Predmeti na FGG

Vodarstvo - B II - OG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: doc. dr. Nejc Bezak
asistent: asist. dr. Mateja Klun
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Izhodišča vodarstva in varovanja okolja Kulturne osnove in običaji pri urejanju voda Pravne osnove, principi in doktrine vodnega prava. Značilnosti in interesi posameznih vrst dejavnost. Poplave in suše

Informacijski sistemi v vodarstvu. Geografski informacijski sistemi, značilnosti, standardi

Ugotavljanje vodne bilance. Ugotavljanje vplivov na okolje in njihovo vrednotenje. Vrednotenje in primerjanje posegov v vodni režim s pomočjo SWOT. Ekonomske osnove vodarske politike Metode določanja optimalnih rešitev. Vodarska politika in sodelovanje javnosti. Politika več prostora za vode. Vpliv podnebnih sprememb na vodarstvo.

 

Seminarske vaje

Pridobijo osnove uporabe GIS sistemov. Študentje delajo skupaj na načrtih regije ali mesta z upoštevanjem razvoja in varovanja vodarstva.

Analizirajo posamezne praktične primere.

Namen predmeta:

Cilji

- Pridobljeno poglobljeno teoretično znanje potrebno za načrtovanje in izvajanje vodasrke politike.

- Razumevanje socialnih in ekonomslih problemov in kako jih reševati.

- Uporaba GIS orodij pri izdelavi vodarskihnačrtov.

Kompetence

- Sposobnost abstraktne formulacije vodarskih problemov.

- Sposobnost kritične presoje interesov strank vprocesu odločanja.

- Sposobnost upoštevanja dinamike izvajanja postopkov pri načrtovanju človekove dejavnosti v vodarstvu.

- Sposobnost uporabe informacijske tehnologije.
Literatura:

Grigg N. 1996. Water Resources Management.

Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme: varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi,

1.izdaja, univerzitetni učbenik. Ljubljana, UL FGG, 186 str.

Cech T. 2003. Principles of water resources.

EU flood research reports, AWARE, URBEM.

Dostopno na: http://councilforeuropeanstudies.org/

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.