Predmeti na FGG

Inženirska hidrotehnika - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Mojca Šraj
izvajalec: doc. dr. Simon Rusjan
izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: doc. dr. Nejc Bezak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Padavine in odtok; odtok površinskih voda; vodna bilanca. Osnove rečne hidravlike; erozijske sile; pretočne hitrosti. Analiza nalivov za odvodnjo; odtočne razmere; koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in sistemih odvodnje; zadrževanje in razbremenjevanje voda. Visoke vode; protipoplavni ukrepi; protipoplavna gradnja objektov; presoja primerne poplavne varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami. Zajem zalednih voda: dimenzioniranje in izvedba različnih drenaž; urejanje površinskih voda: dimenzioniranje in izvedba (obcestni jarki; kanalete; prepusti); urejanje površinskih voda na zemeljskih plazovih (površinska zajetja; odprti jarki; hudourniške struge); protierozijska zaščita površin (ob cestah, ob manjših vodotokih; na gradbiščih). Osnove pregradnega inženirstva: zadrževalniki, jezovi in pregrade – zgodovinski razvoj, splošne delitve objektov po konstrukciji, prenosu obtežbe in materialu, statično-stabilitetne analize pregrad, gibljivi jezovi, objekti na pregradah in jezovih ter njihova funkcija, umeščanje pregrad in jezov v okolje in prostor. Osnove izrabe vodnih sil: vloga hidroenergije v energetskem sistemu Slovenije, izračun energetske proizvodnje, objekti in oprema za hidroenergetsko izrabo, dimenzioniranje objektov male hidroelektrarne.

Namen predmeta:

Cilj

- Pri predmetu se študentje seznanijo z osnovami inženirske hidravlike, inženirske hidrologije, različnimi načini odvodnjavanja površin v grajenem okolju (mestne površine, avtoceste, prometnice) in v naravni krajini (zemeljski plazovi, zaledne vode; visoke vode), osnovami pregradnega inženirstva, (načrtovanje pregrad, dimenzioniranje objektov, umeščanje v okolje in prostor) ter osnove izrabe vodnih sil.

- Študentje spoznajo teoretično ozadje praktičnega reševanja s poudarkom na različnosti in posebnostih posameznih ukrepov odvodnjavanja, protipoplavne gradnje in dimenzioniranje objektov vodne infrastrukture.

Kompetence

- Umestitev manj zahtevnih sistemov, objektov odvodnjavanja in zajeznih objektov v prostor,

- Dimenzioniranje teh objektov po enostavnejših metodah, ocena njihove stabilnosti pri vgrajevanju, ocena statične obremenjenosti in ocena nevarnosti.
Literatura:

Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme – varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi – univerzitetni učbenik. UL FGG, 186 str.

Brilly, M., Šraj, M. 2005. Osnove hidrologije – univerzitetni učbenik. UL FGG, 309 str. (pogl.10 “Odtok površinskih voda” str. 156-176; pogl.12 “Vodna bilanca” str. 204-217; pogl.16 “Osnove rečne hidravlike” str.284-280).

Pemič, A., Mikoš, M. 2005. Inženirska hidrotehnika – univerzitetni učbenik. UL FGG, 283 str.

Kryžanowski, A. 2012. Inženirska hidrotehnika –predstavitve s predavanj. UL FGG, 182 str.