Predmeti na FGG

Organizacija gradbenih del in poslovanje - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: asist. dr. Aleksander Srdić
nosilec in izvajalec: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Temeljni pojmi s področja organizacije, zgodovina in razvoj organizacije; vloga, pomen in medsebojni odnosi posameznih udeležencev v procesu gradnje; osnovni viri za graditev; proizvodni faktorji, produktivnost in ekonomičnost gradnje; oblikovanje tehnološkega procesa osnove normiranja in plačevanja dela; osnove določanja cene gradbenega objekta (gradbene kalkulacije) in obračuna; študije dela in časa; osnove zagotavljanja kakovosti v gradbeni proizvodnji, industrializacija gradbeništva; projekt organizacije gradnje; predhodna preučevanja, pripravljalna dela, ureditev gradbišča; organizacija vzdrževanja in prenove gradbenih objektov; proces graditve objekta od zasnove do konca življenjske dobe, spremljajoča zakonodaja; načela planiranja in vodenja, predstavitev metod planiranja; metoda mrežnega planiranja; izdelava spremljajočih planov virov in stroškov.

Namen predmeta:

Cilji

- Seznaniti študente z osnovami organizacijske vede kot izhodišče za uspešno delovanje gradbenega podjetja.

- Študentje se seznanijo s posebnostmi gradbene proizvodnje ter s procesnim pogledom na proizvodnjo, spoznajo povezavo in razmejitev tehnoloških in organizacijskih ukrepov, pomen organizacije v procesu graditve objektov.

- Študentje spoznajo metode za oblikovanje in spremljanje dela (osnove študija časa in dela, normiranja in plačevanja dela) ter osnove določanja cene gradbenih objektov.

- Osvojijo osnove planiranja in vodenja projektov.

Kompetence

- Sposobnost povezovanja znanja s področja

organizacije in tehnologije

- Študent zna uporabiti osvojeno znanje pri vodenju del od zasnove do uporabe objekta

- Zna praktično uporabiti osnovna znanja o planiranju in vodenju gradbenega projekta ter ta znanja ustrezno nadgraditi.
Literatura:

E. Rodošek. 1988. Osnove organizacije v gradbeništvu. Ljubljana, UL FGG.

E. Rodošek. 1984. Operativno planiranje. Ljubljana, UL FGG.

M. Pšunder. 2009. Operativno planiranje. Maribor, UM FG.

Skip to content