Katedra za matematiko in fiziko (KMF)

Sprva se je katedra imenovala Katedra za osnovne predmete in je poleg matematike in fizike pokrivala še opisno geometrijo in športno vzgojo. Od leta 2000 naprej pa člani katedre pokrivajo potrebe strokovnih predmetov na dodiplomskem študiju gradbeništva, geodezije in vodarstva po znanju iz matematike in fizike. Leta 2001 se je katedra tako preimenovala v Katedro za matematiko in fiziko.

Pedagoško delo

Katedra za matematiko in fiziko skrbi za pouk osnovnih teoretičnih predmetov na vseh študijskih programih FGG: Univerzitetni študijski program gradbeništvo (prej: Matematična analiza 1, 2, 3 in 4, Linearna algebra, Fizika 1 in Fizika 2; po prenovljenem programu: 1. stopnja – Matematika 1 in 2, Fizika ter 2. stopnja – Matematika 4 in 5 ter Gradbena fizika), Univerzitetni študijski program vodarstvo in okoljsko inženirstvo (prej: Osnove matematične analize, Matematična analiza 3, Fizika; po prenovljenem programu: 1. stopnja: Matematika 1 in 2, Fizika ter 2. stopnja: Matematika 3), Visokošolski strokovni študijski program gradbeništvo (prej: Inženirska matematika in Fizika; po prenovljenem programu: Inženirska matematika 1 in 2, Fizika), Univerzitetni študijski program geodezija (prej: Matematika 1 in 2, Fizika 1 in 2; po prenovljenem programu: 1. stopnja: Matematika 1 in 2, Fizika ter 2. stopnja: Matematika 3), Visokošolski strokovni študijski program geodezija (prej: Matematika; po prenovljenem programu: Inženirska matematika 1 in 2), Doktorski študij grajeno okolje (predmeti: Orodja in metode v raziskovanju grajenega okolja, modul: Matematika v raziskavah grajenega okolja, Numerične metode in dinamični sistemi v raziskovanju grajenega okolja, Matematično modeliranje v prometnem inženirstvu.

Člani katedre smo sodelovali so tudi pri pisanju srednješolskih in visokošolskih učbenikov. Omenimo zbirki učbenikov Visokošolska fizika in Fizika za srednješolce (Kladnik), Zbirka rešenih nalog iz fizike (Kladnik, Šolinc) in novi srednješolski učbenik fizike (Peternelj), ki predstavljajo znaten del srednješolske in visokošolske literature v slovenskem jeziku na področju splošne fizike.

Raziskovalno delo

Člani katedre sodelujemo tudi pri raziskovalnih projektih na FGG in drugih fakultetah oziroma inštitutih, največ na IMFM.

Matematiki raziskovalno delujemo na področjih teorije operatorjev, numerične matematike (modeliranje mikroreaktorjev), teorije kaosa in dinamičnih sistemov ter kompleksne analize. V okviru FGG sodelujejo pri modeliranju prometnih tokov.

Fiziki smo vključeni v dve programski skupini: »Gradbene konstrukcije in gradbena fizika« in »Nove slikovno-analitske metode«. Poleg dela v programskih skupinah raziskujemo magnetizem v novih kompleksnih materialih in nanodelcih, kjer sodelujemo v dveh projektih ARRS: »Samourejanje molekularnih nanomagnetov v nanocevkah« in »Vzorci, strukturna samoorganizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nanodelcev in tekočih kristalov«, ter evropski mreži odličnosti »Kompleksne kovinske zlitine«.

Strokovno delo
  zaposleni telefon email
prof. dr. Zvonko Jagličić, univ. dipl. fiz. 47 68 548, int. 548 zvonko.jaglicic@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Gašper Jaklič, univ. dipl. mat. 47 68 555, int. 555 gasper.jaklic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Jure Kokalj, univ. dipl. fiz. 47 68 551, int. 551 jure.kokalj@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž, univ. dipl. mat. 47 68 546, int. 546 marjeta.kramar@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva, univ. dipl. mat. 47 68 557, int. 557 ganna.kudryavtseva@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Mitja Lakner, univ. dipl. mat. 47 68 558, int. 558 mitja.lakner@fgg.uni-lj.si
strok. sod. mag. Mojca Premuš, prof. mat. 47 68 559, int. 559 mojca.premus@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Marjeta Škapin Rugelj, univ. dipl. mat. 47 68 556, int. 556 marjeta.skapin-rugelj@fgg.uni-lj.si