Predmeti na FGG

Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija II - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Metode kalibracije fotoaparata: kalibracija s testnim poljem, samokalibracija; različni matematični modeli: kolinearni model, direktna linearna transformacija, projektivni model; praktični primeri. Napredni postopki aerotriangulacije (AT): avtomatizirana AT, z GNSS podprta AT, integrirana orientacija senzorjev; direktna orientacija; faze postopka aerotriangulacije: načrtovanje projekta, vhodni podatki, obdelava in analiza rezultatov. Fotogrametrični zajem topografskih podatkov za izgradnjo topografske zbirke podatkov. Zagotavljanje in kontrola kakovosti v fotogrametričnih projektih. Načrtovanje

fotogrametričnih projektov. Aktualni satelitski sistemi za zajem podatkov zemeljskega površja in naročanje podob s poudarkom na visokoločljivostnih sistemih. Aerolasersko skeniranje: fizikalne lastnosti laserskega žarka, sestavni deli sistema, glavne faze zajema in obdelave, izdelki in njihova uporaba. Izdelava digitalnih modelov reliefa iz virov daljinskega zaznavanja in fotogrametrije: tehnologije za izdelavo, postopki izdelave, kakovost izdelkov; dostopni državni viri. Postopek objektne klasifikacije in njene aplikacije: primerjava s pikselsko klasifikacijo, segmentacija, kakovost klasifikacije. Mobilni merski sistemi: njihove značilnosti, sestavni deli, potek dela, izdelki in njihova uporaba. Terestrično lasersko skeniranje v povezavi s fotogrametrijo. Izbrani primeri iz domače prakse.

 

Namen predmeta:

Cilji

- študenti razširijo in poglobijo znanje, ki je potrebno za obvladovanje kompleksnih projektov za zajem podatkov z različnimi metodami daljinskega zaznavanja in fotogrametrije.

Kompetence

- načrtovanje projektov na področjih daljinskega zaznavanja in fotogrametrije

- upoštevanje meril kakovosti za izvedbo projektov in kontrolo rezultatov.

- kalibracija fotoaparata in izvedba različnih metod za izračun parametrov zunanje orientacije posnetkov

- zajem topografskih podatkov iz različnih virov daljinskega zaznavnaja

- obdelava in uporaba podatkov aerolaserskega skeniranja

- naročanje, obdelava in uporaba satelitskih podob za zajem prostorskih podatkov
Literatura:

Vosselman, G., Maas, H.G. 2010. Airborne and terrestrial laser scanning. Whittles publishing.

Shan, J., Toth, C.K. 2008. Topographic laser ranging and scanning – Principles and Processing. CRS Press.

Kraus, K. 2007. Photogrammetrie, Geometry from Images and Laser Scans, 2nd edition. Walter de Gruyter.

Kraus, K. 1997. Photogrammetry, Vol. 2: Advanced methods and applications. 4. izdaja, Dümmler.

Dodatna literatura, ki je študentom dostopna preko spletne učilnice predmeta. / Additional literature which is available to students in the faculty website classroom application.