Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
asistent: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
asistent: doc. dr. Simona Savšek
asistent: asist. Tanja Grabrijan
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Predvsem pa: izdelava geodetskega načrta. Izvedba geodetsko-tehničnih del pri graditvi manj zahtevnih objektov, izvedba manj zahtevnih zemljiško-katastrskih geodetsko-tehničnih del. izvajanje manj zahtevnih geodetsko-tehničnih del v okviru osnovnega geodetskega sistema. Vzdrževanje baz geodetskih podatkov. Izdelava kartografskih podlag in prikazov za potrebe načrtovanja posegov v prostor.

Namen predmeta:

Cilji:

Cilj usposabljanja je, da študenti spoznajo operativno delo v ciljnih poklicih, organizacijsko strukturo subjektov na področju geodezije.

Študent se vključuje v delo javne geodetske službe na državni ali lokalni ravni, v delo geodetskih podjetij, lahko pa tudi v raziskovalnih ali izobraževalnih inštitucijah.

Pod mentorstvom iz vrst zaposlenih izdela samostojno nalogo.

Praksa, izvedena med izobraževalnim procesom, ima tudi motivacijski cilj ter namen – razvoj kompetenc za povezovanje teorije in dela v praksi.

Študent spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem.

Študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in geodetskih delovnih okolij.

Študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.

Predmetno specifične kompetence:

Uporaba in prenos teoretičnih znanj, ki jih študent pridobi tekom študija pri predavanjih, vajah ter terenskem pouku v geodetsko prakso.
Literatura:Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. /


Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training. 


Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.


Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.


Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.    


 

 

 

 

Skip to content