago Saje, Jože Lopatič
6
Jeklene konstrukcije II
5
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij
izvajalca: Goran Turk, Peter Češarek
4
Izbirni predmet
4
Letni semesterECTS
Magistrsko delo
10
Modul Interdisciplinarni projektni študij računalniškega podprtega projektiranja konstrukcij
Interdisciplinarni seminar računalniško podprtega projektiranja konstrukcij
izvajalca: Matija Gams, Tatjana Isaković
10
Informacijska in komunikacijska tehnologija za projektno delo
izvajalca: Žiga Turk, Robert Klinc
4
Izbirni predmet s področja GK
6
Modul Inženirsko modeliranje
Numerično modeliranje trdnin
6
Povezani problemi
4
Modeliranje geotehničnih konstrukcij
5
Numerične metode v dinamiki tekočin
5
Modul Jeklene konstrukcije
Seminar iz projektiranja jeklenih konstrukcij
izvajalca: Sara Piculin, Primož Može
10
Izbirni predmet s področja GK
6
Izbirni predmet s področja GK
4
Modul Masivne konstrukcije
Seminar iz projektiranja masivnih konstrukcij
izvajalci: Sebastjan Bratina, Drago Saje, Jože Lopatič, Jerneja Češarek Kolšek
10
Izbirni predmet s področja GK
6
Izbirni predmet s področja GK
4
Smer Informacijsko modeliranje zgradb - BIM A+
1. letnik
Zimski semesterECTS
Matematika 3
izvajalca: Martin Jesenko, Gašper Jaklič
5
Numerične metode
izvajalec: Boštjan Brank
4
Geotehnika nizkih gradenj
izvajalca: Janko Logar, Sebastjan Kuder
8
Zagotavljanje in kontrola kakovosti
izvajalci: Bojan Čas, Matej Kušar, Robert Klinc, Žiga Turk
4
Operativno planiranje in spremljanje projektov
izvajalec: Aleksander Srdić
5
Izbirni predmet
4
Letni semesterECTS
Gospodarjenje z nepremičninami
izvajalca: Daniel Kozelj, Peter Lamovec
5
Projektiranje gradbenih konstrukcij
izvajalec: Drago Saje
4
Inteligentni transportni sistemi
izvajalca: Marijan Žura, Rok Marsetič
4
Optimizacijske metode v gradbeništvu
izvajalca: Irena Strnad, Marijan Žura
4
Verjetnostni račun in statistika
izvajalca: Marjeta Kramar Fijavž, Marjeta Škapin Rugelj
4
Izbirni predmet
4
Izbirni predmet
5
2. letnik
Zimski semesterECTS
Upravljanje informacij in sodelovanje s pristopom BIM
5
Modeliranje v arhitekturi in inženirstvu
5
Parametrično modeliranje v BIM
5
Napredni BIM podatkovni sistemi in interoperabilnost
5
Modeliranje 4D, 5D, 6D in aplikacije
5
Prenova in analiza trajnosti s pristopom BIM
5
Letni semesterECTS
Magistrsko delo
30
Smer Nizke gradnje
1. letnik
Zimski semesterECTS
Matematika 3
izvajalca: Martin Jesenko, Gašper Jaklič
5
Numerične metode
izvajalec: Boštjan Brank
4
Geotehnika nizkih gradenj
izvajalca: Janko Logar, Sebastjan Kuder
8
Zagotavljanje in kontrola kakovosti
izvajalci: Bojan Čas, Matej Kušar, Robert Klinc, Žiga Turk
4
Operativno planiranje in spremljanje projektov
izvajalec: Aleksander Srdić
5
Izbirni predmet NG
4
Letni semesterECTS
Projektiranje gradbenih konstrukcij
izvajalec: Drago Saje
4
Inteligentni transportni sistemi
izvajalca: Marijan Žura, Rok Marsetič
4
Optimizacijske metode v gradbeništvu
izvajalca: Irena Strnad, Marijan Žura
4
Računalniško integrirana graditev
izvajalca: Žiga Turk, Robert Klinc
5
Verjetnostni račun in statistika
izvajalca: Marjeta Kramar Fijavž, Marjeta Škapin Rugelj
4
Praktično usposabljanje
izvajalec: Matevž Dolenc
4
Gospodarjenje z nepremičninami
izvajalca: Daniel Kozelj, Peter Lamovec
5
2. letnik
Zimski semesterECTS
Vodenje projektov
izvajalca: Aleksander Srdić, Bojan Čas
4
Mehanizacija in tehnologija gradnje cest
izvajalci: Jasna Smolar, Matej Maček, Robert Rijavec, Marijan Žura
7
Mestne prometne površine
izvajalca: Peter Lipar, Rok Marsetič
5
Informacijsko modeliranje zgradb
izvajalec: Tomo Cerovšek
6
Izbirni predmet NG
4
Izbirni predmet
4
Letni semesterECTS
Magistrsko delo
10
Modul Komunalno inženirstvo
Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
6
Vodovod in kanalizacija
10
Projekt iz komunalne infrastrukture
4
Modul Organizacija - informatika
Procesno modeliranje in informacijski sistemi
4
Izbrana poglavja iz gradbene informatike
6
Management v gradbeništvu
4
Organizacijska priprava gradnje
6
Modul Projekt
Projekt iz gradbene informatike
4
Projekt iz prometne infrastrukture
8
Projekt iz komunalnega gospodarstva
4
Projekt iz organizacijske priprave gradnje
4
Modul Prometno inženirstvo
Projektiranje cest
izvajalca: Peter Lipar, Robert Rijavec
3
Seminar iz cest
izvajalca: Robert Rijavec, Peter Lipar
7
Projektiranje železnic
izvajalca: Peter Lipar, Darja Šemrov
3
Seminar iz železnic
izvajalca: Darja Šemrov, Peter Lipar
7
Izbirni predmeti
Smer Geotehnika - hidrotehnika
Letni, Zimski semesterECTS
Hidravlični stroji in naprave
izvajalci: Benjamin Bizjan, Mateja Škerjanec, Gašper Rak, Franc Steinman
4
Vodne moči
izvajalca: Andrej Kryžanowski, Mateja Klun
4
Numerične metode v dinamiki tekočin
5
Geotehnika okolja
izvajalca: Jasna Smolar, Matej Maček
5
Smer Gradbene konstrukcije
Zimski semesterECTS
Zidane konstrukcije
izvajalca: David Antolinc, Vlatko Bosiljkov
4
Letni semesterECTS
Numerično modeliranje trdnin
6
Povezani problemi
4
Tehnologija materialov na osnovi mineralnih veziv
6
Napredna gradiva
izvajalci: Violeta Bokan-Bosiljkov, Petra Štukovnik, David Antolinc
4
Požarna varnost
izvajalec: Tomaž Hozjan
6
Prednapeti beton
6
Sovprežne konstrukcije
4
Inženirske lesene konstrukcije
izvajalca: Jože Lopatič, Jerneja Češarek Kolšek
4
Lupinaste konstrukcije
izvajalec: Boštjan Brank
4
Mehanika kamnin in podzemni objekti
6
Modeliranje geotehničnih konstrukcij
izvajalca: Sebastjan Kuder, Boštjan Pulko
6
Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov
izvajalci: Andrej Anžlin, Antonio Janevski, Anže Babič, Tatjana Isaković
6
Smer Nizke gradnje
Letni, Zimski semesterECTS
Nizke gradnje in infrastruktura za varstvo okolja
izvajalca: Sabina Kolbl Repinc, Mario Krzyk
4
Letni semesterECTS
Teorija prometnega toka in analiza kapacitativnosti
4
Planiranje gradnje in vzdrževanje prometnic
izvajalca: Marijan Žura, Irena Strnad
4
Stvarno pravo
izvajalca: Gregor Dugar, Karmen Lutman
4
Vrednotenje nepremičnin
izvajalca: Maruška Šubic-Kovač, Peter Lamovec
4
Prometna ekologija
izvajalec: Peter Lipar
4
Urbanistično načrtovanje
izvajalca: Gregor Čok, Gašper Mrak
4
Projektiranje in gradnja jeklenih stavb
4
Opravljam delo vodilnega inženirja za izgradnjo proizvodnih predorov v severnokanadskem rudniku urana Cigar Lake, enem izmed tehnično najzahtevnejših in tehnološko najbolje podprtih rudnikov na svetu. S pomočjo odličnega in zelo širokega teoretičnega znanja, ki se ga pridobil na UL FGG, ter izkušenj pri gradnji predorov na slovenskem avtocestnem križu sem kot vodilni član ekipe mednarodnih strokovnjakov veliko prispeval k temu, da je rudnik po 26 letih nenehnih težav in visokih finančnih vložkov začel s proizvodnjo urana.
Jure Klopčič

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.
Skip to content