Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Še predvsem se: seznani z organizacijsko strukturo gradbenega podjetja; seznani se z aktualnim dogajanjem v gradbenem podjetju; dela na terenu – aktualnem gradbišču, oziroma v pisarni; opravi manj zahtevna dela na aktualnem projektu.

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati operativno delo v ciljnih poklicih in organizacijsko strukturo subjektov na področju gradbeništva.

- motivirati študenta , da spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem.

- omogočiti študentu samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij

- spoznati značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.

  

Predmetnospecifične kompetence

- obvladovanje uporabe in prenosa teoretičnih znanj, ki jih študent pridobi med študijem pri predavanjih, vajah ter seminarjih, v gradbeniško prakso

- sposobnost za povezovanje teorije in dela v praksi v splošnem.
Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. /

Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.

Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.

Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici.

Skip to content