Predmeti na FGG

Višja geodezija - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Bojan Stopar
asistent: doc. dr. Oskar Sterle
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Osnovni pojmi o obliki in velikosti Zemlje.Osnovni pojmi, parametri in zveze med parametrirotacijskega elipsoida. Definicija poldnevnika, I. vertikala in vzporednika elipsoida. Definicija geografskih geodetskih in astronomskih koordinat. Povezava pravokotnih in geodetskih koordinat na rotacijskem elipsoidu. Polmeri ukrivljenosti poldnevnika, I. vertikala in vzporednika ter srednji polmer ukrivljenosti rotacijskega elipsoida v točki.Normalni preseki elipsoida in ravnine, dvojnost normalnih presekov, azimut normalnega preseka. Geodetska krivulja kot najkrajša oddaljenost točk na ploskvi. Princip določitve geodetskih koordinat, izračun geodetskih koordinat na rotacijskem elipsoidu, prva in druga geodetska naloga po Clarku.Dolžina loka poldnevnika rotacijskega elipsoida. Gauss-Kruegerjeva projekcija. Redukcija opazovanj zaradi težnostnega polja. Osnovne lastnosti in delitve koordinatnih sistemov. v geodeziji: lokalni, globalni koordinatni sistemi. Metode transformacij koordinatnih sistemov v geodeziji, matematični model podobnostne transformacije v 2- in 3- razsežnem prostoru. Transformacije med lokalnim astronomskim, lokalnim geodetskim, geodetskim in globalnim geodetskim koordinatnim sistemom.

Namen predmeta:

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi geometrijskimi lastnostmi Zemlje kot nebesnega telesa, aproksimacijami oblike Zemlje, osnovnimi lastnostmi geometrije rotacijskega elipsoida, osnovnimi definicijami koordinatnih sistemov v geodeziji in različnih vrst koordinat, preslikavo površine rotacijskega elipsoida v ravnino GK projekcije, osnovnimi geometrijskimi lastnostmi težnostnega polja Zemlje ter transformacijami med koordinatnimi sistemi v geodeziji.

Kompetence:

Razumevanje osnovnih geometrijskih lastnosti Zemlje kot planeta in razumevanje različnih vrst koordinat za opis lege točke na Zemlji, krogli, rotacijskem elipsoidu.

Poznavanje geometrijskih lastnosti rotacijskega elipsoida; poznavanje osnovnih krivulj na rotacijskem elipsoidu: poldnevnika, vzporednika, I. vertikala, geodetske krivulje in njihovih lastnosti.

Razumevanje preslikave med rotacijskim elipsoidom in plaščem valja v okviru prečne valjne kartografske projekcije.

Razumevanje postopkov za redukcijo opazovanj iz prostora na fizični površini Zemlje na površino rotacijskega elipsoida in ravnino kartografske projekcije.

Poznavanje postopkov za reševanje osnovnih geodetskih nalog na površini rotacijskega elipsoida, poznavanje postopkov transformacij koordinatnih sistemov v geodeziji.

Poznavanje postopkov izvedbe geodetskih del na večjih območjih zemeljskega površja in na Zemlji kot celoti.
Literatura:

Schwarz, K.P. 1996. Fundamentals of Geodesy, skripta z University Of Calgary, Faculty of Geomatics Engineering, Kanada. Spletna učilnica UL FGG

Stopar, B. 2014. Višja geodezija, skripta v nastajanju. Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Torge, W. 2001. Geodesy 2. izdaja. New York, Walter de Gruyter.

Vaníček, P., Krakiwsky, E. 1986. Geodesy: the Concept, 2. izdaja. Amsterdam, Elsevier.