Predmeti na FGG

Satelitsko podprta geodetska izmera - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Osnovni pojmi o obliki in velikosti Zemlje. Osnovni parametri in zveze med parametri krogle, zemeljskega elipsoida, glavnimi krivuljami na krogli in rotacijskem elipsoidu. Polmeri ukrivljenosti poldnevnika in I. vertikala in vzporednika, srednji polmer ukrivljenosti rotacijskega elipsoida v točki. Geodetske in pravokotne koordinate rotacijskega elipsoida, zveze med temi koordinatami. Dolžina loka poldnevnika rotacijskega elipsoida. Gauss-Kruegerjeva projekcija meridijanskih con: obe nalogi: (fi,la<=>y,x). Osnovni pojmi in razvoj satelitske geodezije in globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS). Koordinatni in časovni sistemi, pomembni za satelitsko geodezijo in GNSS. Zgodovinski razvoj GNSS, pomen GNSS za družbo in geodezijo. Delitev in segmenti GNSS sistemov. Tirnice satelitov GNSS. Satelitski signal, vrste opazovanj v GNSS. Vrste in zgradba sprejemnikov GNSS. Vplivi na opazovanja v GNSS, delitev, zmanjšanje, odstranitev. Določitev položaja na osnovi kodnih in faznih opazovanj za statično in kinematično izmero. Izračun baznih vektorjev, izravnava baznih vektorjev v GNSS mreži, kakovost rešitve. Koncept DGNSS in RTK-GNSS. Aktivna omrežja in določitev položaja v omrežjih: MRS, VRS, FKP, MAX, i-MAX. Povezava koordinat, določenih z izmero GNSS z drugimi koordinatnimi podatki v prostoru. Metode geodetske izmere GNSS in praktična izvedba: statične in kinematične, za naknadno obdelavo in določitvijo položaja v realnem času. Uporaba in izvedba opazovanj GNSS na področju geodetske izmere.

Vaje:

Praktične vaje obravnavane snovi na predavanjih s poudarkom pridobitve znanja o vseh aktualnih metodah izmere GNSS.

Namen predmeta:

Cilji:


Seznaniti študenta z osnovnimi geometrijskimi lastnostmi Zemlje, aproksimacijami oblike Zemlje, osnovnimi lastnostmi geometrije rotacijskega elipsoida, osnovnimi koordinatnimi sistemi in koordinat, preslikavo rotacijskega elipsoida v ravnino Gauss-Kruegerjeve projekcije.

Seznanitev s satelitskimi tehnologijami določanja položaja za potrebe geodezije, z načeli in postopki izvedbe različnih vrst terenske izmere ter obdelave podatkov opazovanj, določitvijo kakovosti opazovanj ter povezovanje podatkov GNSS meritev s podatki klasičnih terestričnih geodetskih merskih tehnik.


Kompetence:


Razumevanje osnovnih geometrijskih lastnosti Zemlje kot planeta.

Razumevanje različnih vrst koordinat na Zemlji, krogli, rotacijskem elipsoidu.

Poznavanje geometrijskih lastnosti rotacijskega elipsoida, osnovnih krivulj na rotacijskem elipsoidu.

Razumevanje preslikave med rotacijskim elipsoidom in plaščem valja v okviru prečne valjne kartografske projekcije.

Sposobnost izvedbe satelitsko podprte geodetske izmere, obdelavo meritev in določitve kakovostnih koordinat ter vrednotenja kakovosti pridobljenih rezultatov.

Transformacije med koordinatnimi sistemi GNSS in klasičnimi geodetskimi koordinatnimi sistemi.
Literatura:

Wellenhof, H., Lichtenegger, H., Collins, J. 2005. GPS, Theory and Practice. New York, Springer (izbrana poglavja).

Stopar, B. Pavlovčič Prešeren, P., Kozmus, K. 2006. GPS v geodetski praksi. skripta, UL, FGG

Stopar, B. 2014. Višja geodezija. Skripta v pripravi, Ljubljana, UL FGG.

Učno gradivo v spletni učilniciUL FGG.