Predmeti na FGG

Terensko delo - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: asistent: doc. dr. Oskar Sterle
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
asistent: strok. sod. Barbara Trobec
asistent: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
asistent: asist. mag. Peter Golob
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Vzpostavitve koordinatne osnove delovišča, rekognosciranje terena, planiranje izmere, izvedba izmere, vrednotenje kakovosti izmere na osnovi klasičnih ter satelitsko podprtih metod izmere v nalogah urejanja nepremičnin.

Namen predmeta:

Cilji:


Študenti spoznajo praktično delo geodeta na različnih področjih.

Spoznajo sintezno reševanje geodetskih strokovnih nalog ter njihovo umestitev v postopkih urejanja nepremičnin.

Kompetence:


Je sposoben uporabiti in povezovati znanja vseh faz dela na področju geodetske izmere za potrebe urejanja nepremičnin.

Zna uporabiti osvojeno znanje pri vrednotenju kakovosti pridobljenih rezultatov za potrebe geodetske izmere, geodezije v inženirstvu in urejanja nepremičnin.

Zna praktično uporabiti osnovna znanja o pridobivanju prostorskih podatkov za potrebe urejanja nepremičnin ter ta znanja ustrezno nadgraditi.


Literatura:

Kahmen, H. 1993. Vermessungskunde 18.izd., izbrana poglavja. Berlin New York, de Gruyter.

Kontić S. 1971. Geodezija. Beograd Privredni pregled, Beograd.

Mihailović, K., Vračarić, K. 1984. Geodezija I., izbrana poglavja. Beograd, Naučna knjiga.

Macarol, S. 1985. Praktična geodezija,  izbrana poglavja. Zagreb, Tehnička knjiga.

Zupančič, P. 1984. Geodezija za gradbene tehnike. Ljubljana, TZS.