Predmeti na FGG

Regionalno prostorsko planiranje - B II - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Kušar
asistent: viš. pred. dr. Mojca Foški
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Pojem, vsebina, namen, razvoj in vloga regionalnega planiranja v sistemu načrtovanja; opredelitev regije, metode regionalizacije; metode regionalnega prostorskega načrtovanja: strokovne podlage, usklajevanje deležnikov, sodelovanje javnosti, prikazi; vsebina regionalnega prostorskega načrtovanja; regionalni razvoj in regionalna politika v Sloveniji in Evropski uniji; prostorsko načrtovanje na regionalni ravni: izkušnje iz tujine, starejši in novejši pristopi v Sloveniji, izbrana poglavja iz družbene geografije

Namen predmeta:

Cilji:
Cilj predmeta je podati temeljna teoretično- metodološka in strokovna izhodišča za pripravo, izvajanje in spremljanje regionalnih politik in regionalnih strategij ter planov na meddržavni, državni, medregionalni in regionalni ravni.
Cilj predmeta je podati tudi teoretska, metodološka in praktična znanja s področja urbane geografije: sistema poselitve, urbanizacije in omrežij ter tipologije naselij.
Pridobljene kompetence:
pozna in razume strokovna izhodišča za pripravo, izvajanje in spremljanje regionalnih politik in regionalnih strategij ter planov na meddržavni, državni, medregionalni in regionalni ravni,
pozna in razume teoretska, metodološka in praktična znanja s področja družbene geografije.

Literatura:

Balchin, P. N., Bull, G.H. 1987. Regional and Urban Economics. Paul Chapman, London.
Field, B., MacGregor, B. 1987. Forecast Techniques for Urban and Regional Planning. UCL Press, London.
Higgins, B., Savoie, D.J. 1995. Regional Development Theories and Their Application. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
Alden, J., Boland, P. 1996. Regional Development Strategies. A European Perspective, Ed. Regional Studies Association, J.Kingsley Publishers, London, Bristol.
The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. Commission of the European Communities (CEC) 2000. Office for official Publicatons of the European Communities, Luxemburg.
Hall, P., Tewdwr-Jones, M. 2010. Urban and regional Planning, Taylor & Francis
Černe, A., Kušar, S. 2010. The system of indicators for regional development, structure and potentials (GeograFF, 6). Ljubljana.
Kušar, S., 2005. Manj razvita območja kot element politike skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji: pretekle izkušnje in prihodnji izzivi. Dela 24, str. 113-124.
Kušar, S. 2009. Prostorski potenciali Pomurske razvojne regije. V: Kikec, T. (ur.). Pomurje. Trajnostni regionalni razvoj ob reki Muri: 20. zborovanje slovenskih geografov, zbornik. Murska Sobota.
Kušar, S. 2013. Analysing the system of settlements in Slovenia: traditional and alternative approach. Geographica Pannonica, 17-1, str. 14-25.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2). Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012.