Predmeti na FGG

Metode prostorskih analiz v GIS - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Samo Drobne
asistent: strok. sod. Barbara Trobec
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnovni pojmi in koncepti (Osnovni gradniki; Prostorski odnosi; Prostorska statistika; Prostorska podatkovna struktura).  Metodologija (Prostorske analize kot postopek, Analitična metodologija).  Operacije prostorskih analiz (Prostorski podatkovni modeli in metode; Geometrične in sorodne operacije; Poizvedbe, Izračuni in gostote; Operacije izračuna razdalj; Operacije analize smeri; Rastrske operacije in algebra karte).  Raziskovanje podatkov in prostorska statistika (Statistične metode in prostorski podatki; Raziskovalne analize prostorskih podatkov; Statistike rastrskih podatkov; Statistike točkovnih podatkov in razdalj; Prostorska avtokorelacija).  Analize ploskev in polj (modeliranje površja; geometrija površja; vidnost, razvodnje.

Namen predmeta:

Cilj:


Študenti pridobijo znanje in pregled nad metodami prostorskih analiz.

Seznanijo se s postopki njihove izvedbe v geografskih informacijskih sistemih in njihove ustrezne uporabe.


Kompetence:


Študent pozna in razume metode prostorskih analiz v geografskih informacijskih sistemih.

Je sposoben kritične uporabe postopkov in metod prostorskih analiz v GIS.

Je sposoben smiselne razlage rezultatov analiz pri reševanju različnih, sestavljenih problemov v geodeziji ter v postopkih urejanja prostora in upravljanja z nepremičninami.Literatura:

Drobne; S. 2013. Metode prostorskih analiz v GIS. Prosojnice predavanj, UL FGG, Ljubljana, 620 prosojnic, dostopno na: http://www.fgg.uni-lj.si/~/sdrobne/Pouk/MPAGIS/MPAGIS.htm.

de Smith,  M. J., Goodchild, M. F., Longley, P. A. 2013. Geospatial Analysis - 4th Edition. Dostopno na: http://www.spatialanalysisonline.com/ (izbrana poglavja in primeri).