Predmeti na FGG

Geotehnične gradnje - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Boštjan Pulko
asistent: doc. dr. Matej Maček
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Preiskave trdnosti in deformabilnostni zemljin; izračun pomikov temeljnih tal po teoriji elastičnosti; mejna napetostna stanja v tleh -stabilnost tal in pobočij; osnove plitvega in globokega temeljenja (potrebne raziskave, načrtovanje, tehnologije); nosilnost tal pod plitvimi točkovnimi in pasovnimi temelji. Globoko temeljenje objektov (tehnologije, nosilnost in posedki osno obremenjenih pilotov); zemeljski pritiski, preproste težnostne podporne konstrukcije; gradnja objektov v odprti gradbeni jami, oporne konstrukcije; terenske preiskave tal; načrtovanje in gradnja nasipov; načrtovanje in gradnja vkopov; masna bilanca zemeljskih del, priprava temeljnih tal; odvodnjavanje, dreniranje; osnove uporabe geosintetikov.

Namen predmeta:

Cilji

- usvojiti osnove mehanike tal in temeljenja ter razumeti bistvene posebnosti v primerjavi z ostalimi področji gradbeništva (odvisnost od preiskav tal, večfaznost in nelinearnost zemljin, 3D prostor).

Predmetnospecifične kompetence

- razumevanje preprostih geotehničnih poročilo preiskavah tal in osnovnih tehnik preiskovanja

- obvladovanje računanja nosilnosti in posedkov temeljev v homogenih tleh pri plitvem in globokem temeljenju

- obvladovanje analiziranja preprostih težnostnih podpornih konstrukcij

- razumevanje glavnih značilnosti na področju zemeljskih del.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Majes, B. 2006. Skripta za predmet mehanika tal s temeljenjem, Ljubljana, 258 str.

SIST EN 1997-1, Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila. 2006. 148 str.

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 359 str.

Holtz, R.D., Kovacs W.D. 1981. An Introduction to geotehnical enginnering. New Jersey, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 733 str.

Logar, J., Majes, B. 2006. Skripta za predmet geotehnične gradnje, Ljubljana, 172 str.

Učno gradivo v spletni učilnici.