Notranji predpisi UL FGG

Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Univerza v Ljubljani se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Zato je nesprejemljivo vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. Univerza v Ljubljani se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Vsi na Univerzi v Ljubljani so dolžni spodbujati in razvijati spoštljivo sodelovanje ter si prizadevati za mirno reševanje morebitnih sporov.

Sklep o imenovanju zaupnih oseb

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, sprejetega na 3. korespondenčni seji Upravnega odbora Univerze v Ljubljani dne 21. 2. 2022 in na 5. seji Senata Univerze v Ljubljani dne 15. 2. 2022, je dekanja, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov izdala Sklep o imenovanju zaupnih oseb, ki velja od dneva imenovanja do preklica.

Navodila za izvajanje prepovedi kajenja

Navodila za zagotavljanje in spoštovanje prepovedi kajenja
Na podlagi  Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov- uradno prečiščeno besedilo  (Uradni list RS  št .17/06) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS št. 60 /07) in Pravil FGG

izdajam

NAVODILA ZA ZAGOTAVLJANJE IN SPOŠTOVANJE PREPOVEDI KAJENJA

1. točka

S  temi   navodili določam postopke in odgovorne osebe, ki bodo zagotavljale  spoštovanje prepovedi kajenja v prostorih in  pripadajočih funkcionalnih zemljiščih UL FGG (v nadaljnjem besedilu  v prostorih FGG ) .

2. točka

Zaprti prostori FGG so trije objekti na Jamovi c. 2 (glavna stavba, laboratorij in stavba, v kateri je bilo hišniško stanovanje) in stavba na Hajdrihovi 28. Funkcionalno zemljišče FGG je zemljišče, s katerim upravlja FGG in ki obdaja navedene objekte, ni pa to parkirišče na Hajdrihovi ul. 28, ki je v souporabi še dveh pravnih oseb.

3 . točka

Vsi  zaposleni, drugi izvajalci pedagoškega procesa in študentje, ki se zadržujejo v prostorih FGG so odgovorni za spoštovanje prepovedi kajenja.

Kršitev prepovedi kajenja predstavlja za zaposlene kršitev pogodbe o zaposlitvi zaradi nespoštovanja delodajalčevih navodil in zaradi nespoštovanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, za kar je zaposleni disciplinsko odgovoren.

Študent, ki ne upošteva prepovedi kajenja je disciplinsko odgovoren za hujšo kršitev skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.

4 .točka

Spoštovanje prepovedi kajenja se zagotavlja s seznanjanjem zaposlenih, drugih izvajalcev pedagoškega procesa in študentov.

Ta navodila se objavijo na domači strani fakultete in sicer »Hišni red« in tudi v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS), da se z njimi seznanijo študentje.

Pred vhode stavb FGG, ki so navedene v 2. točki navodila, se namestijo table z opozorilom o prepovedi kajenja. V zaprtih prostorih stavb se namestijo nalepke o prepovedi kajenja. Skrb za nalepke in table prevzame hišnik-gospodar hiše.

5. točka

Nadzor nad izvajanjem spoštovanja prepovedi kajenja izvaja v zaprtih prostorih v objektih na  Jamovi c. 2 v dopoldanskem času tajnik fakultete, v popoldanskem času pa receptor- telefonist, ki opravlja nadzor tudi na funkcionalnim zemljišču. Nadzor nad izvajanjem spoštovanja prepovedi kajenja izvaja v zaprtih prostorih v objektu na Hajdrihovi ul. 28 in funkcionalnem zemljišču tega objekta strokovna delavka študentskega referata. Nadzor v času odsotnosti tajnika izvaja tajnica vodstva, v času odsotnosti strokovne delavke študentskega referata pa laborant, ki ga določi gospodar stavbe na Hajdrihovi ul. 28.

Oseba, ki je zadolžena za nadzor je dolžna osebo, ki jo zaloti pri kajenju opozorita, da naj takoj neha kaditi. V primeru, da gre za tujo osebo, ki ne upošteva opozorila, je nadzorna oseba dolžna poklicati zdravstveno ali tržno inšpekcijo, če pa kadi študent ali zaposleni, pa je poleg prijave inšpekciji dolžna podati prijavo dekanu fakultete ali osebi, ki jo dekan pooblasti za te primere, ki uvede ustrezen disciplinski postopek zoper zaposlenega oziroma študenta.

6. točka

Vsak zaposleni je dolžan osebo, ki kadi v prostorih FGG, opozoriti na prepoved kajenja. Če oseba, ki krši prepoved kajenje, opozorila ne upošteva, je dolžan tisti, ki opozarja, to sporočiti osebi, ki izvaja nadzor. Oseba, ki izvaja nadzor najprej ponovno opozori osebo, ki krši prepoved kajenja. V primeru ponovnega neupoštevanja opozorila oseba, ki izvaja nadzor ravna skladno s peto točko tega navodila.

Opustitev opozorila na spoštovanje prepovedi kajenja je prav tako kršitev.

7. točka.

Ta navodila začnejo veljati osmi dan po objavi na domači strani fakultete, v VIS sistemu in na oglasni deski dekanata in študentskega referata.

V Ljubljani,  9. 10. 2007

Dekan
prof. dr. Bojan Majes

Objavljeno skladno s 7. točko Navodil dne 10. oktobra 2007. Začne veljati  20. oktobra 2007

Skip to content