Predmeti na FGG

Železnice B - GR UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Peter Lipar
asistent: asist. dr. Darja Šemrov
asistent: asist. Luka Trček
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnovno znanje s področja železniške infrastrukture in sicer: železniški sistem in njegovi podsistemi (definicije, vrste in temeljne značilnosti, elementi železniškega tira ...); tir brez tirne grede na čvrsti podlagi; kretnice (sestavni deli kretnice, kot kretnice, projektiranje kretnic, višinski načrti krivinskih kretnic, hitrosti preko kretnic...); projektiranje železniških prog (krožni lok, nadvišanje, primanjkljaj in višek nadvišanja, bočni pospešek,  prehodnice in prehodne klančine...); projektiranje in gradnja vozlišč;  interoperabilnosti železniške infrastrukture (seznanitev z direktivami ES 2001/16 in 96/48, 2004/50,  Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ter tehničnimi specifikaciji za interoperabilnost – TSI); tehnologija železniškega prometa.

Namen predmeta:

Cilj predmeta je razumevanje osnovnih značilnosti železniške infrastrukture, njenih podsistemov in komponent.

Kompetence:

- Opravljanje neposrednih delovnih nalog v družbah in ustanovah, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju železniške infrastrukture.

- Reševanje osnovnih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in drugih problemov v procesih povezanih z železniškimi prometnimi storitvami injavno železniško infrastrukturo na konvencionalnih železniških progah,

- Obvladovanje osnovnih postopkov v tehnologiji projektiranja, gradnje in vzdrževanja javne železniške infrastrukture konvencionalnih železniških prog,

- Uporabljanje osnovnih aplikacij in informacijske tehnologije na področju železniške infrastrukture.

Literatura:

B. Zgonc. 1996. Železnice I. projektiranje, gradnja in vzdrževanje prog. Ljubljana, Univerza v Ljubljani FGG, 225 str.

B. Zgonc. 2003. Železniški promet. Portorož, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, str. 3-42, 105-130.

Predpisi in standardi s področja železniške infrastrukture (spletna stran Ministrstva za promet RS, Javne agencije za železniški promet RS in Holdinga Slovenske železnice).