Študij 1. stopnje: Geodezija in geoinformatika (UN)

Geodezija je skupaj z astronomijo ena od najstarejših znanosti. Kot veda se ukvarja z določanjem oblike Zemlje, izmero in prikazi zemeljskega površja, izdelavo kart, uporabo GIS-tehnologije, evidentiranjem nepremičnin in upravljanjem s prostorom. Geodezija je tudi področje, na katerem se srečujejo merska, kartografska in predstavitvena znanja. Pri vseh je v središču pozornosti površina Zemlje, prevedena v koordinate, različne zbirke podatkov in podlag, karte in večrazsežne predstavitve, ki predstavlja dragoceno blago za vse, ki upravljajo z zemljišči, stavbami in vodami.

Inženir geodezije je strokovnjak z akademsko izobrazbo, ki obvlada meritve s tehnologijo merjenja z različnimi merskimi postopki, ki slonijo na različnih tehnologijah. Njegova temeljna naloga je zbiranje in obdelava podatkov zemljiških in geografskih danosti. Naloga geodeta je tudi raziskovalno delo ter odkrivanje novih tehnik za zajemanje prostorskih elementov.

Diplomant univerzitetnega študija prve stopnje Geodezija in geoinformatika si pridobi strokovni naslov: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN) oziroma DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN).

razpisnih mest za univerzitetni študij 1. stopnje Geodezija in geoinformatika (UN)

Temeljni cilji programa
Temeljni cilj Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje geodezija in geoinformatika je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil pregledna splošna temeljna znanja z vseh področij geodezije in geoinformatike, hkrati pa osnovna znanja iz nekaterih povezanih, za geodezijo in geoinformatiko pomembnih področij. V okviru izbirnih vsebin bo lahko študent, glede na interes, svoja znanja posameznih povezanih področjih dodatno poglobil. . Seznanjen bo tudi z vsemi posebnostmi na področju geodezije v Sloveniji in Evropi, ki so posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, s projektnim delom in s problemskimi nalogami se bo privajal dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami. Vsa pridobljena teoretična znanja bo v največji možni meri preskusil na praktičnih primerih v okviru vaj in realnih primerih uporabe, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem študiju. Hkrati je cilj osvojitev zadostnega obsega temeljnih inženirskih vsebin, ki omogočajo razvoj abstraktnega mišljenja in uspešno nadaljevanje študija na različnih programih druge stopnje.
Splošne kompetence
Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant so:

 • splošna razgledanost in poznavanje akademskih področij,
 • razvijanje sposobnosti za postavljanje, razumevanje in kreativno reševanje problemov z uporabo strokovnih načel in teorij,
 • kritično branje in razumevanje besedil, samostojno pridobivanje znanja in iskanje virov,
 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov,
 • razvijanje profesionalne in etične odgovornosti,
 • razvijanje jezikovne in numerične pismenosti, javnega nastopanja in sporazumevanja s strankami,
 • zmožnost uporabe tujega strokovnega jezika v pisni in govorni komunikaciji,
 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje;
 • upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih, naravovarstvenih in ekoloških vidikov pri svojem delu,
 • razvijanje visokih moralno-etničnih meril (poštenost do dela s strankami, nepristranski nasvet, neodvisnost in strokovnost skladno z veljavno zakonodajo),
 • ustvarjanje objektivnega pogleda na okolje in družbo in
 • sprejemanje dolžnosti do strank in delodajalcev ter celotne družbe.
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše, kdor je:

 1. opravil maturo;
 2. opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s strokovnega področja naravoslovja ali tehnike ter izpit iz enega od predmetov mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 3. pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Število vpisnih mest se določi z Razpisom za vpis na dodiplomske študijske programe na Univerzi v Ljubljani za vsako študijsko leto posebej.

V primeru omejitve vpisa bodo:

kandidati iz točke (1.) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi 60 %,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 %;

kandidati iz točke (2.)izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 %,
 • uspeh pri dodatnem maturitetnem izpitu 20 % ;

kandidati iz točke (3.) izbrani glede na:

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 50 %,
 • uspeh iz naravoslovnih predmetov (matematika, fizika) v srednji šoli 50 %.
Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Geodezija in geoinformatika. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Študijski odbor oddelka za geodezijo FGG na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalnega pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL, 29.5.2007.

Pri priznavanju znanj in spretnosti se:

 • upoštevajo spričevala in druge listine o končanih tečajih in drugih oblikah izobraževanja,
 • ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov,
 • ocenjuje znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem (možnost opravljanja študijskih obveznosti brez udeležbe na predavanjih, vajah, seminarjih),
 • upoštevajo ustrezne delovne izkušnje.

V primeru, da Študijski odbor oddelka ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Število vpisnih mest se določi z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Univerzi v Ljubljani za vsako študijsko leto posebej.

Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora imeti študent do izteka študijskega leta opravljene vse z učnimi načrti predpisane obveznosti. Iz 2. v 3. letnik pa lahko študent napreduje, če do izteka študijskega leta opravi z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 54 kreditnih točk po ECTS.

Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in doseženih vsaj 45 kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Upravičeni razlogi so določeni skladno s Statutom UL. O izjemnem vpisu odloča Študijski odbor Oddelka za geodezijo UL FGG.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo imamo že vrsto let utečen sistem mentorstva in tutorstva za naše študente. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje mentorje letnika, prav tako pa manjše skupine študentov tudi svoje tutorje iz vrst pedagogov ali študentov višjih letnikov, ki jim bodo pomagali pri izbiri smeri, izbirnih predmetov in podobno.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat FGG na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije FGG. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis

Pogoji za dokončanje študija
Študent konča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, vključno s praktičnim usposabljanjem in diplomskim delom in s tem pridobi Strokovni naslov diplomirani/-a inženir/- ka geodezije (UN), oz. z okrajšavo dipl. inž. geod. (UN).
Prehodi med študijskimi programi
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je bil vpisan (prvi program) in nadaljevanje izobraževanja v Univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Geodezija in geoinformatika (drugi program), v katerem se lahko del študijskih obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene.

Prehodi so možni med študijskimi programi prve stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. Študenti, ki prehajajo, morajo izpolnjevati pogoje za vpis v drugi študijski program.

Prošnje kandidatov za prehod v Univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnaval Študijski odbor Oddelka za geodezijo. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geodezija in geoinformatika, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik na Univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja oziroma pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja (ustni oz. pisni izpit, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, praktične naloge, projekti, portfolijo, vrstniško ocenjevanje) so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG, ki ga potrjuje Senat FGG.

Izpitna ocena je ena, sestavljena iz ocen opravljenih predvidenih obveznostih študenta pri predmetu. Pri tem mora biti vsaka obveznost ocenjena s pozitivno oceno.

Znanje s področja predavanj, ki se preverja na podlagi pisnega ali ustnega preverjanja znanja, seminarjev, domačih projektov in podobno, znaša skupaj največ 30 % skupne ocene.

Znanje s področja seminarjev, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj in terenskih vaj ter drugo se lahko preverja na podlagi pisnega ali ustnega preverjanja znanja, seminarjev, domačih projektov, domačih nalog in podobno, znaša skupaj vsaj 70 % skupne ocene.

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti
Izbirni predmeti so predvideni: eden v 3. semestru (4 ECTS), dva v 5. semestru (po 4 ECTS) in eden v 6. semestru (6 ECTS). V študijskem programu sta predlagana le dva izbirna predmeta stroke ter športna vzgoja, med katerimi je primerna izbira Terenskih vaj v 6. semestru, Programiranja pa bodisi v 3. ali 5. semestru, hkrati s ostalimi razpoložljivimi izbirnimi predmeti. Med izbirnimi predmeti FGG se poleg športne vzgoje študentom priporoča izbira predmetov s področij komunalne ali prometne infrastrukture ter hidrologije. Izmed izbirnih predmetov preostalih članic FGG se predlagajo predvsem vsebine s področij prava, ekonomije, uprave, komunikologije, tujega jezika, geomorfologije, računalništva, merskih senzorjev, ipd.

Študent lahko 30 kreditnih točk programa (semester študija, ne glede na obvezne ali izbirne enote) prenese iz katerega koli programa s področij geodezije in geoinformatike, če ima UL FGG z njo podpisan ustrezen sporazum.

Predmetnik – Geodezija in geoinformatika (UN) – 1. stopnja

Predmetnik

Geodezija in geoinformatika BA

1. letnik
Zimski semesterECTS
Matematika I
izvajalci: Marjeta Kramar Fijavž, Marjeta Škapin Rugelj, Leon Lampret, Jurij Kovič
10
Fizika
izvajalci: Zvonko Jagličić, Jure Kokalj, Andreja Šarlah, Jan Rozman, Gašper Razdevšek
9
Programska orodja v geodeziji
izvajalca: Krištof Oštir, Jernej Tekavec
5
Uvod v geodezijo
4
Geodetski računi
4
Letni semesterECTS
Matematika II
izvajalci: Marjeta Škapin Rugelj, Mojca Premuš, Ganna Kudryavtseva
8
Gradbeništvo in infrastruktura
izvajalci: Dušan Žagar, Simona Savšek, Peter Lipar, Robert Rijavec, Gorazd Novak, Tilen Urbančič
4
Statistične metode v geodeziji
izvajalci: Goran Turk, Urška Drešček, Jernej Tekavec, Miran Ferlan
4
Izravnalni račun I
izvajalca: Bojan Stopar, Oskar Sterle
4
Detajlna izmera
8
2. letnik
Zimski semesterECTS
Izravnalni račun II
izvajalca: Bojan Stopar, Oskar Sterle
4
Prostorsko načrtovanje
izvajalca: Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Foški
4
Višja geodezija
izvajalca: Bojan Stopar, Oskar Sterle
4
Kartografija
izvajalca: Dušan Petrovič, Klemen Kozmus Trajkovski
8
Geoinformatika I
izvajalci: Anka Lisec, Mihaela Triglav Čekada, Marjan Čeh
6
Osnove obdelave podatkov
izvajalca: Krištof Oštir, Jernej Tekavec
4
Letni semesterECTS
Fotogrametrija I
izvajalca: Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo
5
Precizna klasična geodetska izmera
izvajalca: Dušan Kogoj, Aleš Marjetič
9
GNSS v geodeziji
izvajalca: Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren
8
Uvod v pravo
izvajalci: Tilen Štajnpihler Božič, Miha Hafner, Kristina Čufar
4
Izbirni predmet II
4
3. letnik
Zimski semesterECTS
Urejanje podeželskega prostora
izvajalci: Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Foški, Gašper Mrak
4
Ekonomika in management v geodeziji
izvajalci: Marjan Čeh, Damir Cibic, Mihaela Triglav Čekada
5
Geodezija v inženirstvu I
izvajalca: Božo Koler, Tilen Urbančič
6
Daljinsko zaznavanje I
izvajalca: Krištof Oštir, Dejan Grigillo
4
Stvarno pravo
izvajalca: Gregor Dugar, Karmen Lutman
4
Letni, Zimski semesterECTS
Izbirni predmet
7
Izbirni predmet
7
Letni semesterECTS
Evidence in katastri nepremičnin
izvajalci: Anka Lisec, Marjan Čeh, Peter Golob
8
Upravljanje in vrednotenje nepremičnin
izvajalca: Maruška Šubic-Kovač, Peter Lamovec
6
Praktično usposabljanje
izvajalci: Andreja Istenič Starčič, Tomaž Ambrožič, Gašper Štebe
4
Diplomsko delo
izvajalec: Bojan Stopar
5
Izbirni predmeti
Zimski semesterECTS
Izbrane vsebine iz geodetske izmere
izvajalci: Aleš Marjetič, Polona Pavlovčič Prešeren, Simona Savšek
4
Letni, Zimski semesterECTS
Programiranje
izvajalec: Matevž Dolenc
4
Standardi v geodeziji in inženirstvu
izvajalci: Božo Koler, Polona Pavlovčič Prešeren, Simona Savšek, Aleš Marjetič, Oskar Sterle
4
Hidrografija in toponomija
4
Merjenje in opisovanje prostora
4
Letni semesterECTS
Terensko delo
izvajalci: Tomaž Ambrožič, Barbara Trobec, Marjan Čeh, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Klemen Kregar, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec
6
Osnovne računske metode za inženirje
izvajalca: Gašper Jaklič, Ganna Kudryavtseva
4
Študij geodezije na UL FGG sem zaključila z diplomsko nalogo s področja fotogrametrije, ki sem jo pripravljala na Tehniški univerzi München. Oboje, študij in izmenjava, sta bila vstopnica v raziskovanje. Zaposlena sem kot raziskovalka na področju daljinskega zaznavanja in digitalne obdelave posnetkov na Nemški vesoljski agenciji (DLR).
Janja Avbelj

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.

Področja študija

TEMELJNA GEODETSKA IZMERA

Poglavitni namen temeljne geodetske izmere je izdelava načrtov in kart zemeljskega površja. Pri študiju se naučiš uporabljati sodobno geodetsko mersko opremo, merske postopke, postopke analize in obdelave podatkov opazovanj ter izdelovati geodetske načrte.

GEODEZIJA V INŽENIRSTVU

Brez geodetskega strokovnjaka si ne moremo zamišljati graditve nobenega objekta. Zanimiva in zahtevna so geodetska dela pri graditvi cest, železnic, daljnovodov, premostitvenih objektov, visokih zgradb, montaži strojev in naprav. Naloga geodeta je priprava geodetskih podlag, izdelava projekta geodetskih del, zakoličbe objekta, izdelava načrtov tehnične infrastrukture in katastrskega načrta za ureditev lastninskih vprašanj.

GEODETSKA ASTRONOMIJA, GEOFIZIKA, SATELITSKA GEODEZIJA IN SATELITSKA NAVIGACIJA
Geodetska astronomija se ukvarja z določitvijo geografskih koordinat in azimutov ter smeri težnosti z astronomskimi metodami in opazovanji. V zadnjem času se za določanje položajev točk in objektov (mirujočih in premičnih) vse bolj uporablja satelitska geodezija. Satelitska navigacija pa postaja vse bolj razširjeno sredstvo za določanje položaja v prostoru tudi za vsakdanje potrebe.
KARTOGRAFIJA IN TOPOGRAFIJA

Karte in atlase izdelujemo zato, da bi bile informacije o Zemljinem površju dostopne različnim uporabnikom. Poleg kart v tiskani obliki izdelujemo topografske podatkovne baze, pa tudi različne karte namenjene uporabi z računalnikom. Pri študiju spoznaš vire, metode in tehnike izdelave kart, prav tako pa se seznaniš tudi z možnostmi dostopa in uporabe.

FOTOGRAMETRIJA IN DALJINSKO ZAZNAVANJE

Podatke za izdelavo kart in prostorskih baz pridobivamo tudi iz fotografskih posnetkov in satelitskih podob. Danes se v raziskavah in pri praktičnem delu uporablja sodobna digitalna oprema, zato je pri delu treba dobro poznati tudi informacijsko tehnologijo.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UREJANJE PODEŽELJA
Najprej se seznaniš predvsem z metodami načrtovanja na državni, regionalni in lokalni ravni, z nepremičninami in z rabo tal. Nadaljuješ z načrtovanjem strukture naselij in pristopom za načrtovanje razvoja in prenovo mest ter vasi, izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v naseljih itn.
UREJANJE IN GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

Na zemljiščih se prepletajo dejavnosti, razmerja in interesi, ki jih je treba upoštevati pri njihovi rabi in pri vseh planskih odločitvah v zvezi z njimi. Pri študiju se seznaniš z ukrepi tehničnega in pravnega preurejanja zemljišč, s tehničnimi ukrepi v zvezi s pripravo in komunalnim opremljanjem zemljišč in s potrebnimi znanji iz ekonomike nepremičnin.

GEOINFORMATIKA, PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

Prostorski podatki so postali temelj našim odločitvam, pa naj imamo pri tem v mislih državo, lokalna skupnost ali pa posameznika. Rezultati obdelave, modeliranja in analiza prostorskih podatkov, ki jih zajamemo z različnimi sodobnimi tehnologijami, so nepogrešljivi pri spletnih in mobilnih rešitvah, ki so nam v pomoč pri cestni navigaciji, kolesarjenju, pohodništvu, geolociranju fotografij ipd… In vse to je geoinformatika!

ZEMLJIŠKI KATASTER

Na Slovenskem imamo podobno kot ostale države v regiji 200 letno tradicijo zemljiškega katastra. Razumevanje raznolikih katastrskih podatkov za določevanje poteka parcelnih mej v naravi, spreminjanje parcelnih mej zaradi urbanizacije, umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor, modernizacije kmetijstva, razvoj 3D katastra za kompleksno rabo urbanega prostora itd. so le delček izzivov, s katerimi se srečujejo geodeti v praksi …

Predmetnik, ki se izvaja v trenutnem študijskem letu
OPOZORILO: Predmetnik je zgolj informativne narave.

Id: 17

Stopnja: 1

vrstastudija: B - Geodezija in geoinformatika (UN)

1. letnik
Predmet ECTS
(,1034) Detajlna izmera 10
(,1581) Fizika 9
(,1033) Gradbeništvo in infrastruktura 4
(,1586) Izravnalni račun I 4
(,1629) Matematika I 10
(,1583) Matematika II 8
(,1030) Programska orodja v geodeziji 5
(,1035) Statistične metode v geodeziji 4
(,1031) Uvod v geodezijo 6
(,1743) Športna vzgoja 0

2. letnik
Predmet ECTS
(,1648) Fotogrametrija I 5
(,1183) GNSS v geodeziji 8
(,1649) Geoinformatika I 6
(,1645) Izravnalni račun II 4
(,1177) Kartografija 8
(,1734) Osnove obdelave podatkov 4
(,1650) Precizna klasična geodetska izmera 9
(,1175) Prostorsko načrtovanje 4
(,1641) Uvod v pravo 4
(,1176) Višja geodezija 4
(,1743) Športna vzgoja 0
(,1051) *
(,1053) *
(,1055) *
(,1061) *
(,1269) Digitalno načrtovanje *4
(,1772) Digitalno načrtovanje BA *4
(,1271) Izbirni predmet I *3
(,1272) Izbirni predmet II *4
(,1735) Izbrane vsebine iz geodetske izmere *4
(,1736) Osnovne računske metode za inženirje *4
(,1614) Pravica gradnje in gradbena pogodba *4
(,1202) Programiranje *4
(,1793) Projektno in izkustveno učenje 1 *4
(,1208) Standardi v geodeziji in inženirstvu *4
(,1052) Strokovni angleški jezik *3
(,1201) Terensko delo *6
(,1615) Upravni postopek in upravni spor *4
(,1620) Športna vzgoja *4
(,1132) Študentsko tutorstvo *4
* izbirni predmet


3. letnik
Predmet ECTS
(,1179) Daljinsko zaznavanje I 4
(,1692) Diplomsko delo 5
(,1682) Ekonomika in management v geodeziji 5
(,1193) Evidence in katastri nepremičnin 8
(,1349) Geodezija v inženirstvu I 6
(,1199) Praktično usposabljanje 4
(,1688) Stvarno pravo 4
(,1197) Upravljanje in vrednotenje nepremičnin 6
(,1195) Urejanje podeželskega prostora 4
(,1051) *
(,1053) *
(,1055) *
(,1061) *
(,1269) Digitalno načrtovanje *4
(,1772) Digitalno načrtovanje BA *4
(,1271) Izbirni predmet I *3
(,1272) Izbirni predmet II *4
(,1273) Izbirni predmet III *5
(,1531) Izbirni predmet IV *6
(,1735) Izbrane vsebine iz geodetske izmere *4
(,1736) Osnovne računske metode za inženirje *4
(,1614) Pravica gradnje in gradbena pogodba *4
(,1202) Programiranje *4
(,1208) Standardi v geodeziji in inženirstvu *4
(,1052) Strokovni angleški jezik *3
(,1201) Terensko delo *6
(,1615) Upravni postopek in upravni spor *4
(,1620) Športna vzgoja *4
* izbirni predmet

Mednarodno akreditirani in priznani študijski programi ter prednosti študija na UL FGG: