Predmeti na FGG

Standardi v geodeziji in inženirstvu - B - TUN, GIG, MA GIG

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
izvajalec: doc. dr. Oskar Sterle
asistent: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: doc. dr. Aleš Marjetič
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Mednarodni standardi (ISO), evropski standardi (CEN), nemški standardi (DIN). Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) Urad RS za meroslovje (MIRS)

Sistem standardizacije v Sloveniji (terminologija, označevanje, normativni dokumenti). Stopnje standardizacije (simplifikacija, specifikacija, standardizacija). Skladnost tehnične zakonodaje s standardiziranimi postopki. Optimalna stopnja urejenosti v obliki pravil in določil. Kalibracijski in preizkusni laboratoriji (kriteriji za delovanje preizkusnih laboratorijev, akreditacija). Pravne podlage (Zakon o standardizaciji, Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, Zakon o meroslovju, Pravilnik o nacionalnih etalonih, Pravilnik o merilnih instrumentih). Standardi ISO in DIN za geodetski instrumentarij: pomembnejši standardi za preizkus merilnih instrumentov z namenom ugotavljanja praktične natančnosti in zagotavljanja optimalne natančnosti meritev. Standardi služb IAG/IUGG kot deli konvencij, standardi IERS. Zakonska ureditev GNSS frekvenčnega spektra. Industrijski standardi izmenljivosti podatkov med različnimi tipi instrumentov (NMEA 0183 and 2000). Standardi pretoka podatkov (RTCM SC 104).

Vaje:

Standardizirani postopki določitve natančnosti geodetskih instrumentov po ISO 17123.

Namen predmeta:

Cilji:

Študentje razumejo pomen standardizacije geodetskih merskih postopkov in merske opreme.

Poznajo sistem standardizacije v Sloveniji ter skladnost tehnične zakonodaje s standardiziranimi postopki.

Dobijo znanja iz obstoječe zakonodaje in izrazoslovja iz standardizacije.

Na komparatorskih bazah ugotavljajo instrumentalne in geometrične ekscentricitete in znajo rezultate ovrednotiti.

Pridobijo podrobnejši vpogled v protokole izmenljivosti podatkov med instrumenti GNSS in povezavo le-teh z drugimi instrumenti.

Dobijo znanja pretoka GNSS-opazovanj v realnem času z namenom izračuna položaja objekta v realnem času.

Praktične izkušnje dobijo pri reševanju primerov iz prakse v simuliranih in naravnih okoljih.

Svoja znanja umestijo kot uporabna za izvajanje zahtevnejših inženirskih del.

Pridobljene kompetence:

Nadgradnja teoretičnih znanj s praktičnim spoznavanjem standardiziranih postopkov za geodetsko opremo (elektronski tahimeter, nivelir, GNSS RTK-instrument).

Znajo določiti točnost/natančnost geodetske merske opreme po specifičnem standardu,

Samostojno delo študentov.
Literatura:

Heister, H. 2008. The new ISO standard 17123-8 for checking GNSS field measuring systems. FIG delovni teden 2008, Stockholm, Švedska.

Mednarodni standard ISO 17123-8 2007. Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments.

Pavlovčič Prešeren, P., Mencin, A., Stopar, B. 2010. Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8. Geodetski vestnik, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo) (ZMer-1-UPB1). Uradni list RS št. 26/2005.