Predmeti na FGG

Statistične metode v geodeziji - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Goran Turk
asistent: asist. dr. Urška Drešček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Uvod v statistiko, predstavitev podatkov; opisna statistika (grafične predstavitve in numerične predstavitve prostorskih in drugih podatkov); opisna statistika (kvantili, frekvenčna porazdelitev, podatki v razredih); osnove verjetnosnega računa (uvod, dogodek, verjetnost dogodka); slučajne spremenljivke in slučajni vektorji; momenti slučajnih spremenljivk in njihovih funkcij; verjetnostne porazdelitve, ki jih najpogosteje srečamo v geodeziji; normalna porazdelitev, kot najpomembnejša porazdelitev v geodeziji;  vzorčenje (lastnosti osnovnih statistik, povprečje vzorca, varianca vzorca); ocenjevanje parametrov (točkovne in intervalne ocene);     preizkušanje domnev (osnove teorije preizkušanja domnev, ki so pogosto uporabljane v analizah stabilnosti geodetskih točk, klasični primeri preizkušanja domnev, preizkušanje skladnosti test "hi-kvadrat"); bivariatna analiza (preizkušanje statistične odvisnosti, preizkušanje linearne povezanosti, linearna regresija, uporaba metode najmanjših kvadratov, ki je ena izmed osnov izravnalnega računa v geodeziji); analiza variance s primeri v geodetski praksi.
Namen predmeta:

Cilji:
- Cilj predmeta je spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in statistične metode, pogosto uporabljane v geodeziji.
Kompetence:
- Pozna načine grafičnega in numeričnega prikaza podatkov.
- Pozna pomen in tehnike razvrščanja podatkov v razrede,
- Pozna osnovne pojme verjetnostnega računa: slučajne spremenljivke, njihove lastnosti, statistične odvisnosti, porazdelitve.
- Pozna v geodeziji najpogosteje uporabljene porazdelitve s posebnim poudarkom na normalni porazdelitvi.
- Pozna in razume pomen statistike kot ocene parametrov populacije.
- Pozna osnovne statistične metode, ki jih uporabljamo v geodeziji.

 

Literatura:

Turk G. 2012. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana UL FGG.

Drobne S., Turk, G. 2009. Statistika - vaje, 2. dopolnjena izdaja.  Ljubljana, UL FGG.