Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
asistent: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
asistent: doc. dr. Simona Savšek
asistent: asist. dr. Gašper Štebe
asistent: doc. dr. Marjan Čeh
asistent: asist. Tanja Grabrijan
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Še predvsem se: seznani z organizacijsko strukturo geodetskega podjetja, seznani se z aktualnim dogajanjem v podjetju, dela na terenu ali v pisarni, opravi manj zahtevna dela na aktualnem projektu, sodeluje npr. pri izdelavi geodetskega načrta, izvedbi geodetsko-tehničnih del pri graditvi manj zahtevnih objektov, izvedbi manj zahtevnih zemljiško-katastrskih geodetsko-tehničnih del, izdelavi kartografskih podlag in prikazov za potrebe načrtovanja posegov v prostor, načrtovanju, zasnovi in izvedbi posegov v prostor, izvedbi geodetsko-tehničnih del v okviru upravnih postopkov za potrebe evidentiranja nepremičnin, vzdrževanju geografskih, kartografskih in zemljiških informacijskih sistemov, pripravi kartografskih prikazov prostorskih podatkov, pripravi prostorskih aktov, usklajevanju dela med investitorji, projektanti in izvajalci posegov v prostor, organizaciji delav manjših geodetskih in nepremičninskih podjetjih.

 

Namen predmeta:

Cilji:


Študent spozna operativno delo v ciljnih poklicih, organizacijsko strukturo subjektov na področju geodezije in upravljanja nepremičnin.

Študent se vključuje v delo javne geodetske službe na državni ali lokalni ravni, v delo geodetskih podjetij, lahko pa tudi v delo raziskovalnih ali izobraževalnih organiozacij s področja geodezije in upravljanja nepremičnin.

Pod mentorstvom iz vrst zaposlenih izdela samostojno nalogo. Praksa, izvedena med izobraževalnim postopkom, ima tudi motivacijski cilj ter namen - kompetenco za povezovanje teorije in dela v praksi.

Študent spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem.

Študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij.

Študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.


Kompetence:

Predmetno posebne kompetence so v uporabi in prenosu teoretičnih znanj, ki jih študent pridobi tekom študija pri predavanjih, vajah ter terenskem pouku v geodetsko prakso ter v prakso upravljanja nepremičninLiteratura:Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. / Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training.  


Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.


Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.


Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici.  


 

 

Skip to content