Predmeti na FGG

Geotehnika - B - VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Janko Logar
asistent: doc. dr. Matej Maček
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Zemeljski pritiski; Mejna napetostna stanja v tleh – nosilnost tal; plitvo temeljenje objektov (potrebne raziskave, načrtovanje, tehnologije); osnove globokega temeljenja objektov (tehnologije, nosilnost in posedki pilotov); kdaj temeljimo objekte plitvo, kdaj globoko; težnostne podporne konstrukcije; priprava temeljnih tal; načrtovanje in gradnja nasipov; načrtovanje in gradnja vkopov; masna bilanca zemeljskih del; osnove uporabe geosintetikov; osnove načrtovanja in gradnje zemeljskih; pregrad in visokovodnih nasipov; tok vode v tleh; osnove metod izboljšanja tal.

Namen predmeta:

Cilji

-    Nadgraditi osnove mehanike tal in jih uporabiti za aplikacije pri načrtovanju in izvedbi temeljev, zemeljskih del ter geotehničnih gradenj.

Pridobljene kompetence

-    Zna izračunati nosilnost in posedek temelja v homogenih tleh pod preprostimi objekti,

geotehnično načrtovati manj zahtevne nasipe, vkope, podporne konstrukcije, zemeljske pregrade in rutinske temelje konstrukcij.
Literatura:

Majes, B., J. Logar.2012. Skripta za predmet Geotehnika. Ljubljana.

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, str. 212-235 in 268-312.

Nonveiller, E. 1990. Mehanika tla i temeljenje građevina. Školska knjiga, Zagreb, str. 309-400 in 495-768.

SIST EN 1997-1, Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila (2006)

SIST EN 1997-2, Geotehnično projektiranje – 2. del: Geotehnično preiskovanje in preskušanje (2007) Tomlinson, M.J. 2001. Foundation design and construction, Prentice Hall, 569 str.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.