Predmeti na FGG

Vodnogospodarski sistemi - B II - OG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Franc Steinman
asistent: asist. dr. Mateja Škerjanec
asistent: doc. dr. Gašper Rak
asistent: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Umestitev VG v standardno klasifikacijo dejavnosti in klasifikacijo objektov. Zasnova VG sistemov in ureditev, VG postulati, načela, cilji in naloge (v javnem interesu), pristopi v gospodarjenju z vodami, (BEP, BAP, PPP, FCR …). Institucionalni okvirji dela VG, organizacijska struktura subjektov, politika do voda in pravni status voda, primerjava s tujimi oblikami organiziranosti. Zasnova nadzora, monitoringa in podatkovnih virov ter skladnost ravnanja z zadevnimi EU direktivami. Celostno gospodarjenje z vodami, razvojne poti VG sistemov in ureditev, navezava z varovalnim, sektorskim in prostorskim načrtovanjem in načrtovanjem finančnih virov.

Seminar:

Analiza zasnove izbranega VG sistema, določanje relacij med primarno in podrejeno rabo, lastniška razmerja in upoštevanje območij s pravnimi režimi, SWOT analiza upoštevanja načel celostnega gospodarjenja z vodami.

Vaje

Priprava zasnove in gradnikov izbranega VG sistema, ugotavljanje virov možne skladne in nasprotujoče primarne in podrejenih rab ter ocena iz tega izvirajočih nevarnosti, tehnična interpretacija vsebin obravnavanega pravnega režima, vrste monitoringov in možno spremljanje stanja – uporaba podatkovnih baz in GIS orodij.

 

Terensko delo

Terenska prepoznava zasnove in gradnikov VG sistema, zaznavanje skladne in nasprotujoče primarne in podrejenih rab, analiza vpliva hipotetične spremembe pravnega režima in analiza potrebnih vsebin obratovalnega monitoringa.

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznavanje organizacijske in institucionalne strukture gospodarjenja z vodami, spoznati naloge VG sistemov in ureditev ter njihovo povezanost z rabami voda, rabo prostora in antropogenimi dejavnostmi.

- Razumeti Presojo VG urejenosti sistemov in ureditev, izdelano z analizo pravno- ekonomsko-tehničnih vidikov (ti. P-E-T pristop), v katere so vključeni drugi, npr. socio- politični, administrativno-institucionalni idr. vidiki.

- Razumeti umeščanje v prostor, poznati pogoje vodne infrastrukture na delovanje infrastrukture drugih resorjev na vodah (plovba, kmetijstvo ipd.) in usklajevanje skupne in posebne rabe voda.

Kompetence:

- Znati analizirati primarne in podrejene (sekundarne) cilje VG sistemov, določati interakcije z naravnim in grajenim okoljem ter drugimi infrastrukturami, določati obratovalne razmere ter primernost in uspešnost VG sistemov v različnih fazah življenjskega cikla. - Sposobnost presoje robnih pogojev, delovanja in zanesljivosti VG sistemov in ureditev.
Literatura:

Matičič, Brane, Steinman, Franci. 2006. Irrigation sector reform in Central and Eastern European Countries : Slovenian Report. V: DIRKSEN, Wolfram (ur.), HUPPERT, Walter (ur.). Irrigation sector reform in Central and Eastern European countries : with the contributions from the ICID national committees of Bulgaria, Czech Republic, Germany, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Russia, Slovenia and Ukraine. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ); New Delhi: International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), str. 447-527, graf. prikazi. 

Djordjević, B. 1990. Vodoprivredni sistemi, Naučna knjiga, 498 str. Journal of Water Resources Planning and Management (izbrani članki – 2013 in prej).

Water Management in the Czech Republic. 2012. Spletna stran: Ministry of Agriculture of the Czech Republic.