Predmeti na FGG

Projektna naloga s seminarjem (državna in mednarodna raven) - B II - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Družbeno, politično in kulturno okolje prostorskega in urbanističnega planiranja. Integralni pristop k urejanju in planiranju prostora ter k okoljskemu upravljanju: povezave med prostorskim planiranjem, presojo vplivov na okolje in preventivno planiranje; organizacija izvajanja planov in projektov kot uvod v projektno nalogo. Trajnostni vidik planiranja. Metodološka orodja.
Analiza konkretnih primerov državnih planov in/ali razvojnih in planskih problemov v EU. Splošne kulturološke teme, ki so relevantne za PP in UP (ali z vidika PP in UP).
Metodika izdelave prostorskih dokumentov na ravni držav, evropskih regij in EU kot celote.
Ciklusi vabljenih predavateljev.
Del predavanj se nameni tudi uvodu v metode
in orodja znanstveno raziskovalnega dela.

Namen predmeta:

Cilji:

-     Podati celovita znanja iz strateškega načrtovanja na državni in mednarodni ravni za uspešno pridobivanje sredstev EU za razvojne projekte. Posebej znanja iz prostorskega planiranja sektorjev in njihovo usklajevanje.

-     Cilj interdisciplinarnega seminarja je usposobitev kandidatov za praktično delo na različnih nalogah državnega in mednarodnega načrtovanja prostora, prenos znanj teoretičnih predmetov v razreševanje konkretnih problemov, pridobitev izkušenj pri timskem delu in pri sodelovanju s strokovnjaki raznih disciplin.

-     Kompetence:

-     Pozna in razume metode in tehnike prostorskega planiranja na državni in meddržavni ravni.

-     Zna načrtovati prostor na državni in meddržavni ravni.

-     Je sposoben prenašati znanja teoretičnih predmetov v razreševanje konkretnih problemov na državni in meddržavni ravni.

-     Je usposobljen za sodelovanje s strokovnjaki raznih disciplin v postopkih prostorskega načrtovanja na državni in meddržavni ravni.

Pozna osnove znanstveno raziskovalnega dela.

Literatura:

CEMAT. 2000. Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine. Hannover (slovenska verzija MOP – URSPP, Ljubljana).

Evropske prostorsko razvojne perspektive. 1999. Potsdam (slovenska verzija MOP – URSPP, Ljubljana, 2000).

Slovenska zakonodaja, pravilniki s področja prostorskega načrtovanja: Uradni list RS.

Dostopno na: http://www.uradni-list.si, www.dz-rs.si, www.pisrs.si / Relevant legislation.

Aktualne politike in razvojni dokumenti Republike Slovenije na nacionalni in regionalni ravni;

Gradivo, odloženo na spletni učilnici UL FGG.