Predmeti na FGG

Prenova stavb B - GR UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
asistent: asist. David Božiček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Opredelitev pojmov (vzdrževanja, prenove, sanacije in spremembe namembnosti). Struktura vzdrževalnih del, življenjska doba; sanacije (odprava napak in poškodb na ovoju stavbe) Sprememba namembnosti prostora (zakonodaja, zahteve); prenova izbrane stavbe – vaja; analiza situacije, študija možnosti; koncept in zasnova prenove;  izvedba in preverjanje odziva obstoječe in prenovljene stavbe:  svetloba, toplota, vlaga, zvok, požar.

Namen predmeta:

Cilji

- Dvig kakovosti obstoječega grajenega okolja, delovanja tega okolja z zmanjševanjem negativnih vplivov na zunanje okolje

- Usmerjanje v trajnostno oblikovanje stavb, ki temelji na učinkoviti izrabi virov in ekoloških načelih

- Pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in oblikovanje inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov.

- Razumevanje vloge smernic evropskih direktiv in nacionalne regulative pri obravnavanju konstrukcijskih sklopov in stavbe kot celote.


Kompetence

- Pozna specifike vzdrževanja, prenove, sanacije inspremembe namembnosti stavb

- Obvlada področje prenove in gospodarne rabe energije s pomočjo novih struktur konstrukcijskih sklopov in izboljšanja kakovosti notranjega okolja

- Zna pristopiti k procesu analize, načrtovanja in dimenzioniranja tistih delov stavbe, ki so potrebni vzdrževanja, prenove ali sanacije

- Sposoben je zasnovati, kritično ovrednotiti inuporabiti prenovljene elemente

- Uporablja inženirske metode in postopke pri prenovi bivalnega prostora

- Obvlada celostni pristop pri projektiranju in izvedbi v sistemu zunanji prostor - notranji prostor - človek - ovoj stavbe.
Literatura:

Neufert, E. 2002. Projektiranje v stavbarstvu : osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – sčlovekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, Ministrstvo za infrastrukturo RS, Ministrstvo za kulturo RS, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Urbanistični inštitut RS, Gradbeni inštitut ZRMK, COBISS.SI-ID=287688960, ISBN 978-961-93518-6-4, dostopno na: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/
MUSEUMS. 1999. Energy Efficiency and Sustainability in Retrofitted & New Museums Building NNE5- 1999-20. Slovene Ethnographic Museum European Commission. 5th Framework Programme Programme Energy. Ljubljana, Slovenia, Slovene Ethnographic Museum. Dostopno na: http://kske.fgg.uni-lj.si/.
Deplazes A. 2008. Constructional architecture.: materials, processes, structures: a handbook. 2nd ed. Birkhauser.