Študij 2. stopnje: Gradbeništvo (MA)

Magistrski študijski program Gradbeništvo druge stopnje traja dve leti (štiri semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk. Po končanem študiju študent pridobi strokovni naslov MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA oziroma MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA, z okrajšavo mag. inž. grad.

Študijski program vključuje naslednje smeri:

 • Gradbene konstrukcije znotraj katere so predmeti organizirani v štirih modulih: Interdisciplinarni projektni študij računalniško podprtega projektiranja konstrukcij, Masivne konstrukcije, Jeklene konstrukcije in Mednarodni magistrski modul Inženirsko modeliranje / Computational Engineering
 • Geotehnika – hidrotehnika, in
 • Nizke gradnje znotraj katere so predmeti organizirani v štirih modulih: Komunalno inženirstvo, Organizacija – informatika, Prometno inženirstvo in Projekt.

Diploma magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo odpira pot do licence za projektiranje in gradnjo najzahtevnejših stavb ter inženirskih objektov. Cilj študija je usposobiti strokovnjaka s poglobljenim temeljnim znanjem na širšem področju gradbeništva, predvsem z usmerjenim znanjem na ožjih področjih izbrane študijske smeri. Smeri študija se po vsebinah ločijo že od prvega semestra, s široko možnostjo izbirnih predmetov pa študent poleg predmetov izbrane smeri posluša tudi nabor predmetov drugih smeri po lastni izbiri, kar mu omogoča specializacijo in pripravo za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji.

V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom in reševanjem problemskih nalog se bo privajal javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo preskusil na primerih vaj ter pri reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov. Vse to mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju ter razumevanje izzivov na različnih področjih gradbeništva.

razpisnih mest za magistrski študij 2. stopnje Gradbeništvo (MA)

Temeljni cilji programa
Temeljni cilj Magistrskega študijskega programa Gradbeništvo je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja in sposobnosti iz temeljnih področij gradbeništva, glede na izbiro smeri in izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja gradbeništva ali z gradbeništvom povezanega področja.

V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznanjen bo tudi z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se bo privajal dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključeval v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja bo v največji možni meri preskusil na primerih vaj in reševanju zahtevnih teoretičnih ali strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik področij gradbeništva. Študent osvoji potrebna poglobljena in usmerjena znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in specifična znanja iz strokovnih gradbenih predmetov. V okviru smeri in izbirnih predmetov je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na tretji stopnji.

Cilj programa je zagotoviti mednarodno primerljivost, mobilnost in prehodnost, diplomantu pa omogočiti nadaljevanje študija v Evropi in zaposlitev znotraj Evropske unije. Program je usklajen z minimalnimi zahtevami združenja FEANI in s tem z akreditacijo programa za naziv Euro-ing. Cilj je tudi povečati prehodnost študentov in zagotoviti večjo kakovost, in sicer z vpeljavo sprotnega študija, z razvojem splošnega tutorstva študentov in učiteljev ter tutorstva pri določenih predmetih. Pridobljena znanja študent povezuje s prakso v okviru dvotedenskega praktičnega usposabljanja v gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja.
Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s poglobljenim teoretičnim in poglobljenim strokovnim znanjem, ki je zaposljiv in samostojno opravlja tudi najzahtevnejše strokovne in razvojne naloge s področja gradbeništva v Sloveniji in Evropi.

Splošne kompetence
Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant magistrskega študija Gradbeništva so:

 • splošna razgledanost in poznavanje akademskih področij in znanstvenih metod dela,
 • razvijanje sposobnosti za postavljanje, raziskovanje, razumevanje in kreativno reševanje problemov, načel in teorij,
 • kritično branje in razumevanje besedil, samostojno pridobivanje znanja in iskanje virov,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov ter za interdisciplinarno povezovanje,
 • razvijanje profesionalne in etične odgovornosti,
 • razvijanje znanstvene pismenosti, javnega nastopanja in sporazumevanja s strankami, posredovanje in podajanje znanja in rezultatov,
 • zmožnost uporabe tujega strokovnega jezika v pisni in govorni komunikaciji, komunikacije v mednarodnih in nacionalnih znanstvenih krogih,
 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri svojem delu,
 • razvijanje moralno-etničnih meril (poštenost do dela s strankami, nepristranski nasvet, neodvisnost in strokovnost skladno z veljavno zakonodajo),
 • ustvarjanje objektivnega pogleda na okolje in družbo.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Z magistrskim študijskim programom druge stopnje Gradbeništva pridobi diplomant predvsem naslednje predmetno specifične kompetence:

 • temeljna in specifična strokovna znanja s področja gradbeništva: predvsem s področja projektiranja, organiziranja, upravljanja, vodenja in izvajanja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, prostorskega načrtovanja, urejanja prostora in okoljske politike,
 • samostojno celostno projektiranje zahtevnih gradbenih objektov,
 • samostojno vodenje projektov na področju gradbeništva,
 • razumevanje medsebojnih vplivov tehničnih in okoljskih problemov in sposobnost oblikovanja in konstruiranja okolju prijaznih gradbenih objektov,
 • opravljanje zahtevnih nalog s področja gradbeništva samostojno in znotraj skupine v prvi alineji opisanih dejavnosti,
 • organizacija, vodenje in izvajanje razvojne dejavnosti na področju gradbeništva,
 • obvladanje temeljnega znanja s področja gradbeništva (naravoslovne vede, matematika, informatika, mehanika, gradiva), sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in sposobnost aplikacije pridobljenih znanj,
 • uporaba znanja na specializiranih področjih gradbeništva (hidrotehnično inženirstvo, gradbene konstrukcije, komunalno inženirstvo, organizacija – informatika in prometno inženirstvo),
 • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov, najpogosteje uporabljenih v praksi na področju gradbeništva in
 • vodenje gradbenih in sorodnih podjetij in služb.
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 1. študijski program prve stopnje gradbeništva, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva,
 2. študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva, prometa ali drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 KT – te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij,
 3. visokošolski strokovni študijski program po starem programu s področja gradbeništva,
 4. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 KT, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, določi Študijski odbor oddelka za gradbeništvo UL FGG glede na različnost strokovnega področja.

Podrobnejši pogoji, ki jih je določil Študijski odbor Oddelka za Gradbeništvo

Kandidati, ki so zaključili visokošolski študijski program prve stopnje s področja operativnega gradbeništva ali prometa morajo kot dodatno obveznost opraviti izpita iz predmetov Matematika II in Trdnost na prvostopenjskem študiju UN Gradbeništvo.

Kandidati, ki so zaključili študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, morajo za vpis na 2. stopnjo študija Gradbeništvo opraviti študijske obveznosti v minimalnem skupnem obsegu 25 ECTS iz predmetnih področij, navedenih v spodnji preglednici, od tega vsaj 5 ECTS iz študijske smeri, na katero se kandidat vpisuje. Pri presoji vsebinske ustreznosti študijskih obveznosti, opravljenih zunaj UL FGG, se vrši primerjava s spodnjimi predmeti iz prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Gradbeništvo na UL FGG.

SKUPNI PROGRAM ≥18 ECTS
Gradiva (8 ECTS) ≥6
Matematika II (8 ECTS) ≥6
Trdnost (10 ECTS) ≥8
SMER KONSTRUKCIJE
Statika gradbenih konstrukcij (6 ECTS) ≥5
SMER NIZKE GRADNJE
Ceste (6 ECTS) ali
Komunalno gospodarstvo (5 ECTS) ali
Organizacija gradbenih del in poslovanje (6 ECTS)
≥5
SMER GEOTEHNIKA – HIDROTEHNIKA
Geotehnika (6 ECTS) ali
Inženirska hidrotehnika (6 ECTS)
≥5
SKUPNO ≥25 ECTS

Število vpisnih mest se določi z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe II. stopnje na Univerzi v Ljubljani za vsako študijsko leto posebej. V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na 1. stopnji.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Gradbeništvo. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijski odbor oddelka za gradbeništvo UL FGG na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalnega pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL, 29. 5. 2007.

Pri priznavanju znanj in spretnosti se:

 • upoštevajo spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,
 • ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov,
 • ocenjuje znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti brez udeležbe na predavanjih, vajah, seminarjih),
 • upoštevajo ustrezne delovne izkušnje.

V primeru, da Študijski odbor oddelka ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk po ECTS.

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in doseženih vsaj 40 kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Upravičeni razlogi so določeni skladno s Statutom UL. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo FGG.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat FGG na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijskega odbora Oddelka za gradbeništvo FGG. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za dokončanje študija
Študent konča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS in s tem pridobi strokovni naslov magister inženir / magistrica inženirka gradbeništva oz. z okrajšavo mag. inž. grad.
Prehodi med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v Magistrskem študijskem programu druge stopnje Gradbeništvo (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.

Prehodi so možni iz študijskih programov druge stopnje in do prenehanja izvajanja tudi iz dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.

Prošnje kandidatov za prehod v Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Magistrskega študijskega programa druge stopnje Gradbeništvo, se kandidatu dovoli vpis v višji (drugi) letnik na Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja oziroma pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja (ustni oz. pisni izpit, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, praktične naloge, projekti, portfolijo, vrstniško ocenjevanje) so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG, ki ga potrjuje Senat FGG.

Izpitna ocena je ena, sestavljena iz ocen opravljenih predvidenih obveznostih študenta pri predmetu. Pri tem mora biti vsaka obveznost ocenjena s pozitivno oceno.

Znanje s področja predavanj, ki se preverja na podlagi pisnega ali ustnega preverjanja znanja, seminarjev, domačih projektov in podobno, znaša skupaj največ 30 % skupne ocene.

Znanje s področja seminarjev, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj in terenskih vaj ter drugo se lahko preverja na podlagi pisnega ali ustnega preverjanja znanja, seminarjev, domačih projektov, domačih nalog in podobno, znaša skupaj vsaj 70 % skupne ocene.

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Predmetnik – Gradbeništvo – 2. stopnja

Predmetnik smeri Gradbene konstrukcije

Gradbene konstrukcije

1. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Gradbena fizika 30 0 15 0 0 45 3
Izbirni predmet GK 30 0 15 15 0 60 4
Matematika 3 45 0 30 0 0 75 5
Nelinearna mehanika 45 0 30 15 0 90 6
Numerične metode 30 0 0 30 0 60 4
Statika gradbenih konstrukcij 30 15 0 30 0 75 5
Zasnova gradbenih konstrukcij 30 15 0 0 0 45 3
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Geotehnika visokih gradenj 60 0 15 30 0 105 7
Nelinearna analiza konstrukcij 45 0 0 30 0 75 5
Praktično usposabljanje 6 0 0 0 80 34 4
Prenova in preizkušanje konstrukcij 30 15 0 30 0 75 5
Računalniško integrirana graditev 45 0 15 15 0 75 5
Verjetnostni račun in statistika 30 0 30 0 0 60 4
2. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo 60 0 0 45 0 105 7
Izbirni predmet 30 0 15 15 0 60 4
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij 45 0 0 45 0 90 6
Jeklene konstrukcije 45 0 0 30 0 75 5
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij 30 0 0 30 0 60 4
Vodenje projektov 30 0 0 30 0 60 4
Modul: Inženirsko modeliranje
Numerične metode v dinamiki tekočin 45 0 0 30 0 75 5
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Magistrsko delo 0 0 0 0 150 150 10
Modul: Interdisciplinarni projektni študij računalniškega podprtega projektiranja konstrukcij
Informacijska in komunikacijska tehnologija za projektno delo 20 10 30 0 0 60 4
Interdisciplinarni seminar računalniško podprtega projektiranja konstrukcij 0 90 0 60 0 150 10
Izbirni predmet s področja GK 45 0 45 0 0 90 6
Modul: Inženirsko modeliranje
Modeliranje geotehničnih konstrukcij 45 0 0 30 0 75 5
Numerično modeliranje trdnin 45 0 0 45 0 90 6
Povezani problemi 30 0 0 30 0 60 4
Modul: Jeklene konstrukcije
Izbirni predmet s področja GK 30 0 0 30 0 60 4
Izbirni predmet s področja GK 45 0 0 45 0 90 6
Seminar iz projektiranja jeklenih konstrukcij 0 90 0 60 0 150 10
Modul: Masivne konstrukcije
Izbirni predmet s področja GK 45 0 0 45 0 90 6
Izbirni predmet s področja GK 30 0 0 30 0 60 4
Seminar iz projektiranja masivnih konstrukcij 0 90 0 60 0 150 10
izbirni predmeti
Inženirske lesene konstrukcije 30 0 0 30 0 60 4
Lupinaste konstrukcije 30 0 0 30 0 60 4
Mehanika kamnin in podzemni objekti 45 0 0 45 0 90 6
Modeliranje geotehničnih konstrukcij 45 15 0 30 0 90 6
Napredna gradiva 15 15 0 30 0 60 4
Nelinearna potresna analiza armiranobetonskih mostov 30 60 0 0 0 90 6
Numerično modeliranje trdnin 45 0 0 45 0 90 6
Povezani problemi 30 0 0 30 0 60 4
Požarna varnost 45 0 0 45 0 90 6
Prednapeti beton 45 0 0 45 0 90 6
Sovprežne konstrukcije 30 0 0 30 0 60 4
Tehnologija materialov na osnovi mineralnih veziv 45 0 0 45 0 90 6


Legenda: P - predavanja, S - seminar, SV - seminarske vaje, LV - laboratorijske vaje, DD - drugo delo, SD - samostojno delo študenta, KT - kreditne točke po ECTS
Predmetnik smeri Geotehnika Hidrotehnika

Geotehnika - hidrotehnika

1. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Geotehnika nizkih gradenj 30 0 15 15 0 60 4
Hidravlično modeliranje - B II 45 15 0 45 0 105 7
Hidrološko modeliranje 30 0 0 60 0 90 6
Izbirni predmet GK 30 0 30 0 0 60 4
Matematika 3 45 0 30 0 0 75 5
Numerične metode 30 0 0 30 0 60 4
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Izbirni predmet GK 45 0 30 0 0 75 5
Modeliranje geotehničnih konstrukcij 45 0 15 30 0 90 6
Numerično modeliranje trdnin 45 0 0 45 0 90 6
Potresno inženirstvo 45 0 0 30 0 75 5
Projektiranje gradbenih konstrukcij 30 0 0 30 0 60 4
Verjetnostni račun in statistika 30 0 30 0 0 60 4
2. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Eksperimentalne metode v geotehniki 45 10 0 30 5 90 6
Hidrotehnični objekti 60 0 60 0 0 120 8
Urejanje vodotokov 60 30 15 0 15 120 8
Vodenje projektov 30 0 0 30 0 60 4
Praktično usposabljanje 6 0 0 0 80 34 4
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Praktično usposabljanje 6 0 0 0 80 34 4
Hudourništvo 45 0 30 0 15 90 6
Magistrsko delo 0 0 0 0 150 150 10
Mehanika kamnin in podzemni objekti 45 0 0 45 0 90 6
Stabilnost pobočij 20 5 0 30 5 60 4
izbirni predmeti
Geotehnika okolja 30 0 30 0 15 75 5
Hidravlični stroji in naprave 30 0 0 30 0 60 4
Numerične metode v dinamiki tekočin 45 0 0 30 0 75 5
Vodne moči 30 0 30 0 0 60 4


Legenda: P - predavanja, S - seminar, SV - seminarske vaje, LV - laboratorijske vaje, DD - drugo delo, SD - samostojno delo študenta, KT - kreditne točke po ECTS
Predmetnik smeri Nizke gradnje

Nizke gradnje

1. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Geotehnika nizkih gradenj 45 30 45 0 0 120 8
Izbirni predmet NG 30 0 30 0 0 60 4
Matematika 3 45 0 30 0 0 75 5
Numerične metode 30 0 0 30 0 60 4
Operativno planiranje in spremljanje projektov 45 0 15 15 0 75 5
Zagotavljanje in kontrola kakovosti 30 0 30 0 0 60 4
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Gospodarjenje z nepremičninami 45 0 30 0 0 75 5
Inteligentni transportni sistemi 30 0 15 0 15 60 4
Optimizacijske metode v gradbeništvu 30 0 15 15 0 60 4
Praktično usposabljanje 6 0 0 0 80 34 4
Projektiranje gradbenih konstrukcij 30 0 0 30 0 60 4
Računalniško integrirana graditev 45 0 15 15 0 75 5
Verjetnostni račun in statistika 30 0 30 0 0 60 4
2. letnik
zimski semester P S SV LV DD SD* KT
Informacijsko modeliranje zgradb 30 15 15 30 0 90 6
Mehanizacija in tehnologija gradnje cest 60 0 15 30 0 105 7
Mestne prometne površine 45 0 15 15 0 75 5
Vodenje projektov 30 0 0 30 0 60 4
letni semester P S SV LV DD SD* KT
Magistrsko delo 0 0 0 0 150 150 10
Modul: Komunalno inženirstvo
Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo 30 15 45 0 0 90 6
Projekt iz komunalne infrastrukture 30 0 30 0 0 60 4
Vodovod in kanalizacija 60 30 0 60 0 150 10
Modul: Organizacija - informatika
Izbrana poglavja iz gradbene informatike 45 0 0 45 0 90 6
Management v gradbeništvu 30 0 30 0 0 60 4
Organizacijska priprava gradnje 30 30 15 15 0 90 6
Procesno modeliranje in informacijski sistemi 30 0 15 15 0 60 4
Modul: Prometno inženirstvo
Projektiranje cest 30 0 15 0 0 45 3
Projektiranje železnic 30 0 15 0 0 45 3
Seminar iz cest 0 60 0 45 0 105 7
Seminar iz železnic 0 45 0 60 0 105 7
izbirni predmeti
Planiranje gradnje in vzdrževanje prometnic 30 0 15 15 0 60 4
Projektiranje in gradnja jeklenih stavb 30 15 15 0 0 60 4
Prometna ekologija 30 0 15 15 0 60 4
Stvarno pravo 30 0 30 0 0 60 4
Teorija prometnega toka in analiza kapacitativnosti 45 0 0 15 0 60 4
Urbanistično načrtovanje 30 0 30 0 0 60 4
Vrednotenje nepremičnin 30 0 30 0 0 60 4


Legenda: P - predavanja, S - seminar, SV - seminarske vaje, LV - laboratorijske vaje, DD - drugo delo, SD - samostojno delo študenta, KT - kreditne točke po ECTS
Opravljam delo vodilnega inženirja za izgradnjo proizvodnih predorov v severnokanadskem rudniku urana Cigar Lake, enem izmed tehnično najzahtevnejših in tehnološko najbolje podprtih rudnikov na svetu. S pomočjo odličnega in zelo širokega teoretičnega znanja, ki se ga pridobil na UL FGG, ter izkušenj pri gradnji predorov na slovenskem avtocestnem križu sem kot vodilni član ekipe mednarodnih strokovnjakov veliko prispeval k temu, da je rudnik po 26 letih nenehnih težav in visokih finančnih vložkov začel s proizvodnjo urana. Jure Klopčič

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.

Mednarodno akreditirani in priznani študijski programi ter prednosti študija na UL FGG: