Predmeti na FGG

Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Daniel Kozelj
izvajalec: izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Temeljni pojmi na področju urejanja zemljišč in cenilstva; pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč kot poseg v zasebno lastnino; vrednotenje zemljišč in stroški povezani z urejanjem stavbnih zemljišč; potrebe in nameni vrednotenja nepremičnin; analiza trga nepremičnin; standardi vrednotenja nepremičnin; pojem nepremičnine, ocenjevane vrednosti in načini ocenjevanja teh vrednosti nepremičnin; izdelava cenitvenega poročila; množično vrednotenje nepremičnin; nepremičninski davki.

Namen predmeta:

Cilji

- seznaniti študenta s področjem urejanja stavbnih zemljišč ter cenilstva, še posebej vrednotenja zemljišč.

Predmetnospecifične kompetence

- razumevanje procesa pridobivanja in urejanja zemljišč kot poseg v ustavno zagotovljeno zasebno lastnino

- obvladovanje uporabe instrumentov zemljiške politike kot sredstvo izvedbe planiranega v prostorskih aktih

- razumevanje in obvladovanje različnih načinov vrednotenja nepremičnin, še posebej stavbnih zemljišč, v skladu z veljavno zakonodajo in standardi

- sposobnost komuniciranja z vsemi udeleženci na področju nepremičnin in vrednotenja nepremičnin v splošnem.
Literatura:

Šubic Kovač, M. 2013. Vrednotenje nepremičnin. Študijsko gradivo, Ljubljana, UL FGG, 134 str.

Šubic Kovač, M. 1998. Vrednotenje stavbnih zemljišč. Ljubljana, UL FGG, 179 str.

Šubic Kovač, M. 1997. Ocenjevanje tržne vrednosti stavbnih zemljišč. Ministrstvo za pravosodje, RS, 94. str.

Harvey, J., 2000. Urban land economics, Izbrana poglavja. Palgrawe, 436 str.

Veljavna zakonodaja s področjaurejanja zemljišč. Dostopno na: http://www.gov.si.