Predmeti na FGG

Terensko projektno delo - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: asistent: asist. Gašper Štebe
asistent: doc. dr. Aleš Marjetič
asistent: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predmet zahteva izvedbo konkretnih strokovnih projektov, podobnih, kot se pojavljajo na trgu. Naslovi nalog se definirajo vsako šolsko leto na novo. Projekti pokrivajo področja temeljne geodetske izmere, geodezije v inženirstvu, fotogrametrije in kartografije, po potrebi pa tudi druga področja geodezije. Študentje se ukvarjajo z vzpostavitvijo koordinatnih osnov delovišč, planiranju izmere, izvedbo izmere, vrednotenjem kakovosti izmere na osnovi klasičnih, satelitsko podprtih metod izmere, metod fotogrametrije in kartografije v nalogah urejanja nepremičnin. Rešujejo različne probleme s področja inženirske geodezije.

Delo se začne z razpisom ustreznega števila strokovnih projektov, čemur sledi:

- prijava na razpis strokovnega projekta, izdelava ponudbe vključno s terminskim planom in finančnim ovrednotenjem, - izbira projekta in izvedba projekta (rekognosciranje, terenska izmera, izračuni, izdelava elaborata), - javna predstavitev rezultatov projekta, - izdelava posterja projekta.
Namen predmeta:

Cilj

- študenti spoznajo realne projekte v praktičnem strokovnem delu geodeta na različnih področjih geodezije.

Kompetence:

- poznavanje sinteznega reševanja geodetskih strokovnih projektov ter njihova umestitev na realnem trgu strokovnih storitev.
Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju mentorji posameznih skupin glede na vsebine, ki jih vključuje razpisani projekt.