Predmeti na FGG

Osnove masivnih konstrukcij - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Matija Gams
izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Lastnosti in zgodovinski razvoj masivnih konstrukcij. Metoda mejnih stanj in varnostni faktorji za masivne konstrukcije. Mehanske lastnosti materialov (betona, jekla in zidovja). Projektiranje armiranobetonskih elementov: mejno stanje prereza in dimenzioniranje pri upogibu z osno silo, strigu in torziji in izbira začetnih dimenzij mejna stanja uporabnosti (kontrola razpok in načela računa povesov); konstruiranje armiranobetonskih elementov (razporejanje in oblikovanje armature, sidranje, preklopi, stebri, grede, stene, globoki nosilci in kratke konzole); osnove projektiranja (s tabelami) in konstruiranja AB plošč; izdelava armaturnih načrtov in spiska armature temeljni konstrukterski ukrepi za zagotavljanje potresne odpornosti AB elementov. Osnovni pojmi iz prednapetega betona (ideja, izvedba, materiali, izgube prednapetja – informativno in pojem kabelske linije). Projektiranje zidov: vrste zidakov in zidovja; mejna strižna in upogibna nosilnost zida in dimenzioniranje; osnove gradnje in utrjevanja zidanih stavb na potresnih območjih. Temeljna pravila in predpisi za izvedbo masivnih konstrukcij.


Namen predmeta:

Cilji:
- pridobiti potrebne osnove za projektiranje betonskih in zidanih konstrukcij in informativno o prednapetih betonskih konstrukcijah.

Predmetnospecifične kompetence:
- obvladovanje mejnega stanja v prerezu,
- osvojitev osnovnih postopkov dimenzioniranja in konstruiranja,
- poznavanje ustreznih predpisov za projektiranje in gradnjo masivnih objektov.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Fischinger, M. Osnove masivnih konstrukcij, UL, FGG, učbenik v pripravi, 150 strani.

Isaković, T., Fischinger, M. Zbirka rešenih nalog iz projektiranja AB konstrukcij z uporabo

standradov Eurokod, pred izidom, 186 strani.

Fischinger, M., et al. “DIAS : programski sistem za dimenzioniranje in analizo armiranobetonskih stavb : Priročnik za verzijo 1.0 (Poročilo IKPIR, 3/93). 1993. Ljubljana, FAGG, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, Dostopno na računalnikih v računalniških učilnicah na FGG.

Sorić, Z. 1999. Zidane konstrukcije I, Hrvatski savez građevinskih inženjera, izbrane teme iz poglavij 1, 2, 3, 4, 8, 9 in 10 (izbrane teme iz skupaj 167 strani)

Učno gradivo v spletni učilnici in na http://www.ikpir.fgg.uni-lj.si/EASY .

SIST EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij -Del 1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe, 2004. (Urad za standardizacijo in meroslovje RS), 230 strani.