Predmeti na FGG

Geodezija - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
asistent: doc. dr. Aleš Marjetič
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Definicija geodezije, področja geodezije, naloge geodezije. Oblika in dimenzije Zemlje. Koordinatni sistemi, koordinate, kartografske projekcije. Geodetske mreže. Teorija geodetskih meritev (mere, osnovni pojmi teorije pogreškov in izravnave). Geodetske terestrične meritve (geodetsko orodje, merjenje kotov, merjenje dolžin, merjenje višinskih razlik, relativne merske metode). Sodobne merske tehnike in metode (TPS sistemi, 3D skenerji, GPS meritve). Osnovni principi določanja koordinat točk (merski in koordinatni prostor – izračun). Detajlna izmera (zajem prostorskih podatkov). Načrti in karte (značilnosti, načini izdelave, vrste, uporabnost). Geodetske evidence (zemljiški kataster, kataster stavb, DMR, GIS). Splošno o geodeziji pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor (raba prostora, pridobivanje dovoljenj za posege, izvedba posega). Osnovne metode zakoličevanja. Geodetska dela pri visokih gradnjah (zakoličba, spremljanje gradnje, ugotavljanje stabilnosti objekta – primeri iz prakse). Geodetska dela pri nizkih gradnjah (geodetske podlage, zakoličba, spremljanje gradnje, merjenja ob obremenilnih preizkušnjah, ugotavljanje stabilnosti in deformacij objekta – primeri iz prakse). Hidrografska merjenja.

Namen predmeta:

Cilji:

- Študenti se seznanijo z osnovnimi geodetskimi metodami izmere in geodetskimi proizvodi s poudarkom na praktičnih primerih uporabe geodezije v gradbeništvu in

- Možnostmi sodelovanja z geodeti, za naročanje in prevzemanje geodetskih produktov.

Kompetence

- Poznavanje in razumevanje osnovnega izrazoslovja s področja geodezije,

- Poznavanje nalog in družbene pomembnosti geodezije,

- Obvladovanje praktičnih primerov uporabe geodezije v gradbeništvu.
Literatura:

Juvančič, I. 2000. Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte. Ljubljana, UL BF, Ljubljana.

Witte, B., Schmidt, H. 2006. Vermessungskunde und Grundlagen der Statistik für das Bauwesen. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag.

Kogoj, D. 2013. Geodezija za gradbenike in vodarje, FGG .pdf kopija. Ljubljana,

Učna gradiva v spletni učilnici.