Predmeti na FGG

Organizacija gradbenih del in poslovanje - B - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Robert Klinc
asistent: viš. pred. dr. Darja Šemrov
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Temeljni pojmi s področja organizacije, zgodovina in razvoj organizacije; - vloga, pomen in medsebojni odnosi posameznih udeležencev v procesu gradnje; osnovni viri za graditev;; proizvodni faktorji, produktivnost in; ekonomičnost gradnje; oblikovanje tehnološkega procesa osnove normiranja in plačevanja dela;osnove določanja cene gradbenega objekta (gradbene kalkulacije) in obračuna; študije dela in časa; osnove zagotavljanja kakovosti v gradbeni proizvodnji, industrializacija gradbeništva; projekt organizacije gradnje; predhodna preučevanja, pripravljalna dela, ureditev gradbišča;; organizacija vzdrževanja in prenove gradbenih objektov;proces graditve objekta od zasnove do konca življenjske dobe, spremljajoča zakonodaja; načela planiranja in vodenja, predstavitev metod planiranja; metoda mrežnega planiranja; izdelava spremljajočih planov virov in stroškov.

Namen predmeta:

Cilji

-    Seznaniti študente z osnovami organizacijske vede kot izhodišče za uspešno delovanje gradbenega podjetja.

-    Študentje se seznanijo s posebnostmi gradbene proizvodnje ter s procesnim pogledom na proizvodnjo, spoznajo povezavo in razmejitev tehnoloških in organizacijskih ukrepov, pomen organizacije v procesu graditve objektov.

-    Nadalje je cilj predmeta, da študentje spoznajo metode za oblikovanje in spremljanje dela (osnove študija časa in dela, normiranja in plačevanja dela) ter osnove določanja cene gradbenih objektov. Študentje osvojijo osnove planiranja in vodenja projektov.

Pridobljene kompetence

-    Je sposoben povezovati znanja s področja

organizacije in tehnologije,

-    zna uporabiti osvojeno znanje pri vodenju del od zasnove do uporabe objekta,

-  zna praktično uporabiti osnovna znanja o planiranju in vodenju gradbenega projekta ter ta znanja ustrezno nadgraditi.
Literatura:

Rodošek, E. 1988. Osnove organizacije v gradbeništvu. Ljubljana, UL FGG.

Rodošek, E. 1984. Operativno planiranje. Ljubljana, UL FGG.

Pšunder, M. 2009. Operativno planiranje. Maribor, UM FG.

Skip to content