Predmeti na FGG

Infrastrukturni sistemi s seminarjem - B II - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: doc. dr. Gašper Rak
asistent: strok. sod. Marko Fatur
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
asistent: prof. dr. Franc Steinman
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Pojem infrastrukturni sistemi in značilnosti infrastrukture; Razvoj infrastrukture in njen vpliv na prostor urbani oziroma regionalni razvoj, pravne podlage za umeščanje in razvoj infrastrukture. Infrastruktura kot operativni instrument prostorskih aktov, financiranje tehnične infrastrukture, planiranje javne infrastrukture, upravljanje in razpolaganje z infrastrukturnimi sistemi, javne evidence o infrastrukturi, infrastruktura za izvajanje GJS kot grajeno javno dobro; Razmerja med lastnikom in izvajalcem GJS Obračunavanje in uporaba sredstev amortizacije infrastrukture; Nadomestilo za uporabo infrastrukture. Prometno planiranje, prometne analize in prognoze, integralnost prometa in prometni terminali, prometna ekologija; Zasnova in vrednotenje alternativ tras prometnic. Problematika oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja pitne in odpadne vode na državni ravni; Vodnogospodarska infrastruktura, vodna bilanca, vodne zaloge, osuševanje in namakanje; Varstvo pred poplavami in vodno erozijo. Problematika ravnanja z odpadki na državni ravni. Oskrba z energijo, vrste energij in energetska bilanca; Trase in objekti energetske infrastrukture na državni ravni; Nekonvencionalni viri energije Seminar: Umeščanje infrastrukturnih sistemov v prostor v različnih fazah in z različnih vidikov.

Namen predmeta:

Cilji
- Seznanitev študentov s tehnično-tehnološkimi značilnostmi infrastrukturnih sistemov, predvsem   na regionalni oziroma državni ravni.
- Seznanitev študentov s prometno, vodnogospodarsko, vodnogospodarsko in drugo tehnično infrastrukturo.
- Kompetence:
- Študent pozna in razume teoretična znanja z različnih področij infrastrukturnih sistemov.
- Je sposoben združiti ta znanja v kompleksno poznavanje prometnih, vodnogospodarskih, energetskih in drugih infrastruktur.

Literatura:

Rakar, A., Šubic Kovač, M. 2012. Infrastrukturni sistemi, študijsko gradivo, UL FGG, 81 strani

Žura, M. 2012. Prometno planiranje: študijsko gradivo, UL FGG, 51 strani

Lipar, P. 2012. Prometna ekologija: študijsko gradivo, prosojnice, UL FGG.

Kompare, B. 2013.Vodovod: interno študijsko gradivo, prosojnice, UL FGG.

Kompare, B. 2013. Priprava pitne vode: interno študijsko gradivo, prosojnice, UL FGG.

Žegarac, Z., Arsić, V. 1999. Programi unapređivanja javne infrastrukture, Urbanistički zavod Beograda Jp, 161 strani, izbrana poglavja.