Predmeti na FGG

Bivalno okolje - B II - Stav.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mateja Dovjak
ECTS 9 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Fizični prostor, ergonomija, fiziologija človeka. Viri: geomorgologija, značilnosti podnebij, človek. Toplotno okolje: občutena temperatura, metabolizem, faktor obleke, adaptacija. Svetlobno okolje: vizualno udobje. Kvaliteta zraka: fiziološki minimum, emisije. Vlaga v stavbi, hrup, geneza bivalnega okolja, razvoj tehnologij, koncept bioklimatske orientacije. Zdrava stavba (SBS), primeri dobre prakse, aktualni primeri.

Vaje:

Uporaba znanja na konkretnem primeru v stavbi, oblikovanje koncepta, faktorska analiza, optimizacija sistema (sinteza). Simulacije odziva stavbe in prostora s pomočjo programske opreme.

Namen predmeta:

Cilji:

- Izboljšanje kakovosti grajenega okolja.

- Zmanjševanje negativnih vplivov na zunanje okolje.

- Učinkovita izraba virov.

- Zagotavljanje zdravega notranjega okolja za prebivalce.

Pridobljene kompetence:

- Pozna faktorje, ki vplivajo na bivalno in delovno okolje.

- Razume procese delovanja posameznih vplivnih faktorjev in njihovo interaktivnost.

- Sposoben je uporabljati računske metode in programsko opremo za področje oblikovanja notranjega okolja.

-   Obvlada prenos sistema zunanje okolje-ovoj-notranje okolje človek v konceptualizacijo realne stavbe (navezovanje na ostale gradbeno-fizikalne vplive).
Literatura:

McMullan, R. 2007. Environmental science in building. New York, Palgrave Macmillan.

Liddament, M.V. 1996. A guide to energy efficient ventilation, AIC-TN vent guide.

Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive (89/106/EEC).

e-učilnica Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na spletu: http://kske.fgg.uni-lj.si