Letno poročilo UL FGG

Letno poročilo UL FGG je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in na podlagi Letnega programa dela in razvojnih ciljev 2020. Letno poročilo UL FGG je sestavljeno iz poslovnega poročila, ki vključuje tudi poročilo o kakovosti, in računovodskega poročila.

Letno poročilo UL FGG
Skip to content