Select Page

Študij 3. stopnje: Grajeno okolje

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) skrbi tudi za izobraževanje na tretji stopnji, kjer izvaja doktorski študijski program Grajeno okolje. Prav Grajeno okolje je tisto, ki združuje štiri znanstvena področja: Gradbeništvo, Geodezijo, Načrtovanje in urejanje prostora ter Geologijo. Najobsežnejše znanstveno področje je Gradbeništvo. Študijsko področje Geodezije je v slovenskem prostoru zastopano le na UL FGG. Področje Načrtovanje in urejanje prostora je interdisciplinarno področje, zato je študij zanimiv za diplomante različnih programov. Študijsko področje Geologije je zasnovano tako, da pokriva vsa glavna polja geoloških znanosti, hkrati pa se usmerja tudi v specifičnosti geoloških razmer v širšem srednjeevropskem in sredozemskem prostoru.

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Grajeno okolje je izobraževanje visoko usposobljenih raziskovalcev za posamezna znanstvena področja, ki sestavljajo študijski program. Doktorand bo po končanem študiju usposobljen za znanstveno razmišljanje in reševanje znanstvenih problemov ter sodelovanje pri reševanju zahtevnih delovnih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Sposoben bo kreativnega in samostojnega znanstveno-raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov bodočih delodajalcev. Usposobljen bo za obravnavo raziskovalnega problema po najsodobnejših znanstvenih metodah, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, za razvoj novih raziskovalnih metod ter prenos novih tehnologij in znanja v prakso.

Doktorski študijski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti oziroma doktorica znanosti.

O študiju

Doktorski študijski program Grajeno okolje je vsebinsko in metodološko nadaljevanje študijev prve in druge stopnje. Predstavlja znanstveno nadgradnjo vsebin gradbeništva, geodezije, načrtovanja in urejanja prostora, okoljskega gradbeništva, stavbarstva in geologije.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija ter na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Poseben poudarek je namenjen tudi ustreznemu sodelovanju med doktorandom in mentorjem. Program je v celoti ovrednoten po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) in se lahko na ta način vključuje v mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo ta sistem.

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS), ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija UL FGG pred vpisom v doktorski študijski program Grajeno okolje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu Grajeno okolje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi naslednjih kriterijev:

 • povprečna ocena študija (15 %),
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kandidati si izberejo študijskega mentorja ob vpisu na doktorski študij oziroma najpozneje do konca 1. semestra 1. letnika doktorskega študija.

Prehodi med študijskimi programi

Doktorand lahko preide iz študijskega programa, v katerega se je vpisal, na drugega, pri čemer se mu vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil, priznajo kot opravljene obveznosti novega študijskega programa. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študijski program Grajeno okolje bo individualno obravnaval Študijski odbor doktorskega študija.

Pogoji za napredovanje po programu

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki imajo opravljene obveznosti 1. in 2. letnika in imajo na Senatu UL FGG ali UL NTF sprejeto pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

Zadnji, 4. letnik, je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu, objavi članka, ter izdelavi in zagovoru doktorske disertacije. V 4. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki imajo opravljene obveznosti prvih treh letnikov in imajo na Senatu UL potrjeno temo doktorske disertacije.

Zaključek študija

Študij, ki traja 4 leta, doktorand zaključi, ko opravi vse, s programom določene študijske obveznosti, vključno z zagovorom doktorske disertacije. Pred zagovorom doktorske disertacije pa je obveznost doktoranda objaviti najmanj en znanstveni članek s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI in je po faktorju vpliva uvrščena v zgornje tri četrtine na svojem področju. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno. S tem dobite pravico do znanstvenega naslova, ki se podeli v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih: DOKTOR ZNANOSTI oziroma DOKTORICA ZNANOSTI.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja oziroma pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja (ustni oz. pisni izpit, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, praktične naloge, projekti, portfolijo, vrstniško ocenjevanje) so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG, ki ga potrjuje Senat FGG.

Izpitna ocena je ena, sestavljena iz ocen opravljenih predvidenih obveznostih študenta pri predmetu. Pri tem mora biti vsaka obveznost ocenjena s pozitivno oceno.

Deleži vpliva ocene posamezne oblike izvedbe predmeta (predavanja, seminar, vaje) so praviloma enaki deležu ur oblike izvedbe pri predmetu, določenim z učnim načrtom predmeta.

Znanje, prikazano pri sprotnem delu študenta pri predmetu, ki se preverja s pomočjo kolokvijev, delnih izpitov, seminarjev in seminarskih nalog, dnevnikov, praktičnih projektov, domačih projektov in nalog in podobno, prispeva skupaj najmanj 30 % končne skupne ocene.

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Predmetnik doktorskega študija Grajeno okolje

Predmetnik

 

GRADBENIŠTVO 1. letnik – skupaj 60 ECTS

Obvezni predmet Znanstveno raziskovanje grajenega okolja

5 ECTS

Obvezni predmet Matematika v raziskovanju grajenega okolja

5 ECTS

Izbirni predmeti

25 ECTS

Individualno raziskovalno delo

25 ECTS

GEODEZIJA 1. letnik – skupaj 60 ECTS

 

Obvezni predmet Znanstveno raziskovanje grajenega okolja

5 ECTS

Obvezni predmet Matematika v raziskovanju grajenega okolja

5 ECTS

Obvezni predmet Raziskovanje v geodeziji

10 ECTS

Izbirni predmeti

15 ECTS

Individualno raziskovalno delo

25 ECTS

NAČRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA 1. letnik – skupaj 60 ECTS

Obvezni predmet Znanstveno raziskovanje grajenega okolja

5 ECTS

Obvezni predmet Prostorsko načrtovalsko raziskovanje

5 ECTS

Izbirni predmeti

25 ECTS

Individualno raziskovalno delo

25 ECTS

GEOLOGIJA 1. letnik – skupaj 60 ECTS

 

Obvezni predmet Znanstveno raziskovanje grajenega okolja

5 ECTS

Izbirni predmeti

30 ECTS

Individualno raziskovalno delo

25 ECTS

 

 

 

2. letnik – skupaj 60 ECTS

Izbirni predmeti

10 ECTS

Izdelava in predstavitev
teme doktorske disertacije

5 ECTS

Individualno raziskovalno delo

45 ECTS

 

 

3. letnik – skupaj 60 ECTS

 

Individualno raziskovalno delo

60 ECTS

 

4. letnik – skupaj 60 ECTS

Individualno raziskovalno delo

50 ECTS

Predstavitev doktorske disertacije
pred javnim zagovorom

5 ECTS

Izdelava in javni zagovor doktorske disertacije

5 ECTS

 

Mobilnost na študiju

Mobilnost je zagotovljena z zahtevo, da mora doktorand vsaj en predmet v obsegu najmanj 5 ECTS izbrati izven UL FGG oz. UL NTF, po možnosti v tujini. Izven UL FGG oz. UL NTF lahko opravi tudi del individualnega raziskovalnega dela.

Znanstveno področje Gradbeništvo

Doktorand s področja gradbeništva izbira predmete v skupnem obsegu 35 ECTS (25 ECTS v prvem in 10 ECTS v drugem letniku),  izbere jih lahko na UL FGG ali kjerkoli izven UL FGG, pri čemer mora vsaj en predmet v obsegu najmanj 5 ECTS izbrati izven UL FGG. Doktorand si izbirne predmete izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela, a največ po dva predmeta pri istem nosilcu.

Znanstveno področje Geodezija

Poleg obveznih predmetov doktorand izbira predmete v skupnem obsegu 25 ECTS (15 ECTS v prvem in 10 ECTS v drugem letniku), izbere jih lahko na UL FGG ali kjerkoli izven UL FGG, pri čemer mora vsaj en predmet v obsegu najmanj 5 ECTS izbrati izven UL FGG. Doktorand si izbirne predmete izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela, a največ po dva predmeta pri istem nosilcu.

Znanstveno področje Načrtovanje in urejanje prostora

Poleg obveznih predmetov doktorand izbira predmete v skupnem obsegu 25 ECTS (15 ECTS v prvem in 10 ECTS v drugem letniku).  Izbere jih lahko na UL FGG ali kjerkoli izven UL FGG, največ po dva predmeta pri istem nosilcu, pri čemer mora vsaj en predmet v obsegu najmanj 5 ECTS izbrati izven FGG.

V obveznem predmetu Prostorsko načrtovalsko raziskovanje je že vključena vsebina predmeta Tehnično upravljanje nepremičnin – izbrana poglavja, zato omenjenega predmeta doktorand ne more izbrati kot izbirnega predmeta. Doktorand si izbirne predmete izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela, dodatno pa mora upoštevati naslednje:

 • ƒƒDoktorand z diplomo tehnične fakultete mora obvezno izbrati en izbirni predmet iz družboslovnih in en izbirni predmet iz naravoslovnih disciplin (v obsegu 5 do 10 ECTS);
 • Doktorand z diplomo družboslovne fakultete mora obvezno izbrati en izbirni predmet iz tehniških in en izbirni predmet iz naravoslovnih disciplin (v obsegu 5 do 10 ECTS);
 • Doktorand z diplomo naravoslovne fakultete mora obvezno izbrati en izbirni predmet iz tehniških in en izbirni predmet iz družboslovnih disciplin (v obsegu 5 do 10 ECTS).

Znanstveno področje Načrtovanje in urejanje prostora se povezuje znotraj UL, in sicer predvsem s FA, BF – Oddelek za krajinsko arhitekturo, FF – Oddelek za geografijo, EF in FDV.

Znanstveno področje Geologija

Znanstveno področje Geologija Doktorand s področja geologije izbira predmete v skupnem obsegu 40 ECTS (načeloma 30 ECTS v prvem in 10 ECTS v drugem letniku), izbere jih lahko na NTF OG ali kjerkoli izven, pri čemer mora vsaj en predmet v obsegu najmanj 5 ECTS izbrati izven NTF OG (poleg obveznega skupnega predmeta na UL FGG). Doktorand si izbirne predmete izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela, a največ po dva predmeta pri istem nosilcu.

Izbira študija je bila tudi zame – tako kot za mnoge – vse prej kot lahka. Pomembni merili pri tem sta bili tehnika in interdisciplinarnost, študij na UL FGG pa je obljubljal ravno to: dobro tehnično osnovo kot tudi širino za temeljit vpogled v problematiko okolja, povezano s človeško dejavnostjo (npr. onesnaženje, vodooskrba, poplavna varnost). Pridobljena znanja so bila dobra osnova za nadaljevanje študija in poklicne poti tudi na tujih univerzah, kot so: Danska kraljeva šola za farmacijo, Danska tehniška univerza, Univerza v Adelaide (Avstralija), Univerza v Algarve (Portugalska). Trenutno se na Univerzi v Gironi (Španija) ukvarjam z vpeljavo trajnostne rabe naravnih virov (voda, energija in hrana) v mestih.

Nataša Atanasova

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.

Več informacij:

Monika Golobar

Referat za doktorski študij

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Referat za doktorski študij
Hajdrihova 28, 1000 LJUBLJANA

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri