Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
asistent: doc. dr. Peter Češarek
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Študent se seznani in opravlja delo, ki ga opravlja diplomant tega študija v praksi. Še predvsem se: seznani z organizacijsko strukturo gradbenega podjetja; seznani se z aktualnim dogajanjem v gradbenem podjetju; dela na terenu – aktualnem gradbišču, oziroma v pisarni; opravi manj zahtevna dela na aktualnem projektu.

Namen predmeta:

Cilji
- Motivacija ter spoznavanje dela gradbenega inženirja v praksi ter prenos in uporaba znanj v praksi.
- Spoznati delovno okolje, opremo in se aktivno vključi v posamezne delovne procese.
- Študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij.
- Študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.


Kompetence, ki si jih študent pridobi s strokovno prakso, so pogojene z delovnim okoljem in so lahko s področij:
- projektiranja gradbenih konstrukcij,
- izvedbe gradbenih del,
- kontrole kakovosti, nadzora,
- urejanja stavbnih zemljišč,
- inženiringa idr.

Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. /
Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training.
Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.
Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.
Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.
Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content