Predmeti na FGG

Trdnost - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Dejan Zupan
asistent: doc. dr. Peter Češarek
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnove mehanike deformabilnega telesa: koncept deformiranja in gibanja telesa, materialni in prostorski opis gibanja; kinematične enačbe deformabilnega telesa (tenzor deformacij in vektor pomikov deformabilnega telesa, geometrijski pomen normalnih in strižnih deformacij, ravninsko deformacijsko stanje);

Ravnotežne enačbe deformabilnega telesa (napetostni vektor, napetostni tenzor, normalna in strižna napetost, ravninsko napetostno stanje, glavne normalne napetosti); posplošeni Hookovzakon (elastični modul, Poissonov količnik, strižni modul); osnovne enačbe linearne teorije elastičnosti in reševanje na konceptualnem nivoju in z uporabo računalniškega programa; izrek o virtualnih pomikih in izrek o virtualnih silah; značilne konstitutivne enačbe gradbenih materialov (hiperelastični modeli, plastični modeli,visokoelastični modeli). Analiza linijskih konstrukcij: osnovne predpostavke in enačbe upogiba z osno silo, račun notranjih sil, deformacij in pomikov preprostih elastičnih nosilcev z metodo direktne integracije, račun normalnih in strižnih napetosti v prečnem prerezu nosilca, glavne napetosti, geometrijske karakteristike prečnega prereza; osnovne predpostavke in enačbe enakomerne torzije, račun napetosti pri nosilcu s tankostenskim prečnim prerezom, torzijski vztrajnostni moment; analiza elastičnih linijskih konstrukcij z metodo pomikov in metodo sil, togostna matrika in obtežni vektor, vplivnice in ovojnice statično nedoločenih linijskih konstrukcij; osnovne enačbe geometrijsko nelinearne teorije ravninskih nosilcev, uklon elastičnega stebra, uklonska nosilnost stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo nosilnost, stabilnost konstrukcij.

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati osnovne mehanske koncepte pri analizi deformabilnega telesa in gradbenih konstrukcij (upogib z osno silo, enakomerna torzija)

- predstaviti pojav uklona stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo uklonsko nosilnost

- naučiti osnovne metode reševanja elastičnih, linijskih konstrukcij z in brez uporabe računalniškega programa.

 

Predmetnospecifične kompetence:

- razumevanje, interpretiranje in kritično presojanje rezultatov različnih analiz gradbenih konstrukcij

-razumevanje osnovnih metod reševanja preprostih statično določenih in nedoločenih linijskih gradbenih konstrukcij

- razumevanje določitve uklonske nosilnosti stebrov

- uporaba računalniških programov zaanalizo gradbenih konstrukcij.


Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Stanek, M. in Turk, G. 2008. Osnove mehanike trdnih teles : [univerzitetni učbenik]. Ponatis. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 254 str., ilustr.

Stanek, M. in TURK, G. 2002. Trdnost, študijsko gradivo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Dostopno na: http://km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/Trdnost-OG/Literat.htm,

Srpčič, S. 2003. Mehanika trdnih teles. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 651 str.

Zupan, D. 2013. Trdnost : gradivo za vaje na študiju 1. stopnje Operativno gradbeništvo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).

Saje, M, in Zupan, D. 2013. NODI : odprtokodni program za nelinearno dinamično analizo ravninskih okvirjev : gradivo pri predmetih Kinematika in dinamika in Numerične metode v teoriji konstrukcij. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).