Predmeti na FGG

Geotehnika - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Janko Logar
asistent: doc. dr. Matej Maček
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Zemeljski pritiski; mejna napetostna stanja v tleh – nosilnost tal; terenske raziskave tal; plitvo temeljenje objektov (potrebne raziskave, načrtovanje, tehnologije); gradnja objektov v odprti gradbeni jami, oporne konstrukcije za zaščito gradbene jame; globoko temeljenje objektov (tehnologije, nosilnost in posedki pilotov); kdaj temeljimo objekte plitvo, kdaj globoko; težnostne podporne konstrukcije; priprava temeljnih tal; načrtovanje in gradnja nasipov; načrtovanje in gradnja vkopov; masna bilanca zemeljskih del; osnove uporabe geosintetikov.

Namen predmeta:

- Cilj predmeta je nadgraditi osnove mehanike tal in jih uporabiti za aplikacije pri načrtovanju in izvedbi temeljev, zemeljskih del ter geotehničnih gradenj.

Kompetence

- Zna izračunati nosilnost in posedek temelja v homogenih tleh pod preprostimi objekti

- Zna geotehnično načrtovati manj zahtevne nasipe, vkope, podporne konstrukcije in rutinske temelje konstrukcij.
Literatura:

Majes, B., J. Logar. 2012. Skripta za predmet Geotehnika. Ljubljana.

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in

geodezijo, str. 212-235 in 268-312.

Nonveiller, E. 1990. Mehanika tla i temeljenje građevina. Zagreb, Školska knjiga, str. 309-400 in 495-768.

SIST EN 1997-1, Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila (2006)

SIST EN 1997-2, Geotehnično projektiranje – 2. del: Geotehnično preiskovanje in preskušanje (2007)

Tomlinson, M.J. 2001. Foundation design and construction. Prentice Hall, 569 str.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.