Predmeti na FGG

Statika gradbenih konstrukcij - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
izvajalec: doc. dr. Matija Gams
asistent: asist. dr. Anže Babič
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predmet je zasnovan tako, da študent praktično uporabi znanje, ki bo posredovano na predavanjih, in sicer: osnovno inženirsko modeliranje vplivov na konstrukcije v skladu z veljavnimi standardi (vključeni bodo stalni in spremenljivi vplivi ter osnovno najbolj preprosto modeliranje vplivov snega in vetra); osnove inženirskega modeliranja konstrukcij; računanje učinkov vplivov v tipičnih enostavnih ravninskih linijskih konstrukcijah, obremenjenih s statičnimi vplivi, s posebnim poudarkom na fizikalnem razumevanju in hitri določitvi učinkov vplivov; poenostavljeni praktični računi vplivov v ploščah; osnovna praktična uporaba računalniškega programa za račun ravninskih linijskih konstrukcij.

Namen predmeta:

Cilji

-          Študent s kritično analizo praktičnih primerov pridobi osnovno znanje o inženirskem modeliranju statičnih vplivov in gradbenih konstrukcij v skladu z veljavnimi standardi in

-          je sposoben samostojno modelirati in analizirati enostavne gradbene konstrukcije, ki jih v celoti ali po posameznih delih lahko analiziramo kot linijske ravninske konstrukcije;

-          na praktičnih primerih pridobi znanje, potrebno za poenostavljeni račun vplivov v ploščah, ter praktično znanje za osnovno uporabo računalniških programov za analizo enostavnih gradbenih konstrukcij.


Predmetnospecifične competence

Študent razume in obvlada modeliranje in analizo enostavnih gradbenih konstrukcij.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Duhovnik, J. 2005. Statika linijskih konstrukcij I, Univerza v Ljubljani, FGG, str. 1-66 in 108–124.

Reflak, J. 2000. Osnove plošč, skripta,72 strani.

SAP 2000, Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Basic Analysis Reference Manual, Computers and Structures, 2012, – izbrana poglavja, ki se nanašajo na osnovno uporabo programa (dostopno na računalnikih v računalniških učilnicah na FGG).

Standardi: SIST EN 1990, Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij, Urad za standardizacijo in meroslovje

RS, 2004. SIST EN 1991-1-1, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-1: Splošni vplivi – Specifične teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb, Urad za standardizacijo in meroslovje RS 2004. SIST EN 1991-1-3, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-3: Obtežbe snega, Urad za standardizacijo in meoslovje RS, 2002. SIST EN 1991-1-4, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-4: Vplivi vetra, Urad za standardizacijo in meroslovje RS, 2002.