Predmeti na FGG

Dnevna svetloba - B II - Stav.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: asist. dr. Luka Pajek
asistent: asist. dr. Jaka Potočnik
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Prostorske konstituante za bioklimatsko oblikovanje stavb (geografske in podnebne razmere lokacije). Človek (upoštevanje psiho-fizioloških potreb človeka pri oblikovanju bivalnega in delovnega okolja). Stavba (notranji prostor in ovoj). Konfiguracija vplivnih faktorjev (dnevna svetloba, osončenje). Metode za izračun in preverjanje osončenja in dnevnega osvetljevanja. Komponente: stekla, zasteklitve, sečila, nadzorni sistemi. Elementi odprtin: horizontalni in vertikalni sistemi. Strategije oblikovanja bivalnega in delovnega okolja s pomočjo dnevne in sončne svetlobe.

Vaje:
Seminarske vaje (uporabaUporaba znanja na konkretnem primeru v stavbi, oblikovanje koncepta, faktorska analiza, optimizacija sistema (sinteza)). Laboratorijske vaje (), simulacije odziva stavbe in prostora s pomočjo programske opreme)..

Namen predmeta:

Cilji:

- Izboljšanje kakovosti grajenega okolja.

- Zmanjševanje negativnih vplivov na zunanje okolje.

- Učinkovita izraba virov.

- Pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in oblikovanje inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov.

Pridobljene kompetence:

- Obvlada prenos sistema zunanje okolje-ovoj- notranje okolje-človek v konceptualizacijo realne stavbe (navezovanje na ostale gradbeno-fizikalne vplive).

- Razume značilnosti in delovanje sistemov transparentnih delov stavbnega ovoja in njihovih realizacij.

- Pozna izhodišča kontrolnih sistemov in njihovo vlogo pri optimizaciji delovanja odprtin.

- Sposoben je zasnovati in optimizirati sistem svetlobnih odprtin na stavbnem ovoju.

- Sposoben je uporabljati računske metode in programsko opremo za področje dnevnega osvetljevanja in osončenja.

- Sposoben je kritično oceniti in interpretirati pridobljene podatke (rezultate).

Obvlada veljavno zakonodajo za področje dnevnega osvetljevanja in osončenja stavb.
Literatura:

McMullan, R. 2007. Environmental science in building. New York, Palgrave Macmillan.

Littlefair, P.J. 1995. Site layout planning for daylight and sunlight, A guide to god practice. Construction Research Communications ltd.

Crisinel, M. ed. 2007. Glass & interactive building envelopes, COST C13. IOS Press.

e-učilnica UL FGG