Predmeti na FGG

Zagotavljanje in kontrola kakovosti - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Bojan Čas
asistent: asist. dr. Matej Kušar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja: definicije in pojem kakovosti, razvoj zagotavljanja; kakovosti skozi čas; eksterna in interna kontrola kakovosti; standardizacija; slovenski in evropski standardi; značilnosti sistemov vodenja kakovosti s poudarkom na njihovih značilnostih v gradbenih podjetjih; zagotavljanje kakovosti v vseh fazah procesa graditve (projektiranju, gradnji, vzdrževanju objektov); tehnike kontrole kakovosti vhodnih in izhodnih materialov v procesu proizvodnje; potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov; celovito zagotavljanje kakovosti.

Namen predmeta:

Cilji

- pridobiti osnovna znanja s področja zagotavljanja in kontrole kakovosti

- razumevanje pomena vodenja in zagotavljanja kakovosti v današnjem času, pri čemer je poudarek na posebnostih gradbene proizvodnje.

Predmetnospecifične kompetence

- razume pomen kakovosti kot enega ključnih poslovnih ciljev gradbenega podjetja

- pridobi znanja za celovito obvladovanje in kontrolo kakovosti proizvodnih in storitvenih postopkov v gradbeništvu

- razume načine zagotavljanja kakovosti gradbenih proizvodov in gradbenih objektov

- obvlada osnovne pojme s področja normizacije in standardizacije

- je sposoben povezovati pridobljena znanja s predhodno pridobljenim znanji s področja organizacije

- je sposoben reševati konkretne strokovne naloge s področja zagotavljanja kakovosti.
Literatura:

Šelih, :J. Zagotavljanje in kontrola kakovosti, učno gradivo (2015)

Reflak, J., 2005. Zagotavljanje kakovosti, skripta UL FGG, Ljubljana, 165 str.